ระบบประสาท

ระบบประสาท (Nervous System)     

              คือ ระบบการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ ทำให้สัตว์สามารถตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างรวดเร็วช่วยรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ สัตว์ชั้นต่ำบางชนิด เช่น ฟองน้ำไม่มีระบบประสาท สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดเริ่มมีระบบประสาท
สัตว์ชั้นสูงขึ้นมาจีโครงสร้างของระบบประสาทซับซ้อนยิ่งขึ้น ระบบประสาทของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ระบบประสาทส่วนกลาง
และระบบประสาทรอบนอก

ระบบประสาทกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
แผนภาพแสดงซีเอ็นเอส:
1. สมอง
2. ระบบประสาทกลาง (สมองและไขสันหลัง)
3. ไขสันหลัง

ระบบประสาทกลาง หรือ ระบบประสาทส่วนกลาง หรือ ซีเอ็นเอส (อังกฤษcentral nervous system; ตัวย่อ: CNS) เป็นโครงสร้างที่ใหญ่ที่สุดของระบบประสาท ประกอบด้วยสมองและไขสันหลัง ทำหน้าที่ร่วมกับระบบประสาทนอกส่วนกลาง(peripheral nervous system) ในการควบคุมพฤติกรรม โครงสร้างของระบบประสาทกลางจะอยู่ภายในช่องลำตัวด้านหลัง (dorsal cavity) สมองอยู่ในช่องลำตัวด้านศีรษะ (cranial cavity) และไขสันหลังอยู่ในช่องไขสันหลัง (spinal cavity) โครงสร้างเหล่านี้ถูกปกคลุมด้วยเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง (meninges) สมองยังถูกปกคลุมด้วยกะโหลกศีรษะและไขสันหลังยังมีกระดูกสันหลังช่วยป้องกันการกระทบกระเทือน

หน้าที่[แก้]

จากอิทธิพลของทฤษฎีของไซเบอร์เนติกส์ในทศวรรษที่ 1950 การทำความเข้าใจระบบประสาทกลางโดยการคิดว่าเป็นระบบประมวลข้อมูล ซึ่งข้อมูลสั่งการ (motor output) จะออกมาจากการประมวลข้อมูลรับความรู้สึกเข้ามา (sensory input) แม้ว่าจะมีผลการวิจัยจำนวนมากแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ (motor activity) เกิดขึ้นมาและมีประสิทธิภาพก่อนที่จะมีการพัฒนาเต็มที่ของระบบรับความรู้สึก ความรู้สึกจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเท่านั้นโดยไม่ได้ควบคุมมัน ซึ่งความคิดนี้นำมาสู่แนวคิดว่าระบบประสาทกลางเป็นระบบที่ทำงานโดยอย่างอิสระ (autonomous systems)

การเจริญ[แก้]

ในการพัฒนาของทารกในครรภ์ ระบบประสาทกลางจะเริ่มจากการสร้างเป็นนิวรัล เพลต (neural plate) ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษของเอกโทเดิร์ม (ectoderm) ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อของตัวอ่อนชั้นนอกที่สุด ระหว่างการเจริญของเอ็มบริโอ นิวรัล เพลตจะพับขึ้นและเกิดเป็นท่อเรียกว่า นิวรัล ทูบ (neural tube) ช่องว่างกลวงภายในท่อนิวรัล ทูบจะพัฒนาต่อมาเป็นระบบช่องว่างในสมองและไขสันหลัง (ventricular system) บริเวณในนิวรัล ทูบจะมีการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ (Cellular differentiation) เป็น transversal systems ในตอนแรกนิวรัล ทูบจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ สมอง อยู่ด้านหัว (rostral/cephalic) และไขสันหลัง ที่อยู่ด้านหาง (caudal) ต่อมาสมองจะพัฒนาเป็นสมองส่วนหน้าหรือโปรเซนเซฟาลอน (procencephalon) และก้านสมอง (brain stem) หลังจากนั้นสมองส่วนหน้าจะแบ่งออกเป็นเทเลนเซฟาลอน(telencephalon) และไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) ส่วนก้านสมองจะแบ่งเป็นสมองส่วนกลางหรือมีเซนเซฟาลอน (mesencephalon) และสมองส่วนท้ายหรือรอมเบนเซฟาลอน (rhombencephalon)

ประสาทกายวิภาคศาสตร์[แก้]

