คำขวัญอาเซียน


One Vision, One Identity, One Community.

หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม
Comments