ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระที่         การดำรงชีวิตและครอบครัว                                                                                                                                                                      

มาตรฐาน  .      เข้าใจการทำงาน  มีความคิดสร้างสรรค์   มีทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะ                การจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา  ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะ           การแสวงหาความรู้    มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทำงาน   มีจิตสำนึก             ในการใช้พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม  เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

. บอกวิธีการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง     . ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ  ในการทำงานอย่างปลอดภัย                               .  ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองอย่างกระตือรือร้นและตรงเวลา

 

 

 

·  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  เช่น

-     การแต่งกาย

-    การเก็บของใช้

-     การหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว  

-   การจัดโต๊ะ ตู้  ชั้น        

·  การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือง่าย ๆ                 ในการทำงานอย่างปลอดภัย   เช่น

 -  การทำความคุ้นเคยการใช้เครื่องมือ  

 -  การรดน้ำต้นไม้

 -  การถอนและเก็บวัชพืช

      -  การพับกระดาษเป็นของเล่น                         

ป. ๒

 . บอกวิธีการและประโยชน์การทำงาน     เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว

 ๒. ใช้วัสดุ  อุปกรณ์   และเครื่องมือ                          ในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด

 ๓. ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย

·   การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว เช่น

-  บทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้าน

-  การจัดวาง  เก็บเสื้อผ้า  รองเท้า

-  การช่วยครอบครัวเตรียมประกอบอาหาร

-  การกวาดบ้าน

-  การล้างจาน                         

·   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น

-  การเพาะเมล็ด

-  การดูแลแปลงเพาะกล้า

-  การทำของเล่น   

      -  การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว                                          

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๓

 ๑.อธิบายวิธีการและประโยชน์

การทำงาน เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว

และส่วนรวม

 ๒ ใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ  ตรงกับลักษณะงาน

 ๓.ทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด      ความรอบคอบ   และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

·  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว  และส่วนรวม   เช่น

-  การเลือกใช้เสื้อผ้า

-  การจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียน

-  การทำความสะอาดรองเท้า กระเป๋านักเรียน

-  การกวาด  ถู ปัดกวาด  เช็ดถู  บ้านเรือน

-  การทำความสะอาดห้องเรียน                  

·   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ   เช่น

-  การปลูกผักสวนครัว

-  การบำรุงรักษาของเล่น

-  การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

-  การประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆ   โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น                 

ป.  

 ๑. อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

 ๒. ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้               อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทนรับผิดชอบ และซื่อสัตย์

 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท                          ในการทำงาน

 .ใช้พลังงานและทรัพยากร                         ในการทำงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า

·   การทำงาน    เช่น

-  การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว 

-  การจัดตู้เสื้อผ้า  โต๊ะเขียนหนังสือ และกระเป๋านักเรียน

-  การปลูกไม้ดอก  หรือ ไม้ประดับ

-  การซ่อมแซมวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือ

-   การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งจากใบตอง และกระดาษ

-  การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว                      

·   มารยาท  เช่น

-  การต้อนรับบิดามารดาหรือผู้ปกครอง           ในโอกาสต่าง ๆ 

-  การรับประทานอาหาร

-  การใช้ห้องเรียน  ห้องน้ำ  และห้องส้วม              

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๕

 ๑. อธิบายเหตุผลการทำงานแต่ละขั้นตอนถูกต้องตามกระบวนการทำงาน

 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน อย่างเป็นระบบ ประณีต และมีความคิดสร้างสรรค์

 ๓.  ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาทใน                  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว  

 ๔. มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า                     

 

 

·  ขั้นตอนการทำงาน  เช่น

-  การซ่อมแซม ซัก ตาก  เก็บ  รีด  พับ เสื้อผ้า

-  การปลูกพืช

-  การทำบัญชีครัวเรือน                 

·  การจัดการในการทำงาน   เช่น

-  การจัดโต๊ะอาหาร  ตู้อาหาร  ตู้เย็น  และห้องครัว

-  การทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วม

-  การซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้าน

-  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุ           เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

-  การจัดเก็บเอกสารสำคัญ

-  การดูแลรักษาและใช้สมบัติส่วนตัว                  สมาชิกในครอบครัว  และส่วนรวม                      

·  มารยาท    เช่น

-  การทำงานกับสมาชิกในครอบครัว                       

ป. ๖

 ๑. อภิปรายแนวทางในการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอน

 ๒. ใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และมีทักษะการทำงานร่วมกัน

