Home

ข่าวประชาสัมพันธ์*

  • ประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สพม. ๘ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและสร้างเครือข่ายออนไลน์ครูห้องสมุด สำหรับครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ โรงเรียนละ ๒ คน ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบห้องสมุด ๑ คน และครูผู้รับผิดชอบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑ คน รวม ๒ คนในวันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม อำเภอบ้านโป่ง จังหว ...
    ส่ง 24 ก.ค. 2558 23:45 โดย Sirintip Chomsuk
  • ประชุมปฏิบัติการณ์ google sites ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ง านพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนรัตนราษราษฎร์บำรุง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจัดประชุมปฎิบัติการ Google Sites ณ ห้องประชุมดอกแก้ว  ผู้เข้าประชุมได้แก่คณะครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จำนวน  ๓๐   คน   โดยมี นายปกรณ์  วงศ์สวสัดิ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นวิทยากร
    ส่ง 25 ก.ค. 2558 00:05 โดย Sirintip Chomsuk
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ปฎิทินของครูกะปุก