หน้าหลัก

ครูนครบาลดอทคอม

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บครูนครบาล..
          เว็บครูนครบาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสอบบรรจุ  สอบเจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ  สอบผู้บริหารทางการศึกษา เช่นสอบ ผอ./รองผอ.สถานศึกษา  สอบผอ./รองผอ.สพท. เป็นต้น  และยังเป็นเว็บศูนย์กลางในการจำหน่ายคู่มือสอบในตำแหน่งต่างๆที่ครูนครบาลได้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง 
    

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


 
ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ครูนครบาลดอทคอม


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ครูนครบาลดอทคอม

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


สรุปย่อศึกษานิเทศก์ ปี 58
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 

 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล


สรุปย่อศึกษานิเทศก์ ปี 58  จำนวน 1 เล่ม 


พร้อมค่าส่งแบบลงทะเบียน ชุดละ 400 บาท


(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญ  สรุปย่อศึกษานิเทศก์

ภาค ก. ความรอบรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    1)นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนการปฎิบัติราชการของ ศธ.และ สพฐ........................1

         ข้อสอบ นโยบายรัฐบาล นโยบายและแผนการปฎิบัติราชการของ ศธ.และ สพฐ.......77

    2)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255 (ฉ.ชั่วคราว).........................................83

         ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255 (ฉ.ชั่วคราว)........................109

    3)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขฯ (ฉ.2/45,ฉ.3/53)..............................112

           ข้อสอบ พรบ.กศ.แห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉ.2,ฉ.3).....................................................134

    4)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขฯ..................146

         ข้อสอบ พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2546.....................................................162

    5)พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547 และแก้ไขฯ...........................168

         ข้อสอบ พรบ.รบ.ขรก.ครู/บุคลากรฯพ.ศ.2547.......................................................205

    6)พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546.............................................................215

         ข้อสอบ พรบ.รบ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2546.................................................257

    7)พรบ.ว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539...............................................260

         ข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539...............................283

     8)พรบ.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540..........................................................289

        ข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540...........................................301

     9)กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด(ถ้ามีให้ระบุไว้ในประกาศรับสมัครด้วย)

         -การเลือกประธาน กรรมการในคณะกรรมการ กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546...............307

          ข้อสอบ การเลือกประธาน กรรมการใน คกก. กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546...............319

         -คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.............................................322

          ข้อสอบ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ................................328

         -การได้มา คกก.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กศ.สพท.2548.................330
          ข้อสอบ การได้มา คกก.ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กศ. สพท.2548...332

         -รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555................................................................334

          ข้อสอบ รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555....................................................344

    10)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.......................................................................349

          ข้อสอบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา.........................................................357

    11)ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน..............................................................363

          ข้อสอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน.................................................376

                                    

ภาค ข. ความรอบรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

      1)ความรู้ความสามารถทางการนิเทศ

          -โครงสร้าง/กรอบงานการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.............................384

           ข้อสอบโครงสร้าง/กรอบงานการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................398

          -การนิเทศการศึกษา (Supervision)...................................................................403

           ข้อสอบการนิเทศการศึกษา (Supervision)........................................................407

          -การพัฒนาหลักสูตร...........................................................................................409

           ข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร...............................................................................416

          -หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑......................................418

           ขอสอบหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑..........................460

          -จิตวิทยาการศึกษา(Psychology of Education).................................................473

           ขอสอบจิตวิทยาการศึกษา(Psychology of Education)......................................480

       2)งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

           -การวัดและประเมินผลการศึกษา......................................................................483

           -การวัด ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551...............487

            ข้อสอบการวัด ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551....501

       3)การศึกษา ค้นคว้าและการให้บริการทางวิชาการ

           -ข้อมูลสารสนเทศวางแผนเพื่อการนิเทศ...........................................................509

           -การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา........................................................512

            ข้อสอบการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา............................................525

       4)งานวิเคราะห์ วิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน

           -ปรัชญาการศึกษา...........................................................................................527

            ข้อสอบปรัชญาการศึกษา................................................................................535

           -การจัดการเรียนรู้............................................................................................537

            ข้อสอบการจัดการเรียนรู้................................................................................556

            -การวิจัยทางการศึกษา...................................................................................560

             ข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา.......................................................................566

            -การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)........................................572

             ข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)............................584

      5)งานพัฒนาครู 

          -มิติใหม่การศึกษา ... เดินหน้า TEPE Online พัฒนา ครู..................................589

          -รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วย การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2552..............594

           ข้อสอบรบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วย การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน พ.ศ.2552..601

           -การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management).....................................605

            ข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management).........................621

           -ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา......................................................624

            ข้อสอบระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา...........................................632

           -หลักการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ตลอดชีวิต.........................................635

           -กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547...641

            ข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัดกศ.ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547.645

           -กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัด กศ.

            ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ..2555.................................................................647

            ข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน

            การจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ..2555................................................653

           -กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

            ศูนย์การเรียน พ.ศ.2554....................................................................................655

            ข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใน

            ศูนย์การเรียน พ.ศ.2554....................................................................................660

           -กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์

            การเรียนพ..2554............................................................................................662

            ข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน

             ในศูนย์การเรียนพ..2554...............................................................................665

           -กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของสถานประกอบการในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน
            ในศูนย์การเรียน  พ.ศ.2547..............................................................................667
            ข้อสอบกฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิของสถานประกอบการในการจัด กศ.
            ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน  พ.ศ.2547..............................................................669

           -กฎกระทรวง สิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพุทธศาสนา พ.ศ.2548........671

            ข้อสอบกฎกระทรวงสิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพุทธศาสนา 2548....673

           -สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน.........................................................................675

            ข้อสอบสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน.............................................................684


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ฉบับเต็มระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 58
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 

 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล

 

ฉบับเต็มระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 58

พร้อมค่าส่งแบบลงทะเบียน ชุดละ 350 บาท


(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญ  ฉบับเต็มระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 200 คะแนน)

         1)ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน (คะแนน 100 คะแนน)

            1.นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา...............................................................................................1

            2.มิติใหม่การศึกษา เดินหน้าประเทศไทย.....................................................................................................10

            3.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน DLTV.......................................................................................12

            4.ประกาศ ศธ.เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง........................................................14

            5.แนวปฎิบัติเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการสู่การปฎิบัติ....................................................................................16

            6.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2557....................................................................................................18

            7.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม..................................................................................35

            8.พรบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.....................................................................................67

            9.พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546..............................................................................................100

                    -ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556............................................................................130

                    -ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556........................................................................137

            10.พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547...................................................................................140

            11.พรบ.วิปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539...........................................................................................208

            12.พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540....................................................................................................232

            13.พรบ.การจัด กศ.สำหรับคนพิการ พ.ศ.2551............................................................................................248

            14.พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546..................................................................................................................267

            15.พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546...................................................296

       2)ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่ (คะแนน 100 คะแนน)

              1.การกระจายอำนาจการจัดการศึกษา

                   1.1)กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด กศ. พ.ศ.2550..312

                   1.2)ประกาศ สพฐ.เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด กศ.ของเลขาฯสพฐ.ไปยังคณะกรรมการ /

                         สพท./สถานศึกษาในสังกัด สพฐ.พ.ศ.2550.....................................................................................320

              2.การบริหารงานทั่วไป

                   2.1)รบ.ศธ.ว่าด้วยสมุดหมายเหตุรายวัน พ.ศ.2549...............................................................................332