ดูบทความหลักที่: ประสาทกายวิภาคศาสตร์

เทเลนเซฟาลอนจะพัฒนาเป็นสไตรเอตัม (striatum) [คอเดต นิวเคลียส (caudate nucleus) และพูทาเมน (putamen)], ฮิปโปแคมปัส (hippocampus) , และนีโอคอร์เทกซ์ (neocortex) ส่วนช่องว่างที่เป็นโพรงภายในจะเป็นโพรงสมองข้าง (lateral ventricle) (โพรงสมองที่หนึ่งและสอง) ส่วนไดเอนเซฟาลอนจะพัฒนาเป็นซับทาลามัส (subthalamus) , ไฮโปทาลามัส (hypothalamus) , ทาลามัส (thalamus) และอิพิทาลามัส (epithalamus) ส่วนช่องว่างภายในจะเป็นโพรงสมองที่สาม (third ventricle) สมองส่วนกลางจะเจริญเป็นเทคตัม (tectum) , พรีเทคตัม (pretectum) , ซีรีบรัล พีดังเคิล(crerbral peduncle) และช่องว่างตรงกลางเจริญเป็นท่อน้ำสมอง (cerebral aqueduct) หรือ ท่อมีเซนเซฟาลิก (mesencephalic duct) และสุดท้ายสมองส่วนท้ายจะเจริญไปเป็นพอนส์ (pons) , ซีรีเบลลัม (cerebellum) และเมดัลลาออบลองกาตา (medulla oblonngata) ส่วนช่องว่างก็กลายเป็นโพรงสมองที่สี่ (fourth ventricle)

ซีเอ็นเอสสมอง
(Brain)
สมองส่วนหน้า
(Procencephalon)
เทเลนเซฟาลอน
(Telencephalon)

ไรเนนเซฟาลอน (Rhinencephalon) , อะมิกดาลา (Amygdala) , ฮิปโปแคมปัส (Hippocampus) , นีโอคอร์เทกซ์ (Neocortex) , โพรงสมองข้าง (Lateral ventricles)

ไดเอนเซฟาลอน
(Diencephalon)

อิพิทาลามัส (Epithalamus) , ทาลามัส (Thalamus) , ไฮโปทาลามัส (Hypothalamus) , ซับทาลามัส (Subthalamus) , ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) , ต่อมไพเนียล (Pineal gland) , โพรงสมองที่สาม Third ventricle

ก้านสมอง
(Brain stem)
สมองส่วนกลาง
(Mesencephalon)

เทคตัม (Tectum) , ซีรีบรัล พีดังเคิล (Cerebral peduncle) , พรีเทคตัม (Pretectum) , ท่อน้ำสมอง (Mesencephalic duct)

สมองส่วนท้าย
(Rhombencephalon)
มีเทนเซฟาลอน (Metencephalon)

พอนส์ (Pons) , ซีรีเบลลัม (Cerebellum) ,

ไมอีเลนเซฟาลอน (Myelencephalon)เมดัลลาออบลองกาตา (Medulla oblongata)
ไขสันหลัง (Spinal cord)

วิวัฒนาการ[แก้]

โครงสร้างพื้นฐานของซีเอ็นเอสมีการเก็บรักษาเอาไว้ในระหว่างวิวัฒนาการของสัตว์มีกระดูกสันหลังหลายชนิด วิวัฒนาการของสมองที่เห็นได้ชัดเจนคือการเจริญเป็นเทเลนเซฟาลอน ในสมองของสัตว์เลื้อยคลานโครงสร้างดังกล่าวเป็นเพียงแค่ติ่งเมื่อเทียบกับออลแฟคทอรี บัลบ์ (olfactory bulb) ที่มีขนาดใหญ่ ในขณะที่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลับมีขนาดใหญ่จนเป็นโครงสร้างส่วนใหญ่ของระบบประสาทส่วนกลาง ในสมองของมนุษย์ส่วนเทเลนเซฟาลอนจะใหญ่จนคลุมส่วนไดเอนเซฟาลอนและสมองส่วนกลาง ในการศึกษาการเจริญเติบโตของสมองที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (allometric study) ในระหว่างสัตว์แต่ละชนิดแสดงให้เห็นความต่อเนื่องที่โดดเด่นระหว่างหนูถึงปลาวาฬ และทำให้ทราบเกี่ยวกับความรู้ด้านวิวัฒนาการของระบบประสาทกลางจากการศึกษารอยบนกะโหลกที่เกิดจากสมอง

ประสาทส่วนปลาย ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral nervous system)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์
วว.รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์
การเตรียมตัวก่อนพบแพทย์
ระบบประสาทส่วนปลาย

ประสาทส่วนปลาย (Perpheral nerve) ระบบประสาทส่วนปลาย หรือ ระบบประสาทรอบนอก(Peripheral nervous system ย่อว่า PNS) คือ เส้นประสาท (Nerve) และปมประสาท (Ganglion) ที่อยู่ภายนอกสมอง และภายนอกไขสันหลัง คืออยู่นอกระบบสมองส่วนกลาง

ระบบประสาทส่วนปลาย ประกอบด้วย

ทั้งนี้ เส้นประสาทที่ออกจากสมองโดยตรง เรียกว่า เส้นประสาทสมอง(Cranial nerve) (ย่อว่า CN) มีทั้งหมด 12 คู่ทั้งซ้ายขวา คือ คู่ที่ 1 ถึงคู่ที่ 12 ส่วนเส้นประสาทที่ออกจากไขสันหลังเรียกว่า Spinal nerve มีทั้งหมด 31 คู่ คือ ออกจากไขสันหลังทั้งซ้ายและขวา ตั้งแต่ระดับไขสันหลังส่วนลำคอไปจนถึงไขสันหลังส่วนกระดูกก้นกบ

เส้นประสาททั้งหมด มีหน้าที่รับและส่งสัญญาณเพื่อการทำงานต่างๆระหว่าง สมอง ไขสันหลัง และเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย

อนึ่ง โรคของเส้นประสาทที่อาจพบได้ เช่น โรคเส้นประสาท โรคเส้นประสาทเหตุเบาหวาน โรคเส้นประสาทอักเสบเรื้อรัง โรคเส้นประสาทเหตุสารพิษ โรคเส้นประสาทมีเดียนกดทับที่ข้อมือ ปวดเหตุประสาท ปวดเหตุเส้นประสาทงูสวัด และ เนื้องอกของเส้นประสาท เป็นต้น


กำหนดการฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่21

โพสต์4 พ.ค. 2561 03:17โดยนางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล

    
โรงเรียนนนทรีวิทยา ได้กำหนดการจัดฝึกอบรม การใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่21 สำหรับครูผู้สอน ในวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 222 และ 228 

7พ.ค.นี้!! สกสค.ทำเอ็มโอยู ‘ธ.ออมสิน’ คืนเงิน0.5-1% ให้ครูลูกหนี้ชั้นดีโดยตรง อ่านเพิ่มเติมได้ที่

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:56โดยนางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล

    
    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยกรณีที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เร่งรัดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลารกทางการศึกษา(สกสค.) จัดทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินในเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในโครงการสวัสดิการเงินกู้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) โดยรัฐมนตรีว่าการศธ. แนะนำให้ สกสค. ไม่รับเงินค่าบริหารจัดการที่ธนาคารออมสินส่งคืนให้โครงการที่ 2-7 จำนวนร้อยละ 0.5 – 1 โดยเปลี่ยนเป็นให้ธนาคารนำไปลดดอกเบี้ยให้แก่ครูที่มีวินัยการชำระหนี้ที่ดีนั้น ว่า เป็นเรื่องที่ดี และเป็นธรรมต่อครูที่มีวินัยในการชำระหนี้ แต่สกสค.ต้องตอบคำถามให้ได้ว่า 1.มีมาตรการใดในการติดตามทวงถามเรียกเงินที่ได้นำไปใช้หนี้ทดแทนให้กับลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ให้กับธนาคารออมสิน คืนกลับมาให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ทั้งนี้เงินที่นำไปใช้หนี้ทดแทนดังกล่าวมีจำนวนมากกว่า 10,000 ล้านบาท โดยต้องถือว่าเงินกองทุน เป็นเงินของครูที่เป็นลูกหนี้ทุกคน มิใช่เงินของสกสค. หรือบุคคลอื่นใด 2.เงินกองทุนที่เหลืออีกร่วมหมื่นล้านนั้น สกสค. มีแผนจะไปใช้ทำอะไร ซึ่งควรนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับลูกหนี้ทุกคน เช่น นำไปเฉลี่ยจ่ายเพื่อลดจำนวนเงินกู้ให้กับผู้กู้ เป็นต้น หรือหากจะต้องบริหารเงินกองทุน ก็ต้องให้ตัวแทนลูกหนี้เป็นผู้บริหาร ด้านนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. กล่าวว่า สกสค.จะทำข้อตกลงกับธนาคารออมสินวันที่ 7 พฤษภาคมนี้ ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/84383

สพฐ.สรุปยอดจอง ‘คูปองพัฒนาครู’ 2.2ล้านครั้ง

โพสต์4 พ.ค. 2561 00:45โดยนางพรพิไล เจริญวัฒนะมงคล

สพฐ.สรุปยอดจอง ‘คูปองพัฒนาครู’ 2.2ล้านครั้ง    
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(สพค.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หรือโครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสพฐ.เปิดให้ครูเข้าสู่ระบบออนไลน์เพื่อจองหลักสูตรในการอบรมพัฒนาตนเองและนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนต่อ โดยกำหนดวงเงินการช็อปปิงหลักสูตรคนละ 10,000 บาทต่อปี โดยเปิดให้จองระบบออนไลน์รอบแรก 787 หลักสูตรจาก 205 หน่วยจัด ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคมนั้น ปรากฏว่า หลังปิดระบบ ตัวเลขครูที่เข้ามาในระบบ จำนวน 2,218,950 ครั้ง จำนวนจองลงทะเบียน 296,537 ที่นั่ง “การเข้าระบบในการเปิดจองหลักสูตรของครู ได้ปิดระบบแล้วเพื่อสรุปยอดครูที่เข้ามาในแต่ละหลักสูตร ส่งให้เขตพื้นที่ฯ ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้การจองหลักสูตรเป็นเพียงการประมาณการเพื่อเปิดรุ่นและเป็นการวางแผนเบื้องต้นที่จะใส่ สถานที่ วันที่ เพื่อให้ครูได้เลือกจริง หลังจากขออนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนตามปฏิทินแล้ว ทั้งนี้โครงการนี้ ได้เพิ่มขั้นตอนการจองเพื่อปรับลดงบประมาณในการเดินทางของครู ซึ่งครูทุกคนสามารถศึกษาขั้นตอนได้จากแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ใน hrd.obec.go.th และ training.obec.go.th. และศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ ใน training.obec.go.th” นางเกศทิพย์ กล่าว ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/84384

1-3 of 3