วิทยานิพนธ์การอ่าน

2.การใช้แบบฝึกการออกเสียงและการเขียนคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3.การทดลองใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4.การสร้างแบบฝึกภาษาไทย เรื่อง สุภาษิตไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5.การสร้างชุดการสอนเตรียมความพร้อมทักษะการใช้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
6.การสร้างชุดการสอนการอ่านจับใจภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1
7.การสร้างชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
8.การสร้างชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
9.การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การใช้พจนานุกรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลว
10.การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านเพื่อเสริมทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนใช้ประถมศึกษา
11.การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องตำนานเรียงมะลิ
12.การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สำนวนไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13.การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่อง คำพ้องเสียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
14.การสอนทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการฟัง
15.การออกแบบฝึกทักษะการฟังอย่างมีวิจารณญาญสำหรับนักเรียนชั้น ม. 1
16.ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อการเข้าใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
17.ผลการใช้ชุดการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
18.ผลของการใช้โปรแกรมการคิดแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประ
19.ผลการใช้บทเรียนโปรแกรมที่นำเสนอแบบอุปมาและแบบอนุมานกับนักเรียนที่มีรูปแบบการคิด เพศ และระดับผลการเรียน
20.ผลของการใช้โปรแกรมการคิดแบบสร้างสรรค์ที่มีต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
21.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากวิธีการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับวิธีการสอน
22.ผลสัมฤทธิ์ทางความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรม
23.ออกแบบเกมประกอบการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
24.การสร้างแบบฝึกการอ่านแจกลูกตรงตามมาตราตัวสะกดไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2
25.การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเล่าเรื่องจากหนังสือกับการใช้
26.การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเล่านิทานกับใช้เกมการอ่าน
27.การใช้เพลงและเกมเพื่อฝึกออกเสียง ร ล ว ควบกล้ำ ป2
28.การคิด
29.การคิดมีเหตผลวิทยา
30.การใช้แผนที่ความคิดป.4
 
Showing 0 items
StatusOwnerFeatureDesign (URL)
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
StatusOwnerFeatureDesign (URL)
Showing 0 items
Comments