บทเรียนผ่านเครือข่าย :: นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

ให้นักศึกษาอ่านเนื้อตามหน่วยที่เรียนก่อน เมื่อเข้าใจแล้ว

จึงทำแบบทดสอบ

+ หน่วยที่ 1 ระบบนิวแมติกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 1]

+ หน่วยที่ 2 สัญลักษณ์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 2]

+ หน่วยที่ 3 พื้นฐานทางฟิสิกส์ของระบบนิวแมติกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 3]

+ หน่วยที่ 4 การผลิตลมอัด

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 4]

+ หน่วยที่ 5 การเตรียมลมอัด

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 5]

+ หน่วยที่ 6 วาล์วควบคุมทิศทาง

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 6]

+ หน่วยที่ 7 วาล์วควบคุมอัตราการไหล

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 7]

+ หน่วยที่ 8 อุปกรณ์ทำงานในระบบนิวแมติกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 8]

+ หน่วยที่ 9 การเขียนรหัสอุปกรณ์และขั้นตอนการเคลื่อนที่ ของวงจรนิวแมติกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 9]

+ หน่วยที่ 10 การออกแบบวงจรนิวแมติกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 10]

+ หน่วยที่ 11 ระบบไฮดรอลิกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 11]

+ หน่วยที่ 12 วงจรนิวแมติกแยกสัญญาณ

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 12]

+ หน่วยที่ 13 อุปกรณ์นิวแมติกส์ไฟฟ้า

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 13]

+ หน่วยที่ 14 การควบคุมระบบไฮดรอลิคส์ไฟฟ้า

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 14]

+ หน่วยที่ 15 การดูแลและบำรุงรักษาระบบนิวแมติกส์

และไฮดรอลิกส์

+ [แบบทดสอบหน่วยที่ 15]