คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน 

11101 วิทยาศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                                                                                                                                               เวลา   80  ชั่วโมง

 

ศึกษา วิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต หน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์ หน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นและการจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ ลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน วัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้เกณฑ์ในการจำแนก  การดึงหรือการผลักวัตถุ องค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น ท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์  ดวงจันทร์และดวงดาว

              โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  มีความสามารถในการคิด  ความสามารถในการสื่อสาร  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

1.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

1.2   ป.1/1

3.1   ป.1/1, ป.1/2

4.1   ป.1/1

6.1   ป.1/1

7.1   ป.1/1

8.1   ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7

รวมทั้งหมด   16  ตัวชี้วัด