งานวันครูอำเภอแม่ลาว 2559


กิจกรรมวันครู  ๒๕๕๙
วันเสาร์ ที่ ๑๖  มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบัวสลีวิทยา

รายนามผู้ร่วมทำบุญมีดังนี้ 
    ๑) โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ                      1,000.00   บาท
    ๒) โรงเรียน จอมหมอกแก้ว                             1,000.00    บาท
   ๓) โรงเรียน ผาบ่อง                                          1,000.00    บาท
    ๔) โรงเรียน บัวสลีวิทยา                                   1,000.00    บาท
    ๕) โรงเรียน โป่งแพร่                                       1,000.00    บาท
    ๖) โรงเรียน ห้วยส้านยาววิทยา                        1,000.00     บาท
    ๗) โรงเรียน แม่่ลาววิทยาคม                             1,000.00    บาท
     ๘) โรงเรียน ท่ามะโอ                                            500.00    บาท
    ๙) โรงเรียน ห้วยส้านพลับพลา                            500.00    บาท
     ๑๐)โรงเรียน แม่ผง                                               500.00    บาท
    ๑๑)รงเรียน หนองเก้าห้อง                                   500.00    บาท
    ๑๒)รงเรียน โป่่งมอญ                                          500.00    บาท
    ๑๓)โรงเรียน ดงมะดะ                                           500.00    บาท
     ๑๔)โรงเรียน อบ.แม่ลาว                                       500.00    บาท
    ๑๕)โรงเรียนบ้านต้นง้าว                                      500.00    บาท
    ๑๖)โรงเรียน ครูสุพิน                                           500.00    บาท
    ๑๗) ครูพิศมัย เนตตกุล                                       500.00    บาท
     ๑๘) ผอ.จำนงค์  มูลเมือง                                    500.00    บาท
    ๑๙)  อนุกรรมการ อ.แม่ลาว(สอ.ครู ชร)              1,000.00    บาท
    ๒๐)  ครูเตือนใจ พงษ์ประภาส                            1,000.00    บาท
Comments