>>>>>>สูตร การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

     
สูตร : การหาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
   
สูตรที่ใช้ในการคำนวณหาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การหาการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุกลับไปกลับมา ผ่านตำแหน่งสมดูล เช่น ลูกตุ้มนาฬิกา

สูตรที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่
 
 


 
 

 

 
Comments