5.คู่มือสอบผู้บริหารเขตฯ

 

 
    สารบัญ                                       

    เล่ม 1 ภาค ก.

1.ความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานในหน้าที่ 

1.1)นโยบายและยุทธศาสตร์รัฐบาล/ศธ./สพฐ./สถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง

         ·นโยบายรัฐบาลปูจ๋า (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร).......................................................................1

                 แนวข้อสอบ นโยบายรัฐบาล..............................................................................36

         ·แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)...............................41

                แนวข้อสอบ แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี ฉบับปรับปรุง(พ.ศ.2552-2559)......46

         ·แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558)ของ สพฐ......................................................49

              แนวข้อสอบ แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี(พ.ศ.2555-2558)ของ สพฐ............................56

         ·ทิศทางของ สพฐ.ปี 2555...........................................................................................59

                 แนวข้อสอบ ทิศทางของ สพฐ.ปี พ.ศ.2555...........................................................61

          ·รบ.ศธ.ว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ พ.ศ.2552.....................................63

                 แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยการบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ พ.ศ.2552............71

          ·สรุปสาระสำคัญทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11(55-59)................75

                 แนวข้อสอบ ทิศทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11(55-59)......................................95

          ·สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยปัจจุบันเศรษฐกิจไทยในอนาคต

               -เศรษฐกิจไทยในอนาคต.........................................................................................99

               -การเมืองไทยในปัจจุบัน........................................................................................100

               -การก้าวสู่ประชาคมอาเชียน(Association of South East Asian Nations)...............102

                  แนวข้อสอบ ประชาคมอาเซี่ยน ปี พ.ศ.2558.......................................................112

1.2)การปฎิรูปการศึกษา และการนำไปสู่การปฎิบัติ

          ·การปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)............................................115

                  แนวข้อสอบ การปฎิรูป กศ.รอบ  2 (พ.ศ.2552-2561).........................................126

1.3)การบริหารและการจัดการคุณภาพประถมศึกษา/มัธยมศึกษา การประกันคุณภาพ กศ.

    และแนวการพัฒนา รร.ดีปรจำตำบล/รร.สู่มาตรฐานระดับสากล

           ·ทฤษฎีทางการบริหาร(Management Theory)..........................................................130

                 แนวข้อสอบ ทฤษฎีทางบริหาร...........................................................................142

           ·การบริหารความเสี่ยง(Risk Management)..............................................................150

               แนวข้อสอบ การบริหารความเสี่ยง.....................................................................152

           ·การบริหารมุ่งผลสำเร็จ (Results Based Management)............................................154

               แนวข้อสอบ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์.................................................................163

           ·การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาให้สถานศึกษา...................................167

               แนวข้อสอบ การกระจายอำนาจสถานศึกษา.......................................................173

           ·การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล......................................................................177

           ·การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School – Based – Management : SBM).............179

           ·รบ.ศธ.ขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลพ.ศ.2546...183

                    แนวข้อสอบ สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล............................................................185

           ·ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา...............................................................188

                    แนวข้อสอบ ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร...........................................................196

            ·การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

              -กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพ

               ภายในสถานศึกษา พ.ศ.2553.................................................................................199

              -ประกาศ ศธ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

               ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2554...........................................................204

                 แนวข้อสอบ พรฎ.การประกันคุณภาพ พ.ศ.2553...............................................211

             ·การประเมินภายนอก 2554-2558(รอบ 3)

                  -มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย................................................................................213
                  -มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน...........................................................................214

                แนวข้อสอบ การประเมินภายนอกรอบ 3(2554-2558)........................................220

           ·นโยบายการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล...............................................................222

           ·โรงเรียนมาตรฐานสากล(World Class Standard School)........................................228

                    แนวข้อสอบ ร.ร.ดีประจำตำบลร.ร.มาตรฐานสากล...........................................236

1.5)กำกับดูแลการบริหารและจัด กศ.ในเขตฯ/การจัด กศ.ของท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

           ·กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของบุคคลในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 2554....239

                    แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิของบุคคลจัด กศ.ในศูนย์ฯ พ.ศ.2554..................244

           ·กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547.............246

           ·กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของสถานประกอบการในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ 47...249

           ·กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพุทธศาสนา พ.ศ.2548.......252

           ·กฎกระทรวงว่าด้วย การศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547..................................................253

           ·ประกาศ ศธ.หลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน

                ของ อปท.พ.ศ.2547..............................................................................................254

           ·ประกาศ ศธ.วิธีการ/เงื่อนไขการแสดงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                 ไปสังกัด อปท.พ.ศ.2549......................................................................................256

            ·ประกาศ ศธ. การแสดงความสมัครใจการถ่ายโอนสถานศึกษา..................................259

                แนวข้อสอบ การจัดกศ.โดยครอบครัว/อปท.ฯ....................................................262

1.6)บทบาทอำนาจหน้าที่ วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหาร กศ.

