ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์

สื่อออนไลน์เพื่อการศึกษา สำหรับการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน(Blended Learning)  
เรื่อง การสร้างงานแอนิเมชัน  
รายวิชา แอนิเมชันเบื้องต้น  ง 31244
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
QR CODE
.................................................https://sites.google.com/site/krukengflash/home/true_plook.jpg.................................................
https://sites.google.com/site/krukengflash/home/DLIT-OBEC.jpg

................................................