หน้าแรก

วิทยาศาสตร์คืออะไร

วิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ผลจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ มากมาย เช่น การแพทย์ การสื่อสารคมนาคม การเกษตร การอุตสาหกรรม และการกีฬา เป็นต้น การพัฒนาให้บุคคลมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ช่วยให้มนุษย์มีพัฒนาการและเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจ การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปประยุกต์ใช้จะทำให้มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:52 โดย kitkamol anyapornsuk
  • ประชุมปฎิบัติการ Google Sites                    ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง จัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จำนวน 30 คนโดยมี นายปกรณ์ วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:05 โดย kitkamol anyapornsuk
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »