เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง..และไม่ได้จบแค่ห้องเรียน


งานแก้ไขสีภาพ

https://sites.google.com/site/dekphotoshop/


     เผยแพร่ผลงาน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Game-Based Learning   
            เรื่อง Adobe Photoshop สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4