หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เวปไซต์สำหรับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งานเกษตร งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study) : IS1 - IS2 - IS3
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล 

                                                                                                โดย คุณครูณัฐวดี  วังสินธ์
                                                                                   ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.28

สาระที่น่าสนใจ
- ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
- คลังปัญญาการวิเคราะห์ข้อสอบตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
- แผนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
- แผนการจัดการเรียนรู้ IS ม.2, IS ม.5
- แผนการจัดการเรียนรู้งานเกษตร ม.3, 5, 6
- สรุปรายงานห้องเรียนคุณภาพ
ชุดฝึก/แบบฝึกหัด
    - รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2
    - รายวิชา IS1-IS2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    - รายวิชา IS1-IS2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    - รายวิชาการผลิตปุ๋ยหมัก ม.3
    - รายวิชาการผลิตนำ้หมักชีวภาพ ม.3
    - รายวิชาดินและปุ๋ย ม.5
    - รายวิชาการผสมดินปลูก ม.5
    - รายวิชาการขยายพันธุ์พืช ม.6