        ·วินัยและการรักษาวินัย

                     -วินัยตาม พรบ.รบ.ข้าราชการครู/บุคลากรทางกศ.พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม..........269

                     -การดำเนินการทางวินัย...................................................................................272

                     -รบ....การรายงานการดำเนินการทางวินัย/การออกจากราชการพ.ศ.2551.....294

                     -รบ....วิธีการออกคำสั่งการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯพ.ศ.2548.............295

                     -กฎ ก...การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549......296

                   แนวข้อสอบ วินัย การรักษาวินัยข้าราชการ........................................................297

           ·คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม...............................................................................304

                    แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม.....................................................314

           ·จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา

                  -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ..2548...324

                  -มาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา(ผอ.เขต พท.กศ.) .........................................327

                    แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ......................................................................340

           ·หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy).......................................342

                แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง.........................................................................349

           ·ภาวะผู้นำ (leadership)..........................................................................................352

                   แนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ(leadership).................................................................362

           ·การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)...........................................................................364

                   แนวข้อสอบ การทำงานเป็นทีม.........................................................................373

           ·การจัดการความรู้ (Knowledge Management)........................................................375

                   แนวข้อสอบ การจัดการความรู้..........................................................................378

            ·การควบคุมภายในสำนักงานเขต พท.กศ.................................................................380

                   แนวข้อสอบ การควบคุมภายในสำนักงานเขต พท.กศ.........................................391

v ประลองกำลัง 300 ข้อ

แนวข้อสอบ 100 ข้อ(เล่ม 1)นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การเมือง

ปฎิรูปการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน

การจัด กศ.ของบุคคล ท้องถิ่น และวินัย คุณธรรม จรรยาบรรณ......................394

แนวข้อสอบ 100 ข้อ(เล่ม 2 )การบริหารและการจัดการด้านบริหาร

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การบริหารทั่วไป...407

แนวข้อสอบ100 ข้อ(เล่ม 3)พระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน........................................................................424
 

 
 
 

   สารบัญ                                            

   เล่ม 2 ภาค ก.

1.4)การบริหารงบประมาณ งานบุคคล งานวิชาการ บริหารงานทั่วไปของเขตฯ 

บทบาภารกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

         ·บทบาทและภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................1

         ·กฎกระทรวง  การแบ่งส่วนราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546.....................17

         ·ประกาศ ศธ.การแบ่งส่วนราชการภายใน สพป./สพม. พ.ศ.2553...............................19

         ·กฎกระทรวง  การให้ สพท.เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษา 

            พ.ศ.2548.............................................................................................................20

          ·รบ.สพฐ.ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง  อนุญาต อนุมัติ การปฎิบัติราชการของ

            สพท.พ.ศ.2546.....................................................................................................21

          ·การปรับระบบตำแหน่งบุคลากรทาง กศ.อื่น ตาม ม.38 ค.(2)....................................21

          ·การเทียบตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับ

            ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)..........................................23

          ·ประกาศ สพฐ.การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทาง กศ.อื่น

            ตามมาตรา 38 (2) 2535........................................................................................24

                 แนวข้อสอบ ภารกิจของ สพท./สพม.................................................................28

   ·กฎกระทรวงการเลือกประธาน กรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             พ.ศ.2546............................................................................................................33

          ·องค์คณะบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

               -กฎกระทรวงการเลือกประธานกรรมการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

                พ.ศ.2546.........................................................................................................34

                 แนวข้อสอบ  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา................................................45

                -หลักเกณฑ์การได้มาของอนุกรรมการผู้แทน ก...ใน อ....เขต พท.กศ..........50

      -รายละเอียด/วิธีการเลือกตั้ง อ....  ในเขต พท.กศ..............51 

                -กฎ ก...ว่าด้วยการได้มาอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/อนุกรรมการใน อ....

                  เขต พท.2548.................................................................................................52

                    แนวข้อสอบ ว่าด้วย อ.ก.ค.ศ.เขต พท.กศ......................................................54

                 -กฎกระทรวงการได้มา คกก.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กศ.
                  ของ สพท.พ.ศ.2548........................................................................................56

                 -ประกาศ สพฐ.วิธีการสรรหาและการเลือก คกก.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

                  และนิเทศ กศ.ของเขต พท.กศ.ประจำปี พ.ศ.2554.............................................57

                 -รบ.ศธ.ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ กศ. พ.ศ.2549.................57

                    แนวข้อสอบ คกก.ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ กศ.ของ สพท.

