Frame By Frame

       การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ เป็นการสร้างคีย์เฟรม หลายๆ คีย์เฟรมต่อเรียงกัน แต่ละเฟรมจะเป็นอิสระต่อกัน การแก้ไขเฟรมใดเฟรมหนึ่ง ไม่ส่งผลต่อเฟรมอื่นๆ ซึ่งหลักๆ มีอยู่ 3 รูปแบบคือ

       1. การสร้างข้อความเคลื่อนไหว
       2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ
       3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยายวัตถุ

รูปแบบที่ 1 การสร้างข้อความเคลื่อนไหว

ขั้นที่ 1 พิมพ์ข้อความลงบน Stage โดยเริ่มที่คีย์เฟรมใดคีย์เฟรมหนึ่ง


ขั้นที่ 2 เพิ่มคีย์เฟรมที่ 2 โดย กด F6 หรือ คลิกขวาที่คีย์เฟรมที่ 1 แล้วคลิก Insert Keyframe


ขั้นที่ 3 คลิกที่คีย์เฟรมที่ 2 พิมพ์ตัวอักษรตัวที่ 2 หรือข้อความที่ต้องการขั้นที่ 4 ทำขั้นตอนที่ 2 ต่อด้วยขั้นตอนที่ 3 วนอย่างนี้ จนกว่าจะครบข้อความที่ต้องการ


ขั้นที่ 5 ทำจนครบข้อความที่ต้องการดังภาพขั้นที่ 6 ทดสอบ Movie โดยกดCtrl+ Enter หรือ คลิกเมนู Control > Test Movie > Test


จะได้ไฟล์ Movie เป็น .swf


รูปแบบที่ 2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย้ายตำแหน่งวัตถุ

ขั้นที่ 1 สร้างวัตถุขึ้นมา 1 ชิ้น จะวาดเป็นภาพธรรมดาหรือ ทำเป็น ซิมโบลก็ได้ บนเฟรมที่ 1


ขั้นที่ 2 คลิกขวาที่เฟรมที่ 2 หรือ กด ปุ่ม F6 เพื่อเพิ่มคีย์เฟรม (Keyframe)


ขั้นที่ ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) คลิกแล้วย้ายตำแหน่งวัตถุขยับจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อย


ขั้นที่ ทำซ้ำขั้นที่ 2 คือ คลิกขวาที่เฟรมถัดไปคือเฟรมที่ 3 หรือ กดปุ่ม F6 เพื่อเพิ่มคีย์เฟรม จากนั้นใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) คลิกแล้วย้ายตำแหน่งวัตถุอีกเล็กน้อย


ขั้นที่ 5 เพิ่มคีย์เฟรมต่อไปเรื่อยๆ และ ขยับวัตถุ ไปเรื่อยจนกระทั่งได้ภาพเคลื่อนไหวตามต้องการจากนั้นตรวจสอบการเคลื่อนไหวโดยการคลิกที่หัวอ่าน(Play Head) แล้วลากเม้าส์ซ้าย-ขวา


ขั้นที่ กด Ctrl + Enter หรือ คลิกที่เมนู Control > Test Movie เพื่อชมตัวอย่าง


จะได้ไฟล์ Movie เป็น .swf


รูปแบบที่ 3. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบย่อ-ขยายวัตถุ

           การเปลี่ยนขนาดวัตถุให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการสร้างภาพเคลื่อนไหวตัวอย่างเช่นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่อยู่ไกลมาใกล้เป็นต้น

ขั้นที่ วาดวัตถุขึ้นมา 1 ชิ้น  ดังรูป


ขั้นที่ 2  ใช้ลูกศรสีดำ (Selection Tool) ลากครอบวัตถุทั้งหมด


ขั้นที่ 3 คลิกเลือกเครื่องมือ Free Transform Control จะมีกรอบสีดำขึ้นรอบวัตถุ


ขั้นที่ 4 นำเม้าส์มาชี้ที่กรอบสี่เหลี่ยมสีดำเล็กๆที่มุมของวัตถุแล้วย่อยให้เป็นภาพขนาดเล็ก


ขั้นที่ 5 คลิกขวาที่เฟรมที่ 2 เลือก Insert Keyframeหรือ กดปุ่ม F6 เพิ่มคีย์เฟรม แล้วขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย


ขั้นที่ 6 กดปุ่ม F6 เพิ่มคีย์เฟรมแล้วขยายภาพขึ้นอีกเล็กน้อย


ขั้นที่ 7 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 จนได้ขนาดภาพที่ต้องการอาจจะต้องเพิ่มหลายๆคีย์เฟรมก็ได้