วิชาที่เปิดสอนปี 2555

ผลงานนักเรียน

538วันจนถึง
ประชาคมอาเซียน

Social Network Projict

การสร้างองค์ความรู้ใหม่วิธีการทางประวัติศาสตร์


PowerPoint 
VDO ประกอบการเรียน
หน้าเว็บย่อย (1): พัฒนาการของชนชาติไทย
Comments