                                         พ.ศ.2548................................................................................61

         ·กฎกระทรวงว่าด้วยการเลือกประธาน/กรรมการของคณะกรรมการสถานศึกษา

           ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546.............................................................................................63

                    แนวข้อสอบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน........................................76

         ·มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................78

                    แนวข้อสอบ มาตรฐานสำนักงานเขต พท.กศ.................................................81

การบริหารและการจัดการ ด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน

        ·การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan)......................................................................83

                     แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan).......................................97

  ·หลักการจำแนกประเภทตามงบประมาณ.................................101

                     แนวข้อสอบ การจำแนกงบประมาณ.........................................................108

        ·ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548...................................................110

                     แนวข้อสอบ รบ.ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548...........................116

         ·การบริหารเงินอุดหนุนของสถานศึกษา.................................................................120

                      แนวข้อสอบ เงินอุดหนุนสถานศึกษา........................................................130

          ·ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม...................................135

                      แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535..........................................160

          ·พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518..................................................................................171

                -สพฐ.กำหนดแนวทางการรื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างฯที่ได้จากที่ราชพัสดุ...173

                -กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และจัดหา

                 ประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545............................................................180

                       แนวข้อสอบ ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518...........................................................163

          ·รบ.การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551............165

               -การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ.....................................184

               -รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2550..........................197

                       แนวข้อสอบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง

                                           พ.ศ.2551............................................................................198

          ·การเงินเขตพื้นที่การศึกษา

                 -พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 ( .7/48 ,ฉ.8/53 )..............201

                 -รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

                พ.ศ.2550..................................................................................................209

                 -รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2550
                   และแก้ไข ฉ.2/2553......................................................................................212

          -รบ.กระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม............219

                  -รบ.กระทรวงการคลังการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550........221

         -รบ.การคลังว่าด้วยการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547..........222

         -พรฎ.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547.............................224

                  -รบ.ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้

                    เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2550......................225

                   -รบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และแก้ไขเพิ่มเติม...........................227

                   -พรบ.กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539.......................................233

                   -รบ.ศธ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง

                    และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550......................................................237

                   -พรฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะ

                     เดียวกันพ.ศ.2535......................................................................................238

                   -กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ.......................243

                   -ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ..........................................244

                   -การเบิกจ่ายเงินด้วยระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์.....247

                   แนวข้อสอบ การเงินเขต พท.กศ................................................................254

                    -รบ.ศธ.การระดมทรัพยากรเพื่อการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในสังกัด ศธ.พ.ศ.2549...258

                   -รบ.ศธ.การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552..........259

                   -การลดหย่อนภาษี ให้ 1 ได้ 2........................................................................262

                    -แนวทางการขอรับการสนับสนุน กศ.จาก อปท..............................................263

                   แนวข้อสอบ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน........................268

                   -ประกาศ ศธ.ว่าด้วยการเก็บเงิน บศ.ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.พ.ศ.2554..271

                   แนวข้อสอบ การเก็บเงิน บศ.ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ........................276

                   -รบ.สพฐ.ว่าด้วยเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลใน สพท.พ.ศ.2549........278

                   -ประกาศ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษา

                     ไปใช้จ่ายของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลใน สพท.พ.ศ.2551..........................278

                   แนวข้อสอบ การเก็บเงิน บศ.ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.......................286

3)การบริหารและการจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคล

          ·การบริหารงานบุคคล

           -การปรับวุฒิข้าราชการ...................................294

           -การรับ-สั่งงานในหน้าที่ราชการ  พ.ศ.2524..........295

                   -การจัดลำดับอาวุโส....................................................................................296

          -การขอพระราชทานเพลิงศพ..........................297

                   -การอนุมัติการไปราชการ.............................................................................297 

                -การขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ..................................................297

                -การขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  พ.ศ.2536...................................................298

                   -การได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย..........................299

          -การให้ข้าราชการช่วยราชการชั่วคราว...............................300

          -บัตรประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง บำนาญ พนักงานราชการ......301

                   -การขอหนังสือรับรอง.................................................................................302

                     แนวข้อสอบ  การบริหารงานบุคคล..........................................................303

         ·การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

                  -หลักเกณฑ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจ/แต่งตั้งข้าราชการครูฯพ.ศ.2555(ว.14)....310

