คำอธิบายรายวิชา

คําอธิบายรายวิชา
วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา อ33102 เวลา 40 ชั่วโมง
อานออกเสียงขอความ ขาว ประกาศ โฆษณา บทรอยกรอง และบทละครสั้นถูกตองตามหลักการ
อาน ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือการใชงานตางๆ เลือกและใชคําขอรอง คําชี้แจง คําอธิบาย และคําบรรยาย 
ใหคําแนะนํา อธิบาย ระบุและเขียนประโยค ขอความใหสัมพันธกับสื่อที่ไมใชความเรียงรูปแบบตางๆ ที่อาน 
วิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางระหวางโครงสรางประโยค ขอความ สํานวน สุภาษิต บทกลอน วิถี
ชีวิต ความคิด ความเชื่อ ที่มาของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเจาของภาษากับของไทย 
และนําไปใชอยางมีเหตุผล สืบคน คนควา รวบรวม วิเคราะห บันทึกสรุป นําเสนอความรู /ขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นจากสื่อและแหลงการเรียนรูตางๆ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ 
เผยแพร /ประชาสัมพันธ ขอมูล ขาวสารของโรงเรียน ชุมชน และทองถิ่น /ประเทศชาติเปน
ภาษาตางประเทศ สื่อสารอยางตอเนื่อง เหมาะสมในสถานการณจริง /สถานการณจําลองที่เกิดขึ้นใน
หองเรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เพื่อขอและให และนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับตนเอง และเรื่องตางๆ 
ใกลตัว บรรยาย อธิบาย เปรียบเทียบ วิเคราะหตีความ สะทอนความรูสึก และแสดงความคิดเห็นของตนเอง 
พรอมทั้งใหเหตุผลและยกตัวอยางประกอบ รวมทั้งสรุปใจความสําคัญ แกนสาระที่ไดจากการวิเคราะหเรื่องที่
เปนสารคดี และบันเทิงคดี กิจกรรม ประเด็น /ขาว /เหตุการณ ประสบการณ สถานการณ ในสังคมและโลก 
ประเด็นที่อยูในความสนใจอยางมีเหตุผล เขารวม แนะนํา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอยาง
เหมาะสมโดยเลือกใชภาษา น้ําเสียงและกิริยาทาทางเหมาะสมกับระดับของบุคคล เวลา โอกาส และ
สถานที่ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา และเปนผูที่มีความมุงมั่นในการ ทํางาน