13.แนวข้อสอบ...ภาค ข...ตอนที่1

โพสต์6 เม.ย. 2554 07:01โดยนายอำพร กาญจนโพธิ์

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2554

ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(100 คะแนน )

1.ถ้าการศึกษาเปรียบเสมือนรถยนต์ หลักสูตรการศึกษา

    เปรียบเสมือนข้อใด?

            ก.กันชน         

            ข.ล้อรถยนต์

            ค.พวงมาลัย  

            ง.พนักงานขับรถยนต์

2.การศึกษา มีความหมายตรงกับข้อใด?

          ก.การค้นหา

          ข.การพัฒนา

          ค.การเรียนรู้

          ง.การรอบรู้

3.บิดาแห่งการศึกษาไทย ตรงกับข้อใด?

         ก.รัชกาลที่ 1           

         ข.รัชกาลที่ 5

         ค.รัชกาลที่ 6           

         ง.รัชกาลที่ 9

4.แบบเรียนภาษาไทยเล่มแรก ตรงกับข้อใด?

          ก.อิเหนา                

          ข.นิทานชาดก  

          ค.พระอภัยมณี       

           ง.จิดามณี

5.ปรัชญาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงกับข้อใด?

         ก.บูรณนิยม

          ข.สารัตถนิยม

          ค.พัฒนานิยม

          ง.นิรันตรนิยม

6.ปรัชญาที่ปฎิรูปการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด?

          ก.บูรณนิยม

          ข.สารัตถนิยม

          ค.พัฒนานิยม

          ง.นิรันตรนิยม

7.สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ต้องรับเด็ก

    เข้าเรียนตามข้อใด?

         ก.อายุ 3 ปีบริบูรณ์

         ข.อายุ 4 ปีบริบูรณ์

         ค.อายุ 4 ปีบริบูรณ์นับถึงวันแรกของ

            การเปิดภาคเรียนที่ 1

         ง.อายุ 5 ปีบริบูรณ์

8.BBL เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด?

        ก.การจัดการศึกษาเด็ก LD

        ข.การจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย

        ค.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึดพัฒนาการด้านสมอง

        ง.การออกแบบการเรียนรู้โดยยึด Backward Design

9.หลักการสำคัญของหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

   มีทั้งหมด 6 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องตามหลักการดังกล่าว?

          ก.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ข.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ

             การเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้

          ค.เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชนที่ประชาชนทุกคนมี

             โอกาสได้รับ กศ.อย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ

          ง.เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้ง

             ด้านสติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างรอบด้านและสมดุล

10.จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

     มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง?

            ก.มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออก

               กำลังกาย

            ข.มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า

               ของตนเอง มีวินัยฯ

            ค.มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา

                การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต

             ง.มีความรู้ และสามารถแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของ

                ตนเองเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอยู่ใน

               สังคมได้อย่างปกติสุข

11.ข้อใดไม่ใช่สรรถนะสำคัญของผู้เรียน?

          ก.ความสามรถในการสื่อสาร

          ข.ความสามรถในการคิด

          ค.ความสามรถในการแก้ปัญหา

          ง.ความสามรถในการพัฒนา

12.หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประกอบด้วย

     3 องค์ประกอบ  ข้อใดไม่ถูกต้อง?

           ก.องค์ความรู้

           ข.กระบวนการ

           ค.ทักษะ

           ง.คุณลักษณะ

13.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง กศ.

     ขั้นพื้นฐาน?

          ก.รักชาติ ซื่อสัตย์

          ข.วินัย ใฝ่รู้

          ค.อยู่อย่างพอเพียง

          ง.คุณธรรมนำความรู้

14.ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ข้อใดถูกต้อง?

        1)วิสัยทัศน์  

        2)ความคาดหวังคุณภาพที่ต้องการให้เกิดกับ น.ร. 

        3)โครงสร้างหลักสูตร 

        4)รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

        5)กิจกรรมพัฒนา น.ร. 

        6)การจัดการเรียนรู้ 

        7)การวัดผล ประเมินผล

            ก.1  2  3  4  5  6  7

            ข.1  2  7  4  5  6  3

            ค.2  1  3  4  7  6  5

            ง.3  2  1  6  5  7  4

15.การนับหน่วยการเรียน 1 นก. มีความหมายตรงกับข้อใด?