                  -หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อม/การพัฒนาอย่างเข้ม พ.ศ.2550(ว.20).........312

                    แนวข้อสอบ  การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง.........................................................317

         ·รบ. ก...ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูฯพ..2555.............................319

                    แนวข้อสอบ  ทะเบียนประวัติ ขรก.ครูฯ พ.ศ.2555........................................327

         ·การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

                 -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550.....................329

                 -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551....................332

                 -กฎ ก...ว่าด้วย กรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549...............................335

                   แนวข้อสอบ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์...........................................................337

         ·รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555...................................................................341

                  -การลาและการเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของ ขรก.ครูฯ..................................350
                  -สิทธิการลาพนักงานราชการ...........................................................................351
                  -สิทธิการได้รับค่าจ้างระหว่างการลาของลูกจ้างชั่วคราว.....................................352

                    แนวข้อสอบ  รบ.สร.การลาของข้าราชการพ.ศ.2555.....................................353

           ·รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วย การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฎิบัติงานวิจัย

              พัฒนา พ.ศ.2552...............................................................................................358

                    แนวข้อสอบ  รบ.กคศ.ให้ ครูฯลาศึกษาต่อ พ.ศ.2552....................................365

           ·การออกจากราชการ

                 -รบ....ว่าด้วย การลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯพ.ศ.2548..............369

                 -รบ....ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2548...................326

                 -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

                  พ.ศ.2555.....................................................................................................371

                    แนวข้อสอบ การออกจากราชการ...............................................................379

           ·การประเมินให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
                  -หลักเกณฑ์ คุณสมบัติเฉพาะด้านประสบการณ์ สำหรับวิทยฐานะ พ.ศ.2552.....381

                  -หลักเกณฑ์/วิธีการให้ ขรก.ครูฯผู้มีผลงานดีเด่นมีวิทยฐานะสูงขึ้น ว.5/54...........405

                    แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่(ว.17)(ว.5)........................................417

            ·กฎ ก.ค.ศ.

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549.....................................................................423

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ ขรก.ครูฯรับเงินในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2551......423

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ ขรก.ครูฯประจำส่วนราชการ/สพท.พ.ศ.2550..........425

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ ขรก.ครูฯออกจากราชการ กรณีไม่สามารถ

                   ปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553..............................427

                  -รบ. ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของ

                   ขรก.ครูฯพ.ศ.2550.......................................................................................429

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครูฯพ.ศ.2550.............................431

                 แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ..............................................................................387

4)การบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานวิชาการ

            ·การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา..........................................................................444

            ·การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(The Development of  School   Curriculum)....456

                    แนวข้อสอบ การจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร.......................................................461

            ·การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.........................................................................465

            ·หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖...................................................466

            ·หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑........................................468

                    แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551............................500

            ·การนิเทศการศึกษา...........................................................................................513

                   แนวข้อสอบ นิเทศการศึกษา........................................................................517

            ·การวัดและประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551.....................519

                   แนวข้อสอบ การวัด ประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551..537

            ·การวิจัยการศึกษาทางการศึกษา

                  -การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)............................................545

                แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา..............................................................551

                  -การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)........................................557

                แนวข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียน...................................................................562

5)การบริหารละการจัดการ ด้านการบริหารงานทั่วไป

            ·รบ.สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (.2/48).................................................566

                   แนวข้อสอบ รบ.งานสารบรรณ พ.ศ.2526.....................................................576

            ·งานเลขานุการ..................................................................................................585

                   แนวข้อสอบ งานเลขานุการ.........................................................................589

            ·รบ.สร.ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523.....................................................................591

               แนวข้อสอบ รบ.ว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523..................................................595

            ·รบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2552 ฉ.2/54.........................................597

               แนวข้อสอบ รบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2552............................607

            ·รบ.ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544.......................................610

               แนวข้อสอบ รบ.ว่าด้วยการรักษาความลับราชการ พ.ศ.2544...........................615

            ·รบ.ศธ.การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550...........................619

               แนวข้อสอบ รบ.ศธ.การจัดตั้ง รวม เลิก ล้มสถานศึกษา...................................627

 

 

 

 

สารบัญ 

เล่ม 3 ภาค ก.

