คณะกรรมการนักเรียน 1/1

 
 
ด็กหญิงวิภาภรณ์  คูณดี

 หัวหน้าห้อง
 
 เด็กชายเจตพริษฐ์  เสรีรัตนาคร
 ฝ่ายบริการ
 
 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  โชควณิชยา
 ฝ่ายธุรการ
 
 เด็กชายวิศวชิต  สารพิศ
 ฝ่ายปกครอง
 
 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ผิวละมุน
 ฝ่ายวิชาการ
 
 เด็กหญิงกนกพร  ศรไชย
 เลขานุการ

Comments