คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติตามและใชคําขอรอง คําแนะนํา คําชี้แจงและคําอธิบายงายๆที่ฟงและอาน อานออกเสียงขอความ
ขาว ประกาศและบทรอยกรองสั้นๆ ถูกตองตามหลักการอาน ระบุหรือเขียนประโยคและขอความใหสัมพันธกับสื่อที่
ไมใชความเรียงในรูปแบบตางๆ สนทนาแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องใกลตัวและสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
พูดและเขียนแสดงความตองการเสนอและใหความชวยเหลือตอบรับและปฏิเสธการใหความชวยเหลือในสถานการณ
ตางๆขอและใหขอมูลบรรยายแสดงความรูสึกและความคิดเห็นพรอมใหเหตุผลประกอบอยางเหมาะสมใชภาษา
นําเสนอและกริยาทาทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควา
รวบรวมและสรุปขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นและนําเสนอ