วิชาประมาณการระบบไฟฟ้า รหัส 3104-2203

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการทำ shop drawing และประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า

เพื่อให้สามารถแยกรายการวัสดุจากแบบ

เพื่อให้มีกิจนิสัยในการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม

 

 มาตรฐานรายวิชา

1.             เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน ทำ shop drawing

2.             แยกรายการวัสดุจากแบบ

3.             คำนวณประมาณการระบบไฟฟ้า     

               4.  ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำใบเสนอราคา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติวิธีการดำเนินการ การวางแผนระบบงานระบบไฟฟ้า จากแบบไฟฟ้าทั่วไป ส่วนสำคัญของวิธีเดินสาย การถอดแบบ การทำ shop drawing การประเมิน ประมาณการไฟฟ้าตามความต้องการ การจัดเตรียม ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานประมาณการไฟฟ้าเบื้องต้น และค่าแรง การใช้โปรแกรมคำนวณช่วยในการทำใบเสนอราคา

ĉ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:02
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:03
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:03
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:03
Ĉ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:04
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:02
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:02
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:03
Ċ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:04
ĉ
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 02:04
Comments