ประวัติการฝึกอบรม

  รายวิชาที่สอน 2/2553

  หน้าที่พิเศษ

  รวมแหล่งข้อมูล

  วิชาที่สอนเทียบโอน

  เครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น รหัส 3104-0003

  จุดประสงค์รายวิชา

      1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทํางานเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

      2. เพื่อให้มีความสามารถพันหม้อแปลงไฟฟ้า วัดทดสอบการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

  มาตรฐานรายวิชา

      1. เข้าใจ หลักการทํางานเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

      2. พันหม้อแปลงไฟฟ้าา วัดทดสอบการใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้า

  คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนําไฟฟ้า โครงสร้าง ส่วนประกอบ

  วงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ และหลักการทํางานของเครื่องกลไฟฟ้าากระแสตรง คอมมิวเตชั่น อาร์เมเจอร์รีแอคชั่น การคํานวณค่าการสูญเสีย ประสิทธิภาพ การเริ่มเดินและควบคุมความเร็ว หลักการเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนําในหม้อแปลง สมการแรงดันและอัตราส่วน คํานวณหาขนาดและประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้าการพันขดลวดหม้อแปลงขนาดเล็ก การตรวจขั้วและการขนานหม้อแปลงไฟฟ้า การต่อหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่าง