หน้าหลัก

     "มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ" (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า Download

สนใจ ? Click ได้เลย