ข่าวประชาสัมพันธ้่้

  • แบบสอบถาม 
  • [10 เมษายน 2562] ประชุมเตรียมความพร้อมเทียบโอนผลการเรียนปีการศึกษา 2561
  • [4 เมษายน 2562] อบรมเชิงปฏิบัติการ "work shop"การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ 
  • [3 เมษายน 2562] การจัดการแผนปฏิบัติการโรงเรียนและการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา2562

 ภาพกิจกรรม 

           
     
                             
 
         การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ                          พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จ                              (work shop)                                     การศึกษา 2561 ณ เทคนิคสุรนารี
              วันที่ 4 เมษายน  2562                                        วันที่ 28 มีนาคม 2562

     
                          
          พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จ                 ร่วแข่งขันงานศิลปหัถกรรมวิชาการ ครั้งที่ 68
                  การศึกษา 2561                                            ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยา
               วันที่ 16 มกราคม 2561                                       วันที่  8 ธันวาคม 2561
                                                       

ข่าวสารด้านการศึกษา

บันทึกเกรดเช็คเกรดออนไลน์
รายชื่อศิษย์เก่า
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียนเอกสารภายในดาวน์โหลดเอกสาร