                   2.2)รบ.ศธ.ว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน/นักศึกษา พ.ศ.2547.............................................334

                   2.3)รบ.ศธ.ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ.2547........................................................................337

                   2.4)รบ.ศธ.ว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547.........................338

                   2.5)รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547...340

                   2.6)รบ.ศธ.ว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548...............................................343

                   2.7)รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษ น.ร./น.ศ.พ.ศ.2548...................................................................................347

                   2.8)กฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พศ.2547.........................................................349

 

                                                           สารบัญ                                                          หน้า

                   2.9)กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ

                          และกรรมการ พ.ศ.2546................................................................................................................351

                   2.10)หลักเกณฑ์การอยู่เวรรักษาการณ์..................................................................................................357

                   2.11)รบ.สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไว้ผมและการแต่งกายของข้าราชการและลูกจ้าง............................359

                   2.12)รบ.คณะกรรมการว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544...................................361

             3.การบริหารงานบุคคล

                   3.1)กฎ กคศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550............................................................................365

                   3.2)กฎ กคศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550.......................................................386

                   3.3)กฎ กคศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551......................................................396

                   3.4)กฎ กคศ.ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549...............................404

                   3.5)กฎ กคศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2550.............................407

                   3.6)หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ

                         ชนพ./ชช.ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน..........................................................................................417

                   3.7)รบ.กคศ.ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.ไปศึกษา ฝึกอบรม

                         ดูงาน หรือปฎิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552...............................................................................445

                   3.8)รบ.สร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.................................................................................458

             4.การบริหารงานวิชาการ

                   4.1)การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน และเกณฑ์การจบหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551.............473

                  4.2)กฎกระทรวง  ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553...............................475

                  4.3)กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม

                         ในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่ น.ร./น.ศ.และผู้ปกครอง พ.ศ.2548...............................489

                   4.4.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...........................................................................................................492

              5.การบริหารการเงินและงบประมาณ

                    5.1)รบ.ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548..................................................................................497

                    5.2)รบ.สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม.......................................................................513

                    5.3)ประกาศ ศธ.เรื่องเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ศธ....................................................569

                    5.4)ประกาศ สพฐ..ว่าด้วย หลักเกณฑ์ อัตราและวิธีการนำเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

                           ในการจัด กศ.ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขต พท.กศ..................................570

                    5.5)รบ.สพฐ.ว่าด้วย การบริหารจัดการเกี่ยวกับรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในเขต

                          พท.กศ. พ.ศ.2549.......................................................................................................................572

                    5.6)แนวการดำเนินงานเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา..........................................................................577

                    5.7)แนวปฎิบัติการระดมทรัพยากรเพื่อจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาสังกัด สพฐ................................579

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 คู่มือสอบผอ.สถานศึกษา
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 
 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล...เน้นข้อความ/มี KM 

ผอ.สถานศึกษา สรุปย่อ จำนวน 2 เล่ม

พร้อมค่าส่งแบบลงทะเบียน ชุดละ 700 บาท

(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญ ผอ.สถานศึกษา ปี 2558 (เล่ม 1)

 

1)ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน 50 คะแนน)

 


  1.นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ        

            1)นโยบายรัฐบาล ครม. ประยุทธ์.........................................................................1

               ข้อสอบ นโยบายรัฐบาล ครม. ประยุทธ์.......................................................26

            3)นโยบาย รมว.ศธ.(พล.ร.อ.ณรงค์)......................................................................30

                  ข้อสอบ นโยบาย รมว.ศธ.(พล.ร.อ.ณรงค์)......................................................44

            4)แผนบริหารราชการแผ่นดิน...............................................................................46

                  ข้อสอบ แผนบริหารราชการแผ่นดิน ..............................................................52

            5)วาระแห่งชาติของรัฐบาล พล เอก ประยุทธ์........................................................54

            6)แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ..2558 ของ ศธ./สพฐ......................56

                  ข้อสอบ แผนปฎิบัติการของ ศธ./สพฐ.ปีงบประมาณ 2558ของ ศธ.สพฐ..........70

  2.แผนพัฒนาฯฉ.11 / ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

            1)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11(55-59)........................................73

                  ข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.11.............................................................95

            2)เศรษฐกิจ ครม.พลเอก ประยุทธ์........................................................................99

                  ข้อสอบ เศรษฐกิจ ครม.พลเอก ประยุทธ์......................................................103

            3)ประชาคมอาเชียน (ASEAN)...........................................................................105

                   ข้อสอบ ประชาคมอาเซี่ยน (ASEAN)..........................................................120

  3.การบริหารยุคใหม่ ทฤษฎีการบริหาร

             1)การบริหารยุคใหม่.........................................................................................123

                ข้อสอบ การบริหารยุคใหม่ ........................................................................130

             2)ทฤษฎีทางการบริหาร(Management Theory).................................................134

                ข้อสอบ ทฤษฎีทางการบริหาร(Management Theory).................................147

  4.หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

             ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)........................................155

                ข้อสอบ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................164

  5.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉ.ชั่วคราว)พ.ศ.2557..........................167

                    ข้อสอบ รัฐธรรมนูญฯชั่วคราว 2557(ฉ.ชั่วคราว)...........................................194

  6.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉ.2/45,ฉ.3/53)...............................197

                 ข้อสอบ พรบ.กศ.แห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉ.2,ฉ.3)............................................224

  7.พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.....................236

                 ข้อสอบ พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2546............................................254

  8.พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546.................................................260

                 ข้อสอบ พรบ.รบ.สภาครูและบุคลากรฯ พ.ศ.2546...........287

         1)ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556..........297

                     ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ.2556......................................................305

         2)ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556........................................307

                 ข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556......................................................310

  9.พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547...............................313

                 ข้อสอบ พรบ.รบ.ขรก.ครู/บุคลากรฯ พ.ศ.2547..............353

  10)พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539..........................................363

                 ข้อสอบ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539................................388

  11.พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ พ.ศ.2540...........................................................394

                 ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540............................................407

  12.พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539................................413

                 ข้อสอบ ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ.2539...................................................418

  13.พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551....................................422

                 ข้อสอบ พรบ.การจัด กศ.คนพิการ พ.ศ.2551...............................................438

  14.พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546......................................................443

                 ข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546...........................................................457

   16.พรฎ.หลักเกณฑ์/วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546..............463

                 ข้อสอบ พรฎ.หลักเกณฑ์/วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546..........471

  15.กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

             1)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545................................................................476

                 ข้อสอบ พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ..2545.............................................483

              2)การเลือกประธาน/กรรมการของคกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546.............486

                 ข้อสอบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546..............................499

              3)ประกาศ สพฐ.เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารฯให้สถานศึกษา พ.ศ.2550.....501

                     ข้อสอบ ประกาศ สพฐ.การกระจายอำนาจการบริหารฯให้สถานศึกษา 2550..513

              3)รบ.สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (.2/48)...............................................515

                 ข้อสอบ รบ.งานสารบรรณ พ.ศ.2526...........................................................524

3)สมรรถนะทางการบริหาร (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 

 

 
        ครูนครบาลจัดให้....สรุป พระราชบัญญัติ สอบ ผอ.สถานศึกษา.........................532                                          

    

              0)สมรรถนะ (COMPETENCY).........................................................................552

                 แนวข้อสอบ สมรรถนะทางการบริหาร.............................................................567

              1)การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)................................................571

                 แนวข้อสอบ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)....................587

