การเจริญเติบโตของพืช

  การเจริญเติบโตของพืช  

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บทความไม่มีชื่อ
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:02 โดย เณรดา รังษี
  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:50 โดย เณรดา รังษี
  • ประชุมปฏิบัติการ google Sites ะหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ง านพัฒนาบุคลากร ฝ่าสยบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน     คน   โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร 
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:05 โดย เณรดา รังษี
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »Include gadget (iframe)


                  ปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช      
การเจริญเติบโตของพืช ต้องการปัจจัยหลายประการที่สำคัญ คือ น้ำ แสง ธาตุอาหารต่างๆ
1. ดิน เป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรก ดินที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช 
2. น้ำ มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชมาก น้ำช่วยละลายแร่ธาตุอาหารในดิน เพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้นได้ 
3. ธาตุอาหารหรือปุ๋ย เป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโต ดียิ่งขึ้น ธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมี 16 ธาตุ แต่ธาตุที่พืชต้องการมากและในดินมักมีไม่เพียงพอ คือ ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 
4. อากาศ ในอากาศมีแก๊สหลายชนิด แต่แก๊สที่พืชต้องการมากคือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจน ซึ่
5. แสงสว่างหรือแสงแดด พื
6. อุณหภูมิ มีส่วนช่วยในการงอกและเจริญเติบโตของพืช