น้ำหนักคะแนน

ตารางแสดงน้ำหนักคะแนนหน่วยการเรียนรู้ตามลักษณะการวัด
รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 6 รหัสวิชา ง23102
ชั้น ม.3 จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาค 0.5 หน่วยกิต 
อัตราส่วนคะแนนระหว่างระหว่างภาค : ปลายภาค 80 : 20

หน่วยการเรียนที่

ลักษณะการประเมินผล

1

2

3

4

รวมคะแนน

1. การวัดผลหน่วยการเรียนรู้ก่อนกลางภาค

20

 

 

10

30

2. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนกลางภาค

 

5

 

 

5

3. การวัดผลหน่วยการเรียนรู้กลางภาค

 

 

 

10

10

4. การวัดผลหน่วยการเรียนรู้หลังกลางภาค

 

20

10

 

30

5. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังกลางภาค

 

 

 

5

5

6. การวัดผลปลายภาค

 

 

20

 

20

รวม

20

25

30

25

100

Comments