2.ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน(100คะแนน)

   

 2.1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550(ฉ.18)แก้ไข ฉ.1,2/2553...............1

            -รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.1,2/2554 .................................38

              แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญฯ 2550 ฉ.1,2/53..........................................................39

  2.2)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉ.2/45,ฉ.3/53)...................................................48

            -กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546.69

              แนวข้อสอบ พรบ.กศ.แห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉ.2,ฉ.3)................................................72

   2.3)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546........................................................................86

           -ประกาศ ศธ.การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546.......................................89

           -รบ.ศธ.หลักฐานการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548............................94

         แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546.................................................96

  2.4)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม............99

         แนวข้อสอบ พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2546….......................................115

  2.5)พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546............................................................125

            -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547...............................149

            -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

              เพื่อการประกอบวิชาชีพทาง กศ.พ.ศ.2550........................................................151

            -รบ.คกก.คุรุสภาเขต พท.กศ.พ.ศ.2553 ..............................................................152

         แนวข้อสอบ พรบ.รบ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2546....................................155

  2.6)พรบ.กำหนดแผน/ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ.2542.............................168

         แนวข้อสอบ พรบ.กำหนดแผน/ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท. พ.ศ.2542.....174

  2.7)พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และแก้ไขเพิ่มเติม..........178

         แนวข้อสอบ พรบ.รบ.ขรก.ครู/บุคลากรฯ พ.ศ.2547.........................................213

  2.8)พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง ขรก.ครูฯ พ.ศ.2547แก้ไข(ฉ.2/54)..230

            -พรฎ.การปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของ ขรก.ครูฯ พ.ศ.2554..................................231

            -พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 4).................................233

            -รบ.กคศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550.........235

            -รบ.กระทรวงการคลังการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.ฯ

             พ.ศ.2552 (ฉ.3).................................................................................................235

            -รบ.กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

             ของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) ..2555.................236

          แนวข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งฯพ.ศ.2547.................................239

   2.9)พรบ.รบ.ขรก.พลเรือน พ.ศ.2551.............................................................................244

            -กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการวินิจฉัยร้องทุกข์ภายใน พ.ศ.2551...............259

            -กฎ กพ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553.............................................................................260

            -กฎ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552...................................................260

            -กฎ ก..ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิด/คุกคามทางเพศ พ.. 2553..269

          แนวข้อสอบ พรบ.รบ.ขรก.พลเรือน พ.ศ.2551....................................................270

   2.10)พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539...................................................275

              -กฎกระทรวง ออกตาม พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539..................292

          แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.............................297

   2.11)พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539….........................................303

          แนวข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539...............................................307

   2.12)พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ พ.ศ.2540...................................................................311

           แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540...........................................322

    2.13)พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และ ฉ.2/54…....................................................328

           แนวข้อสอบ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550.................................................353

    2.14)พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551...............................................362

                 -กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่ง 

                  อำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทาง กศ.พ.ศ.2550....369

                 -ประกาศ ศธ.กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง กศ. พ.ศ.2552....377

                 -ประกาศ ศธ.หลักเกณฑ์/วิธีการจัดทำแผนการจัด กศ.เฉพาะบุคคล

                   ระดับ กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552....................................................................378

                  -รบ.คกก.ส่งเสริมการจัด กศ.สำหรับคนพิการว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ

                   พ.ศ. 2552...................................................................................................381

                  -รบ.สพฐ.ว่าด้วยการรับ น.ร.เข้าเรียนในสถานศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

                   พ.ศ.2546....................................................................................................382

             แนวข้อสอบ พรบ.การจัด กศ.คนพิการ พ.ศ.2551......................................386

      2.15)พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551..........................392

                  -กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับ การเทียบระดับ กศ.นอกระบบและ กศ.

                   ตามอัธยาศัย พ.ศ.2546...............................................................................398

                  -คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน/ประสานความร่วมมือจัด กศ.นอกระบบ

                   การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2548....................................399

                  -รบ.ศธ.ว่าด้วยเครือข่ายที่จัด กศ.นอกระบบ และ กศ.ตามอัธยาศัยฯ พ.ศ.2551.400

            แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551...401

    2.16)พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551…......................................................................405

                 -ข้อบังคับว่าด้วย คกก.บริหาร ลส.แห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา

                   ลส. พ.ศ.2553...417

             แนวข้อสอบ พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551.................................................418

    2.17)ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.68 พ.ศ.2550.......................................426

             แนวข้อสอบ ข้อบังคับสภากาชาดไทย พ.ศ.2550.......................................436

      2.18)พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546..............................................................439

             แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.....................................................451

    2.19)พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์/วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546….................456

            แนวข้อสอบ พรฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546.........................462

    2.22)พรบ.ลิขสิทธิ์  พ.ศ.2537.....................................................................................467

            แนวข้อสอบ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537...........................................................476

 

 

Comments