            ก.40 ชม.

            ข.40 ชม./ภาคเรียน

            ค.1 คาบ/40 สัปดาห์/ภาคเรียน

            ง.1 คาบ/สัปดาห์

16.สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง กศ.

     ขั้นพื้นฐาน 2551 ตรงกับข้อใด?

         ก. 41 สาระ 76 มฐ.

         ข. 40 สาระ 67 มฐ.

         ค. 41 สาระ 67 มฐ.

         ง. 40  สาระ 76 มฐ.

17.น.ร.ที่จบ ม.ต้น ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมตรงกับ

     ข้อใด?

          ก.ไม่ต่ำกว่า 77 นก.

          ข.ไม่เกิน 77 นก.

          ค.ไม่ต่ำกว่า 81 นก.

         ง.ไม่เกิน 81 นก.

18.ในหลักสูตรสถานศึกษาไม่มีองค์ประกอบในข้อใด?

           ก.แผนการจัดการเรียนรู้

           ข.หน่วยการเรียนรู้

           ค.สาระการเรียนรู้

           ง.มาตรฐานการเรียนรู้

19.ข้อใดเป็นหลักในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน?

          ก.จัดตามความสมัครใจของ น.ร.

          ข.จัดตามความพร้อมและความต้องการของสถานศึกษา

          ค.จัดทุกช่วงชั้นจัดกิจกรรมเดียวกัน

           ง.จัดตามความต้องการของชุมชน

20.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ข้อใดเป็นตัวกำหนด

     คุณภาพผู้เรียน?

          ก.ตังบ่งชี้

          ข.มาตรฐานการเรียนรู้

          ค.สาระการเรียนรู้

          ง.เนื้อหา กิจกรรม

21.เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรงกับข้อใด?

            ก.มาตรฐานการศึกษา

            ข.สาระการเรียนรู้

            ค.กลุ่มสาระการเรียนรู้

            ง.กระบวนการเรียนรู้

22.ข้อใดไม่ใช่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา?

           ก.การควบคุมคุณภาพ

           ข.การตรวจสอบและปรับปรุงโรงเรียน

          ค.การประเมินคุณภาพ

          ง.การกำหนดมาตรฐานโรงเรียน

23.SAR ตรงกับข้อใด?

          ก.แบบประเมินตนเอง

          ข.แบบรายงานผลประเมินตนเอง

          ค.แบบรับรองการประเมิน

          ง.แบบรายงานผลประเมินตนเอง

24.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ

     ตามข้อใด?

           ก.องค์กรเอกชน

           ข.องค์กรมหาชน

           ค.องค์กรอิสระ

            ง.องค์กรรัฐวิสหกิจ

25.การประเมินของ สมศ.รอบ 3 ตรงกับข้อใด?

           ก.2553-2557

           ข.2554-2558

           ค.2554-2558

           ง.2554-2559

26.มาตรฐานการศึกษาชาติ มีจำนวนตามข้อใด?

           ก.27 มฐ.

           ข.18 มฐ.

           ค.14 มฐ.

           ง.3 มฐ.

27.จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเมินผลการเรียน ตงกับ

     ข้อใด?

           ก.แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

           ข.ค้นหาจุดเด่นจุดด้อยของ น.ร.

           ค.ปรับปรุงการเรียนการสอน

           ง.ตัดสินผลการเรียน

28.ข้อใดมีหน้าที่ประเมินผลการจัดทำสื่อ เพื่อใช้สอนใน รร.?

            ก.ผอ.รร.แต่งตั้ง

            ข.คกก.สถานศึกษาแต่งตั้ง   

            ค.ผอ.สพท.แต่งตั้ง

            ง.สพท.แต่งตั้ง

29.เอกสารตามข้อใดที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องใช้แบบที่เหมือนกัน?

       ก.ระเบียนแสดงผลการเรียน(ทรานสคิป)

       ข.แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

       ค.ใบรับรองผลการศึกษา

       ง.ระเบียนสะสม

30.แบบ ปพ.ตามข้อใดที่ใช้เป็นการสื่อสารระหว่างครูประจำชั้น

     กับผู้ปกครอง น.ร.?

         ก.แบบ ปพ.5

         ข.แบบ ปพ.6

         ค.แบบ ปพ.7

          ง.แบบ ปพ.8

 
Comments