e-portfolio

ตัวอย่างภาพการทำ e-portfolio ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2560
ภาพตัวอย่างการจัดทำ e-portfolio ของนางสาวนิศารัตน์ ท้วมจันทร์ นักเรียนชั้น ม.5/1

เชิญคลิกชมแฟ้มสะสมผลงาน รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-portfolio 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ค่ะ ^_^

Comments