              2)การบริการที่ดี (Service Mind).......................................................................593

                 แนวข้อสอบ การบริการที่ดี (Service Mind).....................................................600

              3)การพัฒนาตนเอง (Self-Development)..........................................................604

                 แนวข้อสอบ การพัฒนาตนเอง (Self-Development)........................................611

              4)การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK).................................................................613

                 แนวข้อสอบ การทำงานเป็นทีม (TEAMWORK)...............................................623

              5)การวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analytical & Conceptual Thinking).................625

                 แนวข้อสอบ การวิเคราะห์/สังเคราะห์ (Analytical & Conceptual Thinking)......634

              6)การสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Motivation)............................636

                 แนวข้อสอบ การสื่อสารและการจูงใจ (Communication & Motivation)...........642

              7)การพัฒนาศักยภาพบุคคล (Caring & Developing Others-DEV).................644

                 แนวข้อสอบ  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร.....................................................650

              8)การมีวิสัยทัศน์ (VISION)..............................................................................652

                  แนวข้อสอบ วิสัยทัศน์ (VISION)....................................................................659

               9)ภาวะผู้นำ (leadership).................................................................................661

                   แนวข้อสอบ ภาวะผู้นำ (leadership)............................................................673

          ·แบบวัดสมรรถนะทางการบริหาร (50 คะแนน).........................................680

 

สารบัญ ผอ.สถานศึกษา ปี 2558 (เล่ม 2)


  1.การบังคับบัญชา ขรก.ครูฯในสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่บริหารกิจการ

     ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามอำนาจหน้าที่

         1)มาตรฐานตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา/รอง ผอ.สถานศึกษา........................................1

         2)อำนาจตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ..................................................6

       3)อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ..............8

         4)อำนาจตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ..............9

         5)อำนาจตาม พรบ.รบ.ขรก.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.....................10

         6)อำนาจตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545...............................................11

         7)อำนาจตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกฎหมายอื่น...................................................11

                 แนวข้อสอบ การบังคับบัญชา ขรก.ครูฯในสถานศึกษา อำนาจและหน้าที่

                                         บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย................30

          8)คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม..........................................................................35

                 แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม..................................................47

  2.การวางแผนพัฒนา กศ. ประเมิน และจัดทำรายงานกิจการของสถานศึกษา

        1)การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan)............................................................56

                  แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan)......................................74      

         2)แนวทางการเขียนรายงานการพัฒนาคุณภาพ กศ.ประจำปีของสถานศึกษา..............77

                  แนวข้อสอบ การจัดทำรายงานกิจการสถานศึกษา.........................................86

  3.การจัดทำ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ

     นวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง กศ. การนิเทศและการวัดผล ประเมินผล

          1)การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา...........................................................................88

                   แนวข้อทดสอบ การจัดทำ/พัฒนาหลักสูตร................................................103

          2)การจัดทำและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

                  -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖.............................................105

                  -หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑..................................107

                    แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551..........................135

           3)การจัดการเรียนรู้...........................................................................................146

              แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้...................................................................171

           4)การจัดการความร้(Knowledge Maoagement)...............................................175

                  แนวข้อสอบ การจัดการความร้(Knowledge Maoagement)......................179

           5)สื่อ นวัตกรรมและเทคโนยีทางการศึกษา.........................................................181

                  แนวข้อสอบ สื่อการเรียนการสอน.............................................................198

           6)การนิเทศการศึกษา(Supervision)..................................................................207

                  แนวข้อสอบ นิเทศการศึกษา(Supervision)................................................212

           7)การวัดและประเมินผล....................................................................................236

                  แนวข้อสอบ การวัดประเมินผล..................................................................256

           8)การวิจัยทางการศึกษา(Educational Research)...............................................214

              แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา(Educational Research).......................220

           9)การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)...........................................226

              แนวข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)...................232

4.การส่งเสริมและจัด กศ.ให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ

   นอกระบบ และตามอัธยาศัย

          1)การศึกษาทางเลือก(Alternative Education)ในประเทศไทย................................264

             แนวข้อสอบ ข้อสอบ การศึกษาทางเลือก(Alternative Education)..................270

          2)กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชน/องค์กรเอกชนในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน

              ในศูนย์การเรียน พ..2555...............................................................................272

              แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิขององค์กรชุมชน/องค์กรเอกชนจัด กศ.ในศูนย์ฯ

                                      พ.ศ.2554...............................................................................278

          3)กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดกศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ฯ 2554.280

               แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิขององค์กรวิชาชีพจัด กศ.ในศูนย์ฯ พ.ศ.2554.....283

          4)กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ฯ พ.ศ.2554....285

             แนวข้อสอบ  กฎกระทรวง สิทธิของบุคคลจัด กศ.ในศูนย์ฯ พ.ศ.2554..............291

          5)กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547.....302

             แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวพ.ศ.2547..307

          6)กฎกระทรวง สิทธิของสถานประกอบการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน2547..297
               แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิของสถานประกอบการในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐาน
                                   ในศูนย์การเรียน  พ.ศ.2547........................................................300

          7)กฎกระทรวง สิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพุทธศาสนา พ.ศ.2548..........293

             แนวข้อสอบ กฎกระทรวงว่าด้วย สิทธิการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบัน

                                    พุทธศาสนา พ.ศ.2548..............................................................295

  5.การจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา

           1)กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายใน

               สถานศึกษา พ.ศ.2553....................................................................................309

           2)ประกาศ ศธ.เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

              ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2545.....................................................315

                 แนวข้อสอบ  กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพในสถานศึกษาพ.ศ.2553.323

           3)การประเมินภายนอก พ.ศ.2554-2558(รอบ 3)...................................................325

                  แนวข้อสอบ  การประเมินภายนอก พ.ศ.2554-2558(รอบ 3).........................335

   6.การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน

          1)การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan)...........................................................337

               แนวข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan).................................352

          2)หลักการจำแนกประเภทตามงบประมาณ............................................................356

                    แนวข้อสอบ การจำแนกงบประมาณ..........................................................363

           3)ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548...............................................365

                    แนวข้อสอบ รบ.ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548...........................372

           4)การบริหารเงินอุดหนุนของสถานศึกษา..............................................................376

                    แนวข้อสอบ เงินอุดหนุนสถานศึกษา..........................................................389

            5)ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม..............................394

                    แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535..........................................423

            6)พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518..............................................................................434

                 แนวข้อสอบ  พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518...................................................444

            7)การเงินสถานศึกษา........................................................................................448

                    แนวข้อสอบ การเงินสถานศึกษา..............................................................479

  7.การวางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง

     ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย

     การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์

             1)การบริหารงานบุคคล.....................................................................................486

                     แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคล............................................................497

             2)วินัยและการรักษาวินัย

                    -วินัยตาม พรบ.รบ.ข้าราชการครู/บุคลากรทางกศ. พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม.....500

                    -กฎ ก...ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549...506
                    -กฎ ก...การลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ.2549...507

                       แนวข้อสอบ  วินัยและการรักษาวินัย.......................................................510

            3)การอุทธรณ์ การร้องทุกข์

                    -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550................514

                    -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551...............517

                  แนวข้อสอบ  การอุทธรณ์ การร้องทุกข์....522

             4)การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง.............................................................................526

                   -หลักเกณฑ์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจ/แต่งตั้งข้าราชการครูฯ พ.ศ.2555(ว.14)..531

                   -หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม พ.ศ.2550 (ว.20).......533

                      แนวข้อสอบ  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง..................................................537

             5)การออกจากราชการ/วันออกจากราชการ

                   -รบ....ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2548...............539

                   -รบ....ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2548.........540

                    แนวข้อสอบ  รบ.ก.ค.ศ.การลาออก/วันออกจากราชการ..........................542

              6)รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555..........................................................544

                        แนวข้อสอบ  รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555..............................555

  8.จัดทำ มฐ.และภาระงาน ขรก.ครูฯในสถานศึกษา การประเมินผล

     การปฎิบัติงานตาม มฐ.ของ ขรก.ครูฯ

              1)การจัดทำมาตรฐานและภาระงาน..................................................................559

             2)การประเมินผลการปฎิบัติงาน

                  -หลักเกณฑ์วิธีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงา ขรก.ครูฯ......563

                  -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ ขรก.ครูฯออกจากราชการกรณีไม่สามารถ

                   ปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2553............................565

               -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามมาตรา 55............567

                       แนวข้อสอบ  มาตรฐาน และภาระงานครู...............................................570

                   -กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครูฯ พ.ศ.2550.........................574

                   แนวข้อสอบ  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครูฯพ.ศ.2550..587

  9.การส่งเสริม สนับสนุน ขรก.ครูฯให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

             1)การส่งเสริมให้ ขรก.ครูฯให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.......................................590

                  -หลักเกณฑ์ วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2551..........592

                  -หลักเกณฑ์ วิธีการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2552...594

              2)รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วย การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฎิบัติ

                 งานวิจัย พัฒนา พ.ศ.2552............................................................................595

                 แนวข้อสอบ  รบ.กคศ.ให้ ครูฯลาศึกษาต่อ พ.ศ.2552.................................602

 10.การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากร

         เพื่อ กศ.และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

             1)การประสานความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อ กศ..........606

             2)รบ.ศธ.การระดมทรัพยากรเพื่อการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในสังกัด ศธ. พ.ศ.2549.....613

          3)รบ.ศธ.การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552.............614

            4)แนวทางการขอรับการสนับสนุนการศึกษาจาก อปท..........................................617

            5)เงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุนจากราชการส่วนท้องถิ่น......................................619

                 แนวข้อสอบ  การประสานความร่วมมือกับชุมชนในการระดมทรัพยากร........623

             6)รบ.สพฐ.เงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลใน สพท.พ.ศ.2549......................626

                 แนวข้อสอบ  เงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล....................................636

             7)ประกาศ ศธ.ว่าด้วยการเก็บเงิน บศ.ของสถานศึกษาสังกัดสพฐ.พ.ศ.2554...........638

                 แนวข้อสอบ  เงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2554................................................643

  11.การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

             1)การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา...........................................................645

             2)ระเบียบ คตง.กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544............................648

                    แนวข้อสอบ  การจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา..................................656

  12.การจัดระบบการดุแลช่วยเหลือ น.ร./น.ศ.

            ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา..........................................................659

                  แนวข้อสอบ  ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.....................................................668

          TIP...แนวข้อสอบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน...................................617

           TIP...แนวข้อสอบ  สมรรถนะทางการบริหาร.....................................................683

           TIP...แนวข้อสอบ  ความสามารถในการบริหารงาน...........................................692


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

คู่มือสอบรองผอ.เขต
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 
 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล...เน้นข้อความ/มี KM
  

รองผอ.สพท.สรุปย่อ จำนวน 3 เล่ม พร้อมค่าส่ง


 ชุดละ 1,050 บาท


(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ 

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญรอง ผอ.เขตปี 2558 (เล่ม 1)

      1)เศรษฐกิจพอเพียง / แผนพัฒนาฯฉ.11 / ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

              ·หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)........................................................1

                     -ศธ.ขยายปรัชญา ศก.พอเพียงสู่ ร.ร.......................................................................................8

                    ข้อสอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy).........................................9

              ·แผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11(พ.ศ.2555-2559)..................................................12

                    ข้อสอบ แผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11(พ.ศ.2555-2559)...................................31

              ·ประชาคมอาเชียนหรือสมาคมประชาชาตแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)...........................35

                    ข้อสอบ ประชาคมอาเชียนหรือสมาคมประชาชาตแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)............48

     2)การบริหารสำนักงานเขต พท.กศ. ประถมศึกษา / มัธยมศึกษา

              ·โครงสร้าง/กรอบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....................................................51

              ·บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..........................................................................58

              ·คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา....................................................77

                    ข้อสอบ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา..............................................................................89

              ·คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา..........................................................92

                    ข้อสอบ คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...........................................97

              ·คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ กศ.ของ สพท.พ.ศ.2548.........................100

                    ข้อสอบ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและการนิเทศ กศ.ของ สพท.2548...........102

    3)การบริหารและการจัดการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

              ·หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546..........................................................................108

              ·หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...............................................................110

                    ข้อสอบ หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551...............................................142

              ·การนิเทศการศึกษา (Supervision).........................................................................................156

                    ข้อสอบ การนิเทศการศึกษา (Supervision)..........................................................................160

              ·การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research).....................................................................162

                    ข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)......................................................168

              ·การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research)..................................................................147

                     ข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research).................................................179

              ·สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา..............................................................................183

                     ข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา..............................................................199

       ·ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา.............................................................................209

                     ข้อสอบ ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา.............................................................217

    4)การบริหารและการจัดการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

              ·การบริหารงานบุคคล.............................................................................................................223

                     ข้อสอบ การบริหารงานบุคคล............................................................................................238

              ·การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง...................................................................................................241
                     ข้อสอบ การสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง...................................................................................252

              ·วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ...........................................................................................254

                     ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัยข้าราชการ...........................................................................287

              ·การอุทธรณ์ /การร้องทุกข์......................................................................................................294

                     ข้อสอบ การอุทธรณ์ /การร้องทุกข์.....................................................................................300

              ·กฎ ก.ค.ศ............................................................................................................................304

                     ข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ............................................................................................................319

              ·ระเบียบ กคศ.......................................................................................................................322

                     ข้อสอบ ระเบียบ กคศ.....324

              ·รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วย การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัยพัฒนา พ.ศ.2552....326

                     ข้อสอบ รบ.ก.ค.ศ.การให้ ขรก.ครูฯไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฎิบัติงานวิจัยพัฒนา 2552......333

              ·หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร กศ..........337

                     ข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ. ตำแหน่งผู้บริหาร กศ.......344

    5)การบริหารและการจัดการ กลุ่มนโยบายและแผน

              ·การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan) แผนระยะ ปี...........................................................350

                     ข้อสอบ การวางแผนกลยุทธ์(Strategic  Plan) แผนระยะ ปี...........................................364

              ·หลักการจำแนกประเภทตามงบประมาณ...............................................................................368

                     ข้อสอบ หลักการจำแนกประเภทตามงบประมาณ..............................................................375

              ·เรียนฟรี 15 ปี(ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกศ.ขั้นพื้นฐาน)...............379

                    ข้อสอบ เรียนฟรี 15 ปี(ค่าใช้จ่ายในการจัด กศ. ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบกศ.ขั้นพื้นฐาน)........389

              ·รบ.ศธ.การจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550.............................................392

              ·รบ.ศธ.ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553.......................................396

                     ข้อสอบ รวม เลิก ล้มสถานศึกษาและขยายชั้นเรียน............................................................400  

    6)การบริหารและการจัดการ กลุ่มบริหารทั่วไป

              ·มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา..................................................................................406

                     ข้อสอบ มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.................................................................410

              ·การควบคุมภายในสำนักงานเขต พท.กศ...............................................................................412

                      ข้อสอบ การควบคุมภายในสำนักงานเขต พท.กศ.............................................................423

              ·รบ.สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (.2/48)...................................................................426

                      ข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (.2/48).................................................434

              ·ระเบียบ สร.ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523..............................................................................448

                      ข้อสอบ ระเบียบ สร.ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2523.............................................................452

    7)การบริหารและการจัดการ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

              ·พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526(.7/48 ,ฉ.8/53 ).....................................454

              ·รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550..................462

              ·รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2550 แก้ไข ฉ.2/53....464

              ·รบ.กระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม..............................................................472

              ·รบ.กระทรวง การคลังการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550..............................474

              ·รบ.การคลังว่าด้วยการยืมเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547.........................................................475

              ·พรฎ.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ฉ.4 พ.ศ.2557..........................................................................477

              ·รบ.ศธ.ว่าด้วยการหักเงินเดือน เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่

                สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์  พ.ศ.2550.............................................................479

               ·รบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และแก้ไข..............................................................480

               ·พรบ.กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539...............................................................487

               ·รบ.ศธ.การเบิกจ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่งและเงินอื่นฯ พ.ศ. 2550........491

               ·พรฎ.การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535.........492

               ·กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ...............................................497

               ·กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ ฉ.2/2551...............................498

               ·พรฎ.เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร พ.ศ.2523.........................................................................498

               ·พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547..................................................................................500

               ·พรฎ.เงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553...................................................................501

                     ข้อสอบ การเงินและสินทรัพย์...........................................................................................505   

    8)คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

               ·คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม...........................................................................................509

                      ข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม...........................................................................519

    9)นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/ ศธ. / สพฐ.

               ·นโยบาย คสช...................................................................................................................529

               ·12 ค่านิยมไทย.................................................................................................................542

               ·เส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย(Roadmap for Thailand Reform).....................................543

                      ข้อสอบ นโยบาย คสช....................................................................................................545

               ·นโยบายการบริหารราชการของ คสช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา..........................547

 

สารบัญรอง ผอ.เขตปี 2558 (เล่ม 2)

 

เล่ม 2 ความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน

 

 

 
                           สารบัญ                                            หน้า

 

1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยชั่วคราว พ.ศ.2557 (ฉ.19)............................................1

       ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยช่วคราว พ.ศ.2557 (ฉ.19)...........................27

2)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉ.2/45,ฉ.3/53).......................................................30

       ข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉ.2/45,ฉ.3/53).........................................54

3)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545.............................................................................68

      -กฎกระทรวงว่าด้วย การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546.......71

      -ประกาศ ศธ.การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546...........................................72

       -การส่งเด็กเข้าเรียนตาม พรบ.กศ.ภาคบังคับ..............................................................74

       ข้อสอบ พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ..2545..............................................................79

4)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไข.............................82

       ข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไข...............98

5)พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546.................................................................108

      -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2547....................................132

      -ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบ

        วิชาชีพทาง กศ.พ.ศ.2550......................................................................................134

       -การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...............................................135

       ข้อสอบ พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546..................................................137

       -ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556.....................................................150

       ข้อสอบ ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556...........................................157

       -ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556...........................................159

       ข้อสอบ ข้อบังคับ คส.ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2556.................................162

6)พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542..........................................165

        ข้อสอบ พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542...........................171

7)พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547...................................................174

         ข้อสอบ พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547...................................209 

8)พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง ขรก.ครูฯพ.ศ.2547(ฉ.2/54)..............226

        -พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2549 (ฉบับที่ 4)..................................227

         -กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ

          หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ.2556................................................................229

         -รบ....ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งขรก.ครูฯ

           พ.ศ.2550........................................................................................................230

         -รบ.กระทรวงการคลังการเบิกค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของขรก.ฯ

          พ.ศ.2552 (ฉ.3)................................................................................................233

       ข้อสอบ พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ/เงินประจำตำแหน่ง ขรก.ครูฯ...........................234

9)พรบ.รบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551......................................................................239

        -กฎ กพ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553..............................................................................254

        -กฎ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552....................................................254

         ข้อสอบ พรบ.รบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551......................................................258

10)พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539.........................................................263

          -กฎกระทรวง ออกตาม พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539..................280

          ข้อสอบ พรบ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539..........................................285

11)พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539................................................291

         ข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539.................................295

12)พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ พ.ศ.2540......................................................................299

         ข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสาราชการ พ.ศ.2540........................................................310

13)พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และ ฉ.2/54............................................................316

         -พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไข(ฉ.2/2554)................................................338

         -การคัดเลือกผู้แทนใบอนุญาตและผู้แทนครูเพื่อเป็น กพท.....................................339

         -กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหาร ร.ร.นอกระบบ พ.ศ.2553...................340

         -กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้ง ร.ร.นอกระบบ พ.ศ.2555*....................341

         ข้อสอบ พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 แก้ไข(ฉ.2/2554).......................................342

14)พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551...................................................350

          -ประกาศ ศธ.กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทาง กศ. พ.ศ.2552........357

          -ประกาศ ศธ.วิธีการจัดทำแผนการจัด กศ.เฉพาะบุคคลระดับ กศ.ขั้นพื้นฐาน 52.....358

          -รบ.คกก.ส่งเสริมการจัด กศ.สำหรับคนพิการว่าด้วยการบริหารกองทุนฯพ.ศ.2552..360

          -รบ.สพฐ.ว่าด้วยการรับ น.ร.เข้าเรียนในสถานศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส พ.ศ.2546.361

          -รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูฯที่ปฏิบัติ

           หน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 *.........................................................................364

        ข้อสอบ พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551........................................367

15)พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551.................................................................................237

         -ข้อบังคับ คกก.บริหาร ลส.แห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา ลส.พ.ศ.2553..385

         ข้อสอบ พรบ.ลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2551..................................................................387

16)ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.68 พ.ศ.2550.............................................395

          ข้อสอบ ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.68 พ.ศ.2550..............................403

17)พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546....................................................................406

          ข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.....................................................418

18)พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์/วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546.................................423

         ข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์/วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546...................429

19)รบ.การรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2552 ฉ.2/54.........................................................434

         ข้อสอบ รบ.การรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2552 ฉ.2/54..........................................444

20)ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544.....................................447

          ข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544......................452

21)การบริหารงบประมาณ การบริหารงานการเงิน การบัญชี/สินทรัพย์

           -การบริหารงบประมาณ.....................................................................................456

           ข้อสอบ การบริหารงบประมาณ............................................................................467

           -การบัญชี/สินทรัพย์...........................................................................................470

          ข้อสอบ การบัญชี/สินทรัพย์.................................................................................480

            ·พิเศษ...สรุป 22 เรื่อง 22 บรรทัด............................................482

              ·พิเศษ...สรุป คณะกรรมการจาก 22 ระเบียบ.....................487

 

                               สารบัญรอง ผอ.เขตปี 2558 (เล่ม 3)

 กฎ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่น ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน

1.พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม................................................................. 1

       แนวข้อสอบ พรบ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.......................................... 9

2.กฎกระทรวง หลักเกณฑ์/วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด กศ.พ.ศ.2550..........13

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง วิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด กศ.พ.ศ.2550.....19

3.กฎกระทรวง วิธีประเมินความพร้อมในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานของ อปท.พ.ศ.2547..............22

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง วิธีประเมินความพร้อมในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานของ อปท.47..30

4.กฎกระทรวง สิทธิขององค์กรชุมชน/องค์กรเอกชนจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ฯพ.ศ.2555......33

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิองค์กรชุมชน/เอกชนจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ฯ2555......38

5.กฎกระทรวง สิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554....40

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิองค์กรวิชาชีพจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 2554....43

6.กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554.....45

      แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิของบุคคลจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 2554.........50

7.กฎกระทรวง สิทธิในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548..............52

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา 2548........54

8.กฎกระทรวง สิทธิของสถานประกอบการในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน 2547.....56

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิของสถานประกอบการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานในศูนย์ฯ 2547...58

9.กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547.........................60

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง สิทธิในการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547.............64

10.กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547..............................................66

       แนวข้อสอบ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.2547.........................67

11.กฎกระทรวง หลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรงบประมาณทาง กศ.สำหรับคนพิการ พ.ศ.2545......68

         แนวข้อสอบ กฎกระทรวง วิธีการจัดสรรงบประมาณทาง กศ.สำหรับคนพิการ 2545........69

12.กฎกระทรวง วิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ พ.ศ.2550....71

         แนวข้อสอบ กฎกระทรวง วิธีการให้คนพิการรับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ 50.....78

13.กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการประกันคุณภาพ กศ.พ.ศ.2553...............................80

         แนวข้อสอบ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์/วิธีการประกันคุณภาพ กศ.พ.ศ.2553........92

14.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2550..............105

        แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนของ ขรก.ครูและบุคลากรฯพ.ศ.2550............117 

15.กฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับ ตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและ

      เงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งบุคลากรทาง กศ.อื่นตาม ม.38 ค.(2)พ.ศ.2555.............120

         แนวข้อสอบ กฎ ก.ค.ศ.การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับ

                              เงินเดือน/เงินประจำตำแหน่ง ของตำแหน่งตาม ม.38 ค.(2)พ.ศ.2555....130

16.รบ.การเบิกจ่ายเงินจากคลัง เก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551......................132

         แนวข้อสอบ รบ.การเบิกจ่ายเงินจากคลัง เก็บรักษาเงิน/การนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551....146

17.รบ.สร.ว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548...............149

         แนวข้อสอบ รบ.สร.การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ พ.ศ.2548..252

18.รบ.สร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555...............................................................154

         แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.........................................166

19.รบ.สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม.......................................................171

        แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม...............................196

20.รบ.สร.ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549...................................................207

         แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549............................211

21.รบ.สร.การให้ ขรก.ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2549.....213

        แนวข้อสอบ รบ.สร.ขรก.ไปศึกษา ฝึกอบรม ปฎิบัติวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ2549......223

22.รบ.สร.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547.......................................................................226

         แนวข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547................................................230

23.รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537..............................236

         แนวข้อสอบ รบ.กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537.......253

24.รบ.ศธ.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547.............255

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา 2547........256

25.รบ.ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549....................................258

       แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549..............260

26.รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 ...........................................................262

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548 ....................................264

27.รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548...................................................266

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฎิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548............................267

28.รบ.ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547.............................................................268

       แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547......................................269

29.รบ.ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549...................271

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.การตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ.2549......272

30.รบ.ศธ.ว่าด้วยการตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ กศ.พ.ศ.2549..............................274

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.การตรวจ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศ กศ.พ.ศ.2549.................280

31.รบ.ศธ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2548......................................284

         แนวข้อสอบ รบ.ศธ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวสาร พ.ศ.2548...............285

32.รบ.คกก.ส่งเสริมการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 2552........................................287

          แนวข้อสอบ รบ.คกก.ส่งเสริมการจัด กศ.ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 2552................290

33.รบ.ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ ขรก.ครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2555..............292

         แนวข้อสอบ รบ.ก.ค.ศ.ระบบทะเบียนประวัติ ขรก.ครูและบุคลากรฯพ.ศ.2555..........300

34.ประกาศ สป.ศธ.กระจายอำนาจการบริหารการจัด กศ.ให้ กพท./สพท./สถานศึกษา 50....302

        แนวข้อสอบ ประกาศ สป.ศธ.กระจายอำนาจฯจัด กศ.ให้ กพท./สพท./สถานศึกษา50...306

35.ประกาศ สพฐ.กระจายอำนาจฯของเลขาฯสพฐ.ไปยัง กพท./สถานศึกษา พ.ศ.2550.........308

         แนวข้อสอบ ประกาศ สพฐ.กระจายอำนาจฯเลขาฯสพฐ.ไปยัง กพท./สถานศึกษา50....314

36.ประกาศ ศธ.เรื่อง ให้ ผอ.สพท.ปฎิบัติการ ตาม พรบ.กศ.ภาคบังคับ พ.ศ.2545................316

         แนวข้อสอบ ประกาศ ศธ.ให้ ผอ.สพท.ปฎิบัติการ ตาม พรบ.กศ.ภาคบังคับ 2545........322

37.หนังสือสำนักเลขาฯครม.ว.169 มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ 57-61..........324

        แนวข้อสอบ  สำนักเลขาฯครม.ว.169 มาตรการบริหาร พัฒนากำลังคนภาครัฐ 57-61...332

38.หนังสือสำนักเลขาฯครม.ว.147 เรื่อง การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างฯ..........334

         แนวข้อสอบ สำนักเลขาฯครม.ว.147 การขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างฯ......337

39.หนังสือสำนักเลขาฯครม.ว.193 เรื่อง การประดับธงชาติ..................................................338

         แนวข้อสอบ หนังสือสำนักเลขาฯครม.ว.193 เรื่อง การประดับธงชาติ.........................347

40.แนวข้อสอบ ภาค ก.(ด้านการบริหารงานในหน้าที่)                     จำนวน 100 ข้อ.....350

41.แนวข้อสอบ ภาค ข.(ด้าน พรบ./ระเบียบ/กฎหมาย)                       จำนวน 100 ข้อ.....369

42.แนวข้อสอบ ภาค ข.(กฎ ระเบียบที่คณะกรรมการสรรหากำหนด) จำนวน 100 ข้อ.....387


 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

 คู่มือสอบครูผู้ช่วย
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 
 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาล...เน้นข้อความ/มี KM 

ครูผู้ช่วย สรุปย่อ จำนวน 1 เล่ม พร้อมค่าส่ง เล่มละ 350 บาท

(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญ ครูผู้ช่วย ปี 2558

                                                            สารบัญ                                                    หน้า 

Rounded Rectangle: ภาค ก.1 ความรู้ความรู้ (คะแนนเต็ม 50 )                                       

 

     1)สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

             1.1)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)...........................1

                      ·ศธ.ขยายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน..............................................8

                        แนวข้อสอบ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง......................................9

             1.2)แผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11(พ.ศ.2555-2559)....................12

                        แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11.....................31

              1.3)ประชาคมอาเซียน (ASEAN : AEC) ...........................................................35

                        ·มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ร.ร.สู่ประชาคมอาเซียน.................43

                        แนวข้อสอบ ประชาคมอาเชียน (ASEAN : AEC)....................................48

     2)วัฒนธรรมไทยและธรรมเนียมประเพณีไทย................................................51  

