คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ง22102  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานธุรกิจ)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      ภาคเรียนที่ 2

เวลา  40 ชั่วโมง     จำนวน 1.0  หน่วยกิต 

 

ศึกษางานอาชีพทางธุรกิจ องค์กรธุรกิจ ธุรกิจทั่วไป ลักษณะงานสำนักงาน            การติดต่อสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร กระบวนการของงานสำนักงาน การเงินการบัญชี การขาย การจัดการ

                ปฏิบัติงานธุรกิจโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน การจัดการเป็นกลุ่ม มีความสามารถ

ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพธุรกิจ

                เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพทางธุรกิจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกมีวินัย มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักการทำงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อการศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไป

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

ง 4.1 ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3

รวมทั้งหมด  ตัวชี้วัด