งานอนามัยโรงเรียน


Free Hit Counter
 


 งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ กาารป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการให้สุขศึกษา งานอนามัยโรงเรียน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ป้องกัน รักษา การส่งเสริมสุขภาพของบุคคลากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในโรงเรียนเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้มีสุขภาพดี โดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน บ้านและชุมชน ครอบคลุมกิจกรรมด้านการจัดสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพและการสอนสุขศึกษา
   

 
 
 
                  ดัชนีหุ้น
            ดัชนีหุ้นต่างประเทศ
ข่าวหุ้น Money Channel
  อัตราแลกเปลี่ยน
 อัตราดอกเบี้ย,อัตราแลกเปลี่ยน
   ราคาน้ำมัน PTT
   ราคาทองคำ
  พยากรณ์อากาศ