คำอธิบายรายวิชา

อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6

รายวิชาพื้นฐาน                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ภาคเรียนที่ 2                                                      เวลา 60  ชั่วโมง     จำนวน 1.5  หน่วยกิต

 

                ใช้ภาษา  น้ำเสียง  กริยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาททางสังคม  เพื่อสื่อสารในสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ใช้ภาษาในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูลความรู้สาขาวิชาต่างๆ  ปฏิบัติตามคำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง และคำอธิบาย อ่านออกเสียง ข้อความ ข่าว โฆษณา และบทร้อยกรองสั้นๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงคำศัพท์ สำนวน ประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างของภาษาต่างประเทศและภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง และอ่าน ระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงให้สัมพันธ์กับประโยคและข้อความ เลือกหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน  แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก  ให้เหตุผล และยกตัวอย่างในเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  เรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  สถานการณ์  ข่าว  เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม  ใช้คำขอร้อง   ให้คำแนะนำ  พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอ ให้ความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธความช่วยเหลือ  ขอและให้ข้อมูล บรรยายความรู้สึก ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรม ประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์   สรุปใจความสำคัญ หัวข้อเรื่องที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง ข่าว เหตุการณ์ สถานการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม  เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือน ความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย ที่สนใจ เรื่องเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่าวสาร ของโรงเรียน  ชุมชนและท้องถิ่น  เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา และวัฒนธรรมทางภาษา  เห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษ  มีทักษะทางการสื่อสาร ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัยในตนเอง  ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ  

 

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/ม.3/4

ต 1.2   ม.3/1  ม.3/2  ม.3/3  ม.3/4  ม.3/5

ต 1.3   ม.3/1  ม.3/.3/3

ต 2.1   ม.3/1  ม.3/2  .3/3

ต 2.2   ม.3/1  .3/2

ต 3.1   ม.3/1

ต 4.1   ม.3/1

ต 4.2   ม.3/1  ม.3/2

รวมทั้งหมด   21   ตัวชี้วัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างรายวิชาพื้นฐาน

อ 23102  ภาษาอังกฤษ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                             ภาคเรียนที่ 2                                                       เวลา  60  ชั่วโมง

จำนวน  1.5 หน่วยกิต                                                                                      คะแนนเต็ม  100 คะแนน

 

ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1.

Safety comes  first

ต1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5

ต1.3 ม.3/2,ม.3/3

ต2.1 ม.3/1,ม.3/2

ต2.2 ม.3/1,ม.3/2

ต3.1 ม.3/1

ต4.1 ม.3/1

ต  4.2 ม.3/1,ม.3/2

 

 

-  การฟังพูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับปัญหาของวัยรุ่น ภัย และอันตรายที่เกิดจากสถานการณ์ต่างๆ เช่น การลักขโมย การจี้ การปล้น อุบัติเหตุบนท้องถนน และภัยธรรมชาติ โดยเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานในการศึกษาระดับสูงต่อไป

12

10

2.

Profiles

ต1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.3 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3

ต2.1 ม.3/1,ม.3/3

ต2.2 ม.3/1,ม.3/2

ต3.1 ม.3/1

ต4.1 ม.3/1

ต4.2 ม.3/1,ม.3/2

การเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของบุคคล การแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบบุคลิกภาพของบุคคล โดยการเรียนรู้คำคุณศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

12

 

10

 

ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

3.

Our  precious  Earth

 

ต1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5

ต1.3 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3

ต2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3

ต2.2 ม.3/1,ม.3/2

ต3.1 ม.3/1

ต4.1 ม.3/1

ต4.2 ม.3/1,ม.3/2

การพูด เขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้เหตุผล และบรรยายข้อเท็จจริงในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการรักษาระบบนิเวศ และป้องกันการเกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษที่เกิดขึ้น โดยการศึกษาคำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษา จากการอ่านบทความ และบทสนทนา

12

 

10

สอบกลางภาค

 

20

4.

Choices

ต1.1ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.2 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/4,ม.3/5

ต1.3 ม.3/1,ม.3/2

ต2.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3

ต2.2 ม.3/1,ม.3/2

ต3.1 ม.3/1

ต4.1 ม.3/1

ต4.2 ม.3/1,ม.3/1

 

-  การเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน โดยเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างทางภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

12

 

10

 

 

 

 

ลำดับ ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลา (ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

5.

It’s  fun

ต1.1 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4

ต1.2ม.3/2,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5

ต1.3 ม.3/1,ม.3/2,ม.3/3

ต2.1 ม.3/1,ม.3/2, ม.3/3

ต3.1 ม.3/1

ต4.1 ม.3/1

ต4.2 ม.3/1,ม.3/2

 

การฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับดนตรี กีฬา และสิ่งนันทนาการ รวมทั้งการแสดงความรู้สึกชอบ หรือไม่ชอบ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม จะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเป็นพื้นฐานต่อการศึกษาในระดับสูง

12

 

10

สอบปลายภาค

 

30

รวมตลอดภาคเรียน

60

100