Slideshow maker (using Google Slides)

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยผู้อำนวยการอรัญญา กิมภิระ รองผู้อำนวยการ คณะครู ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแฟ้มสะสมงาน อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์133 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
การอาชีพจอมทอง

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและแนวทางการพัฒนาแผนกวิชาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทองวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อ.จารุณี มรีขัตย์ ศึกษานิเทศก์
อ.สายฝน แสนใจพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินการวิจัย และ อ.นนทภรณ์ พุทธรักษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง