คำอธิบายรายวิชา

                          ศึกษาความหมายและจุดประสงค์ของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของ  สมการบัญชีและงบดุล  การวิเคราะห์รายการค้า  การจดบันทึกรายการค้าตามหลักบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ  ช่อง  การปิดบัญชี   งบการเงิน  และสรุปวงจรบัญชี