เกณฑ์คะแนน.... กลางภาค เรื่องออกแบบ website

กำหนดตรวจงาน  22 ธันวาคม 2562  คะแนนเต็ม 40  คะแนน 
นักเรียนออกแบบ website ตามความสนใจโดยคำนึงถึงหลักศีลธรรม และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
เกณฑ์คะแนน ดังนี้
    1. ข้อความ / รูปภาพ / วีดีโอ                                                            10    คะแนน
    2. เชื่อมโยง / ข่าวสาร / แผนที่                                                         10    คะแนน
    3. จำนวนผู้เข้าชม (ศึกษาด้วยตนเอง)                                               10    คะแนน
    4. ไอคอนเว็บไซต์ / ส่วนเสริมกระดานถามตอบ (ศึกษาด้วยตนเอง)      10    คะแนนเรื่อง การเชื่อมโยง 
นักเรียนดาวน์โหลดไอคอน แล้วทำการเชื่อมโยงไปยัง website ที่ให้บริการ

                     


        เรื่อง จำนวนผู้เข้าชม
นักเรียนทำจำนวนผู้เข้าชม  โดยศึกษาขั้นตอนการทำจำนวนผู้เข้าชมด้วยตนเองทาง website  ดังนี้

ling ขั้นตอนวิธีการทำling ผู้ให้บริการ จำนวนผู้เข้าชมฟรี