                       แนวข้อสอบ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น....................63

       3)กฎหมาย(พระราชบัญญัติ)ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ

               3.1)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 255 (ฉ.ชั่วคราว)............................67

                       แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญฯ 255(ฉ.ชั่วคราว)...........................................93

               3.2)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขฯ (ฉ.2/45,ฉ.3/53)...................96

                   แนวข้อสอบ พรบ.กศ.แห่งชาติ พ.ศ.2542(ฉ.2,ฉ.3)................................120

               3.3)พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขฯ.....132

                       แนวข้อสอบ พรบ.รบ.บริหารราชการ ศธ.พ.ศ.2546................................148

                3.4)พรบ.สภาครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2546............................................154

              แนวข้อสอบ พรบ.รบ.สภาครูและบุคลากรฯ 2546..................................183                                                                                    

                 3.5)พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ.พ.ศ.2547 และแก้ไขฯ............193

              แนวข้อสอบ พรบ.รบ.ขรก.ครู/บุคลากรฯพ.ศ.2547................................228

                 3.6)พรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546..................................................238

                    แนวข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546.............................................250                     

                 3.7)พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551.................................256

                         แนวข้อสอบ พรบ.การจัด กศ.คนพิการ พ.ศ.2551...............................269

                  3.8)พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545....................................................274

                         แนวข้อสอบ พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ..2545.............................280

                  3.9)คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...................................................283

                     แนวข้อสอบ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.............................287

                 3.10)รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2554................................................289

                         แนวข้อสอบ รบ.สร.การลาของข้าราชการ พ.ศ.2554...........................298Rounded Rectangle: ภาค ก.2 ความรู้ความเข้าใจวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 ) คะแนน)
 

 


      1)วินัยและการรักษาวินัย

              2.1)วินัยตาม พรบ.รบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547.......327

              2.2)กฎ ก...ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549.........................333
              2.3)กฎ ก...ว่าด้วยการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน 2549.334

                       แนวข้อสอบ วินัยและรักษาวินัย...........................................................336

              2.4)กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550...............340

              2.5)กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551.............343

                       แนวข้อสอบ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์.............................................346

       2)คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ........................................................... 349

                   แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม.........................................360

       3)มาตรฐานวิชาชีพ

                  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556..........................369

                        แนวข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู.........................................................376

       4)จรรยาบรรณวิชาชีพ

                    ข้อบังคับว่าด้วย จรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.2556.........................................378

                     แนวข้อสอบ จรรยาบรรณวิชาชีพ.......................................................384       

        5.)สมรรถนะวิชาชีพ........................................................................................387

                     แนวข้อสอบ สมรรถนะวิชาชีพ..............................................................397Rounded Rectangle: ภาค ข.1ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา(คะแนนเต็ม 50) คะแนน)
 

 


       1)หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

              ·การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(The Development of School)........................400

                       แนวข้อสอบ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.................................................407

              ·หลักสูตรการศึกษา

                 -หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖...............................................409

                 -หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑....................................411

                      แนวข้อสอบ หลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551.........................437

     2)หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                 ·หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้...........................448

                       แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์...............................470

               ·ปรัชญาทางการศึกษาและนักการศึกษา..........................................................478

                       แนวข้อสอบ ปรัชญาการศึกษา...............................................................481

      3)จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

               ·จิตวิทยาการศึกษา(Psychology of Education)..............................................488

                        แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษา............................................................494

               ·การแนะแนวการศึกษา..................................................................................497

                        แนวข้อสอบ  การแนะแนวการศึกษา......................................................501

        4)การพัฒนาผู้เรียน

                ·การพัฒนาผู้เรียน.........................................................................................505

                     แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน.............................................................512

                ·ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.ในสถานศึกษา...................................................514

                          แนวข้อสอบ ระบบการดูแลช่วยเหลือ น.ร.............................................522         

         5)การบริหารจัดการชั้นเรียน(Classroom Management)

                  ·การบริหารจัดการชั้นเรียน(Classroom Management)................................525

                       แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน..................................................539

           6)การวิจัยการศึกษาทางการศึกษา

                  ·การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)........................................544

                       แนวข้อสอบ  การวิจัยทางการศึกษา......................................................548

                  ·การวิจัยในชั้นเรียน(Classroom Action Research).....................................554

                        แนวข้อสอบ การวิจัยในชั้นเรียน ..........................................................566

         7)สื่อ นวัตกรรมและเทคโนยีทางการศึกษา

                 ·สื่อ นวัตกรรมการศึกษา(Innovation)............................................................570

                 ·เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technolgy).....................................578

                        แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี...............................................586

           8)การวัดและประเมินผล

                   ·การวัดและประเมินผล..................................................................................595

                        แนวข้อสอบ การวัดประเมินผลหลักสูตรแกนกลาง กศ.ขั้นพื้นฐาน 2551..613

 นโยบาย คสช...............................................................620

                     แนวข้อสอบ นโยบาย คสช....................................................638

นโยบาย รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ฯ................641

 แนวข้อสอบ นบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ฯ..........................644

 ข้อสอบ เก็บตกครูผู้ช่วย........................................646

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ถาม-ตอบครูผู้ช่วย ปี 58
 
สรุปย่อ ครูนครบาล เพชรบูรณ์ (ปรับปรุงล่าสุด) 

 อ่านง่าย สไตล์....ครูนครบาลถาม-ตอบครูผู้ช่วย ปี 58  จำนวน 1 เล่ม 


พร้อมค่าส่งแบบลงทะเบียน ชุดละ 150 บาท


(ส่งแบบ EMS เพิ่มอีก 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อโดยตรงที่รองฯอำพร  กาญจนโพธิ์ 


โทร.085-5462593  , 099-5924546


บัญชีออมทรัพย์เลขที่  614-0-43121-2 

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด สาขาเพชรบูรณ์ 


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สารบัญ     ถาม-ตอบครูผู้ช่วย ปี 58

               1.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2557 (ฉ.ชั่วคราว)............................................1

              ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557.....................................4

                2.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม...........................................6

                      ข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม........................16

         3.พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม...........22

        ข้อสอบ พรบ.รบ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และแก้ไข......35

         4.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546..............................38

        ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546............44

                 5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ. พ.ศ.2547 และแก้ไข..49

             ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง กศ. พ.ศ.2547.59

          6.พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546.............................................................................66

         ข้อสอบ พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546..........................................................87

          7.พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551..............................................99

         ข้อสอบ พรบ.การจัด กศ.พิเศษสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551..........................108

           8.พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545...............................................................110

          ข้อสอบ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545............................................112

            9.รบ.สร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535.................................................115

                  ข้อสอบ รบ.สร.ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535...............................123

          10.จารีต ประเพณี วัฒนธรรม..............................................................................126

           ข้อสอบ จารีต ประเพณี วัฒนธรรม..........................................................130

          11.วินัยและการรักษาวินัย...................................................................................132

           ข้อสอบ วินัยและการรักษาวินัย...............................................................135

           12.ประชาคมอาเซียน (Asian).............................................................................138

           ข้อสอบ ประชาคมอาเซียน (Asian)..........................................................142

           13.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...................................................................145

            ข้อสอบ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง................................................149

             14.คุณธรรมข้าราชการครู...............................................................................151

            ข้อสอบ คุณธรรมข้าราชการครู............................................................158

             15.มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู..........................................160

            ข้อสอบ มาตรฐานวิชาชีพครู และจรรยาบรรณวิชาชีพครู.......................165

             16.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551............................168

