เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัส 2104-2113

จุดประสงค์รายวิชา

1.        เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

2.        เพื่อให้สามารถพัน ทดสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

3.        เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงาน

 

 มาตรฐานรายวิชา

1.             เข้าใจส่วนประกอบและหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

2.             เดินเครื่องและควบคุมเครื่องกำนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

3.             ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ     

4.             ตรวจซ่อม  และบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ      

 

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ  การเกิดรูปคลื่นไซน์  สมการแรงดัน  ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบ  ขั้วแม่เหล็กและความถี่  คุณลักษณะของเครื่องกำเนิด  การขนานเครื่องกำเนิดและการบำรุงรักษา

                ปฏิบัติงานถอดประกอบ  พันและการทดสอบการทำงานของเครื่องกำเนิด 

Ċ
Unit1.pdf
(387k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:55
Ċ
Unit2.pdf
(361k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:56
Ċ
Unit3.pdf
(270k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:56
Ċ
Unit4.pdf
(557k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:57
Ċ
Unit5.pdf
(185k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:57
Ċ
Unit6.pdf
(291k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:58
Ċ
Unit7.pdf
(208k)
Kanit Weanglerst,
24 ก.ย. 2553 01:58
Comments