home

 
 http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/game/gamekoon1.swf
 
 http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/game/game%20match.swf
 
 คณิต ป.1 

http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/addition/add10.swf
 
http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/sub/sub10.swf

สื่อสร้างปีการศึกษา 2556
 สื่อคณิตศาสตร์ชั้นป.1  สื่อคณิตศาสตร์ชั้นป.2 สื่อคณิตศาสตร์ชั้นป.3
  
 


เกมจับคู่เลขอารบิคเลขไทย

 


เกมจำนวนนับ 1-10

http://inno.pyo1.go.th/bbr/images/flash/circle.swf

เกมรูปเรขาคณิต ป.1
 

 


เกมจับคู่จำนวนกับหลักหน่วยหลักสิบ
เกมจับคู่การบวกจับคู่การลบ


            

    เกมการบวกจำนวนนับไม่เกิน 20                                                          การเขียนจำนวนนับ 11-20 ในรูปกระจาย ชั้น ป.1        แบบฝึกการลบ ป.2

โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนนับ
ไม่เกิน 20 ระดับชั้น ป.1


แบบฝึกการบวก ระดับชั้น ป.2
 แนวตั้ง


      แบบฝึกการบวก เติมตัวบวก 

เกมบวกเลขจำนวนนับไม่เกิน 20 ชั้น ป.1

เกมการบวก ลบ คูณ  หารระคน
ระดับชั้น ป.2


เกมเก็บไข่ตัวเลขอารบิค
จำนวน 1-10

เกมฝึกความจำ  จำนวนนับ 1-10
ระดับชั้น ป.1

  

                                               
             แบบฝึกการลบ ป.1

                                               
                                                             การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 100
                                                                               ระดับชั้น ป.2

                                                 
                                                                แบบฝึกการหาผลลบ ชั้นป.1 แนวนอน


                                                   
                                                                แบบฝึกการบวก ระดับชั้น ป.1 เติมตัวตั้ง

                                                  


                                                                     เกมฝึกทักษะการคูณ ชั้น ป. 2

                                                   

                                                                    เกมการบวก ลบ ระคน ระดับชั้น ป.1


                                                    

                                                                       เกมเก็บดอกลีลาวดี ตัวเลขไทย
                                                                                    
                                           
                                                เกมฝึกความจำ  จำนวนนับตัวเลขอารบิกและตัวหนังสือ ชั้น ป.1

                เกมเปิดภาพ การบวกลบระคน


           การบวกจำนวนนับที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000
   


               แบบฝึกการหาผลลบ ชั้นป.1 แนวตั้ง

                จำนวนนับ 1-10 และตัวหนังสือ ชั้น ป.1


               เกมฝึกทักษะการบวก ลบ ระดับชั้น ป.1


                   เกมจับปลาหาผลบวกระดับชั้น ป.1


                เกมภาพปริศนาหาผลหารระดับชั้น ป.2      เกมการศึกษา บวกเลขคณิตพิชิตยานอวกาศ 1     เกมการศึกษา บวกเลขคณิตพิชิตยานอวกาศ 2