คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา  คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ รหัสวิชา  ง30202
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 เวลาเรียน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน  1.0 หน่วยกิต

              ศึกษาการสร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี        การจัดการออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก เข้าใจพื้นฐานการสร้างงานแอนิเมชั่น การสร้างงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การทำงานกับไฟล์เสียง เทคนิคการตกแต่งออบเจ็กต์ กำหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์

           เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้วยโปรแกรม Adobe Flash การวาดรูปและการลงสี การจัดการ ออบเจ็กต์ การใช้สี การสร้างข้อความ ซิมบอลและอินสแตนซ์ การนำเข้าภาพกราฟิกจากภายนอก การสร้างงานแอนิเมชั่น มูฟวี่คลิปและปุ่มกด การทำงานกับไฟล์เสียง เทคนิคการตกแต่งออบเจ็กต์ กำหนดให้ชิ้นงานโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ การเผยแพร่ชิ้นงานที่สร้างสรรค์

           เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่องาน และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต           1.  อธิบายประโยชน์และความหมายของโปรแกรม Flash ได้         
            2.  อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Flash ได้         
           3.  อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการวาด การสร้างข้อความ ลงสีและปรับแต่ง
รูปภาพได้         
            4.  ใช้เครื่องมือในการวาด การสร้างข้อความ ลงสีและปรับแต่งรูปภาพได้         
            5.  อธิบายหลักการสร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้                  
            6.  สร้าง Symbol และ Instance แบบต่างๆได้         
            7.  อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
            8.  ใช้เครื่องมือในการสร้างภาพเคลื่อนไหวได้
            9.  อธิบายการนำรูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้        
            10.  นำรูปภาพ และเสียงเข้ามาใช้ประกอบชิ้นงานได้         
            11.  สร้างแอนิเมชั่น และเผยแพร่ชิ้นงานได้ในรูปแบบต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์