แบบประกันชีวิต-smart pro 12PL

แบบประกัน กรุงไทย-แอกซ่า สมาร์ท โปร/กรุงไทยสินมั่นคง 12PL

     
   
     

เพิ่มความมั่นใจให้ชีวิต เพื่อความมั่นคงของคนในครอบครัว

     
 
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 85 ปี 
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 12 ปี 
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีที่ 2 จนครบสัญญา
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ ณ ครบกำหนดสัญญา 115% ของจำนวนเงินเิอาประกันภัย 
ความคุ้มครองชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
อายุที่รับประกัน 1 เดือน - 60 ปี 
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
 
     

ทางเลือกในการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต

รับ ผลประโยชน์เพิ่มจากเงินปันผลตามกรมธรรม์ระหว่างสัญญาตั้งแต่สิ้นปีที่ 3 เป็นต้นไป จนครบอายุ 85 ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานงานของบริษัทฯ    เงินปันผลตามกรมธรรม์เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รองรับ และ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้  ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯจ่ายเงิน
ปันผลประจำทุกปี

  • สิทธิการลดหย่อนภาษี
    ท่านสามารถ นำเบี้ยประกันภัยหลักสำหรับแบบประกัน 12PL มาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด

 

Comments