16.แนวข้อสอบครูผู้ช่วย...ความรอบรู้...1.2)นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

แนวข้อสอบจากครูนครบาลเพชรบูรณ์

ประจำปี 2555

 ความรอบรู้ การคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูผู้ช่วย 2555 (50 คะแนน)

1.2)นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

24.นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา อยู่ในนโยบายด้านใด?

            ก.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

            ข.ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

            ค.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา

            ง.ด้านสังคมและความมั่นคงของการเมือง

25.ท่านคิดว่า เป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทยข้อใดเหมาะสมที่สุด?

           ก.เก่ง ดี มีความสุข            ข.ดี เก่ง มีความสุข

           ค.เก่ง กล้า มีความสุข        ง.ดี เก่ง มีสุขภาพดี

26.การปฎิรูปรอบ 2 รัฐดำเนินการในปีใด?

            ก.พ.ศ.2552-2560            ข.พ.ศ.2552-2561

            ค.พ.ศ.2553-2560            ง.พ.ศ.2553-2561

27.ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์การปฎิรูป กศ.ในทศวรรษที่สอง?

            ก.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

            ข.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

            ค.คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง

            ง.คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต

28.ข้อใดไม่ใช่การปิรูปการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบ?

             ก.ครูยุคใหม่       

             ข.คนไทยยุคใหม่     

             ค.การบริหารยุคใหม่

             ง.สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่

29.นโยบายปฏิรูปการศึกษารอบสอง(52-61) มุ่งเน้น   เรื่องหลัก ข้อใดถูกต้อง?

             ก.คุณภาพ โอกาส พัฒนาครู

             ข.คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม

             ค.คุณภาพ โอกาส พัฒนาระบบบริหาร

             ง.โอกาส การมีส่วนร่วม

30.การปฎิรูการศึกษาไม่ประสบความสำเร็จ มาจากข้อใดมากที่สุด?

             ก.การนำการศึกษาไปเป็นการเมือง

             ข.การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาไม่ต่อเนื่อง

             ค.การย้ายครูคืนถิ่นมีผลกระทบทำให้โรงเรียนขนาดเล็กขาดครู

              ง.ครูไม่เปลี่ยนแปลงการเรียนสอน

31.แนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร?

            ก.กศ.ในระบบขยายเล็กลง

            ข.กศ.ในระบบขยายโตขึ้น และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยเล็กลง

             ค.กศ.ในระบบขยายโตขึ้น และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยโตขึ้น

            ง.กศ.ในระบบเล็กลง และ กศ.นอกระบบ กศ.ตามอัธยาศัยโตขึ้นและมี กศ.นานาชาติ

Comments