หน้าหลัก

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บครูนครบาล..
          เว็บครูนครบาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสอบบรรจุ  สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ  สอบผู้บริหารทางการศึกษา เช่นสอบ ผอ./รองผอ.สถานศึกษา     สอบผอ./รองผอ.สพท. เป็นต้น  และยังเป็นเว็บศูนย์กลางในการจำหน่ายคู่มือสอบในตำแหน่งต่างๆที่ครูนครบาลได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง
 
 
    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

      website ใหม่  : http://www.krunakronban.com 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 คู่มือสอบครูผู้ช่วย
 
สรุปย่อครูผู้ช่วย (ปรับปรุงล่าสุด) 2557 
ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.กำหนดและตามมาตรฐานความรู้ครู 11 มาตรฐาน สั่งซื้อได้ที่คุณปรัชญา ชาตินันทน์ โทร 088-281-3410 ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 963-0-12092-5 เล่มละ 400 บาท 
EMS เพิ่ม 50 บาท

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 คู่มือสอบผอ.เขต /รองผอ.เขต
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 
 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล...เน้นข้อความ/มี KM
 
   
                                    
 

ผอ.สพท.สรุปย่อ จำนวน 3 เล่ม พร้อมค่าส่ง ชุดละ 1,100 บาท

                       (ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

            สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่คุณปรัชญา ชาตินันทน์        บัญชีออมทรัพย์เลขที่  963-0-12092-5 ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ โทร.088-281-3410

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 


ผอ.สถานศึกษา จำนวน 2 เล่ม พร้อมค่าส่ง ชุดละ 800 บาท(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


     หลักสูตร"เตรียมสู่ผู้บริหารการศึกษา" 

       (ผอ.สพป./สพม.,รองผอ.สพป./สพม.,ผอ.รร/รองผอ.รร.)

- ผอ.สพท. / รอง ผอ.สพท./ผอ.ร.ร. 
           ติว ผอ.เขต รอบพิเศษ  (รับจำนวนจำกัด) 
           - ติว 30 มิ.ย.57-1ก.ค.57 ณ โรงเรียนท่ามะนาว  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรีี  ติิดต่อ รองฯ อำพร 081-8867331 
           

            -สั่งชื้อเอกสารการสอบ ผอ.สพท./รองฯ จำนวน 4 เล่ม ครบตามหลักสูตร 1,200 บาท เลขบัญชี 614-0431212 ชื่อบัญชี นายอำพร  กาญจนโพธิ์ ธนาคารกรุงไทย  ออมทรัพย์  สาขาเพชรบูรณ์  โทรแจ้ง 081-8867331

  การสำรองที่นั่ง

- สำรองที่นั่งโดยโทรศัพท์ (บอกชื่อ เบอร์โทรฯ )พร้อมกรอกข้อมูล


 ·การอบรมหลักสูตร 1 วันแรก

        - 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร

         - 09.00-16.30 น. อบรมพัฒนาตามเนื้อหาดังนี้

 ภาค ก.ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการนำไปใช้

           - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

             - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

             - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

             - พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

             - พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 ·การอบรมหลักสูตร 1 วันสอง

                 - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539

              - พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

              - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

              - พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550

              - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

              - พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551

              - พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551

              - ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2550

              - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

               - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546

              - ระเบียบการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2517

              - พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

                -กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่

 ·การอบรมหลักสูตร 2 วันแรก

 ภาค ก.ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา

             - นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของรัฐบาล ศธ. สพฐ.

             - สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจประเทศไทยปัจจุบัน

             - การปฏิรูปการศึกษาและการนำไปสู่การปฏิบัติ

             - ขอบข่ายภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

             - การบริหารและการจัดการคุณภาพการศึกษา(ประถม มัธยม)

           - การประกันคุณภาพการศึกษา

           - แนวทางพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

         - บทบาท อำนาจหน้าที่ วินัย คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา

 ·การอบรมหลักสูตร 2 วันสอง

 ภาค ก. ความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานของเขตพื้นที่การศึกษา(ต่อ)

             - การบริหารและการจัดการด้านบริหารงานวิชาการ

            - การบริหารและการจัดการด้านงบประมาณ

            - การบริหารและการจัดการด้านการบริหารงานบุคคล

            - การบริหารและการจัดการด้านการเงินและสินทรัพย์และตรวจสอบภายใน

            - การบริหารและการจัดการด้านบริหารงานทั่วไป

              - การกำกับดูแลการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

           - การประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น

 ·ภาค ข.การประเมินสมรรถนะทางการบริหาร(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 ®วิทยากร(ประสบการณ์สอบได้เพียบ แต่ขาดดวง)

     - นายอำพร กาญจนโพธ์ (อดีตรอง ผอ.สพท.พช.1 และคณะ)081 -8867331

     - นำเสนอโดยฝึกปฏิบัติทำแบบทดสอบ ร่วมวิเคราะห์ข้อสอบ

     - บรรยายสาระสำคัญ ประกอบ power point อย่างสั้น และเฉลย

                                                   ความมานะและความอดทน คือ    กุญแจสู่ประตูแห่งความสำเร็จ