            ข้อสอบ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551.........175

             17.การจัดการเรียนการสอน.............................................................................179

                       ข้อสอบ การจัดการเรียนการสอน..........................................................188

              18.กฎกระทรวง หลักเกณฑ์ วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 53...193

            ข้อสอบ กฎกระทรวง วิธีการ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 53...204

              19.จิตวิทยาการศึกษา......................................................................................208

                       ข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษา....................................................................212

               20.การแนะแนวการศึกษา...............................................................................214

                       ข้อสอบ การแนะแนวการศึกษา.............................................................217

               21.การวิจัยทางการศึกษา................................................................................219

             ข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา.............................................................223

               22.การวัดผลประเมินผล..................................................................................230

             ข้อสอบ การวัดผลประเมินผล...............................................................235

               23.สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี.............................................................................238

             ข้อสอบ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี.........................................................243

               24.ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.................................................................245

                       ข้อสอบ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน................................................247

  


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ติวพิเศษสุด     รอง ผอ.สพท.ปี 58    17-18-19 เมษายน 2558

ณ โรงแรมโฆษิต  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดย...ครูนครบาลเพชรบูรณ์ (รองฯอำพร )

 สิทธิประประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

1.เอกสารประกอบการบรรยาย (PPT  พร้อมข้อสอบ) จำนวน  2 เล่ม มูลค่า 300 บาท

2.แนวข้อสอบชุดพิเศษ จำนวน 1 เล่ม 500 หน้า (ไม่วางจำหน่าย..มอบให้เฉพาะผู้ร่วมติวเท่านั้น) มูลค่า 300 บาท 

2.1)ข้อสอบ ผอ.สพท.ปี 57               
2.2)ข้อสอบ ผอ.สถานศึกษา ปี 58               
2.3)ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน

 3.พลวัตร(เหตุการณ์ปัจจุบัน) 1 ชุด

 4.พิเศษ ดินสอ 2 บี 1 แท่ง(ดินสอมงคล)

 5.อาหารเที่ยง จำนวน 3 มื้ออาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอดการอบรม 


รับเพียง
50 คน  โอนเข้าบัญชีเลขที่ 614-0-43121-2 
นายอำพร กาญจนโพธิ์  ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์

ลงทะเบียน
2,500 บาท (หน้างาน 2,700 บาท)
โทรติดต่อ สำรองที่นั่งที่
 โทร.099-5924546 หรือ 085-5462593

ที่พักคืนละ 350 บาท โทร 056-725177-8 / คืนละ 350 บาท โทร 056-713854 /
คืนละ
750 บาท
มีอาหารเช้า โทร 099-5924564++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ติว ครูผู้ช่วย ปี 2558

1.จังหวัด เชียงใหม่

       -ศูนย์ กศ.ไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน(หางดง)  วันที่ 14-15 ก.พ.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.089-9981150 (สริวรรณ ทัตตะวร เลขบัญชี 787-0-21709-3

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาบิ๊กซีหางดง)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 1 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

 2.จังหวัด ลพบุรี

       -ลพบุรี รร.เบญจธารา  ซอยวิทยาลัยครู  อ.เมืองลพบุรี  วันที่ 21-22 ก.พ.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.093-1249869 ผู้ประสานงาน คุณปัญชลีย์  กษิณศรี หรือ 085-5462593 รองฯอำพร กาญจนโพธิ์

         (เลขบัญชี 614-0-43121-2 ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์) (รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)สรุปย่อ ครูผู้ช่วย ปี 58 (ลงทะเบียนแล้วรับหนังสือไปอ่านล่วงหน้าได้)

            2)PPT ประกอบการบรรยาย 1 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            3)พลวัตรปี 58

            4)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         5)ค่าลงทะเบียน 1,600 บาท

 3.จังหวัด กำแพงเพชร ติวฟรี ติวฟรี ติวฟรี ติวฟรี

       -ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ  

       ในวันที่ 28 ก.พ.58  

        ติดต่อโทร 089-8582300 หรือ 084-4939003

4.จังหวัด เชียงใหม่

       -ศูนย์ กศ.ไร้พรหมแดนล้านนาอาเซียน(หางดง)  วันที่ 7-8 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.089-9981150 (สริวรรณ ทัตตะวร เลขบัญชี 787-0-21709-3

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาบิ๊กซีหางดง) (รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 1 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

            4)ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

5.จังหวัด ลพบุรี

       -ลพบุรี รร.เบญจธารา  ซอยวิทยาลัยครู  อ.เมืองลพบุรี   วันที่ 14-15 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.093-1249869 ผู้ประสานงาน คุณปัญชลีย์  กษิณศรี หรือ 085-5462593 รองฯอำพร กาญจนโพธิ์

         (เลขบัญชี 614-0-43121-2 ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์) (รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)สรุปย่อ ครูผู้ช่วย ปี 58 (ลงทะเบียนแล้วรับหนังสือไปอ่านล่วงหน้าได้)

            2)PPT ประกอบการบรรยาย 1 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            3)พลวัตร

            4)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         5)ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท

6.จังหวัด เชียงใหม่

       -ศูนย์ กศ.ไร้พรมแดนล้านนาอาเซียน(หางดง)  วันที่ 21-22 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.089-9981150 (สริวรรณ ทัตตะวร เลขบัญชี 787-0-21709-3

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาบิ๊กซีหางดง) (รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 1 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 ติว รอง ผอ.สพท. ปี 2558

1.ภาคเหนือ เพชรบูรณ์

       -รีสอรท์ ปลายฟ้า แค้มสน อ.เขาข้อเพชรบูรณ์  วันที่ 00-00-00 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.085-5462593 (อำพร กาญจนโพธิ์ เลขบัญชี 614-0-043121-2

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์ รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 2 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร /แนวข้อสอบภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงาน

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ทีพัก 2 คืน รีสอรท์ ปลายฟ้า(พักรวม 3-4 คน)

         5)ค่าลงทะเบียน 0000 บาท

2.ภาคกลาง ????????

       -ณ ???????????????????  วันที่ 00-00-00 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.085-5462593 (อำพร กาญจนโพธิ์ เลขบัญชี 614-0-043121-2

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์ รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 2 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร /แนวข้อสอบภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงาน

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ค่าลงทะเบียน 0000 บาท

3.ภาคอีสาน ????????

       -ณ ???????????????????  วันที่ 00-00-00 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.085-5462593 (อำพร กาญจนโพธิ์ เลขบัญชี 614-0-043121-2

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์ รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 2 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร /แนวข้อสอบภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงาน

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ค่าลงทะเบียน 0000 บาท

4.ภาคใต้ ????????

       -ณ ???????????????????  วันที่ 00-00-00 มี.ค.58

       -สำรองที่นั่งที่ โทร.085-5462593 (อำพร กาญจนโพธิ์ เลขบัญชี 614-0-043121-2

        ธนาคารกรุงไทย  สาขาเพชรบูรณ์ รับจำนวนจำกัด)

       -สิ่งที่จะได้รับ (รับเอกสาร 08.00 น. เริ่มติว 08.30 น.)

            1)PPT ประกอบการบรรยาย 2 เล่ม พร้อมแนวข้อสอบ

            2)พลวัตร /แนวข้อสอบภาษาอังกฤษในการปฎิบัติงาน

            3)อาหารกลางวัน 2 มื้อ / อาหารว่าง 4 มื้อ 

         4)ค่าลงทะเบียน 0000 บาท

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++