 ๓. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท                    ในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่น

·  การทำงานและการปรับปรุงการทำงาน   เช่น

-  การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน

-  การปลูกไม้ดอก หรือ ไม้ประดับ  หรือ              ปลูกผัก หรือเลี้ยงปลาสวยงาม

-  การบันทึกรายรับรายจ่ายของห้องเรียน

-  การจัดเก็บเอกสารการเงิน                           

·  การจัดการในการทำงานและทักษะการทำงานร่วมกัน   เช่น

-  การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร ให้สมาชิก                        ในครอบครัว

-  การติดตั้ง  ประกอบ ของใช้ในบ้าน

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่งให้สมาชิก        ในครอบครัว  หรือเพื่อน ในโอกาสต่าง ๆ                      

 ·  มารยาท   เช่น

-   การทำงานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่น                      

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 ๑. วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน 

 ๒. ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน

ด้วยความเสียสละ

 ๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงาน              อย่างมีเหตุผล

 

·  ขั้นตอนการทำงาน   เช่น

- การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก                ในการทำงานบ้าน 

- การจัดและตกแต่งห้อง

-  การเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลีก  ค้าส่ง                      ร้านสะดวกซื้อ  และห้างสรรพสินค้า                    

·  การทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด ตกแต่ง                   และบริการอาหาร

-  การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง  จากวัสดุในท้องถิ่น                  

·  การแก้ปัญหาในการทำงาน   เช่น

-  การจัดสวนในภาชนะ

-  การซ่อมแซม วัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือ /เครื่องใช้   

ม. ๒

 ๑. ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา การทำงาน

 ๒. ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา                  ในการทำงาน

 . มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน                      อย่างประหยัดและคุ้มค่า

 

 

·   การแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาการทำงาน  เช่น

-     การจัดและตกแต่งบ้าน

-     การดูแลรักษาและตกแต่งสวน

-     การจัดการผลผลิต                 

· การทำงานโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา  เช่น

-  การเตรียม  ประกอบ  จัด  ตกแต่ง และบริการ  เครื่องดื่ม

-  การเลี้ยงสัตว์

-  การประดิษฐ์ของใช้  ของตกแต่ง จากวัสดุ                   ในโรงเรียน หรือ ท้องถิ่น

-  การติดต่อสื่อสารและใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆ

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๓

 ๑.  อภิปรายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 ๒.  ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

 ๓.  อภิปรายการทำงานโดยใช้ทักษะ                  การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

·  ขั้นตอนการทำงาน  เช่น

-  การซัก ตาก พับ เก็บ  เสื้อผ้า  ที่ต้องการ             การดูแลอย่างประณีต 

-  การสร้างชิ้นงาน หรือ ผลงาน                       

·  การทำงานร่วมกัน   เช่น

-  การเตรียม ประกอบ  อาหารประเภทสำรับ

-  การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ  

·  การจัดการ    เช่น

-  ธุรกิจประเภทต่างๆ

-  การขยายพันธุ์พืช

    -  การติดตั้ง / ประกอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔- ๖

 .  อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต

 .  สร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์                       และมีทักษะการทำงานร่วมกัน 

 . มีทักษะการจัดการในการทำงาน

  .  มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

 ๕.  มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อ              การดำรงชีวิต

 ๖.  มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน

 ๗. ใช้พลังงาน  ทรัพยากร ในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

·  การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต   เช่น

-  การเลือก  ใช้  ดูแลรักษา  เสื้อผ้า                 และเครื่องแต่งกาย                    

·  การทำงานร่วมกัน   เช่น

-  การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย

-  หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว  โรงเรียน  และชุมชน                  

·  การจัดการ   เช่น

-  การดูแลรักษา  ทำความสะอาด                    จัดตกแต่งบ้านและโรงเรียน

-  การปลูกพืช  ขยายพันธุ์พืช                      หรือเลี้ยงสัตว์

-  การบำรุง  เก็บรักษา  เครื่องใช้ไฟฟ้า  และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก                      ในชีวิตประจำวัน

-  การดำเนินการทางธุรกิจ                    

·  การแก้ปัญหาในการทำงาน  เช่น

-  การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า

-  การเก็บ  ถนอม  และแปรรูปอาหาร

-  การติดตั้ง ประกอบ  ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้  สิ่งอำนวย               ความสะดวก  ในบ้านและโรงเรียน                 

·  การแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต  เช่น

-   การดูแลรักษาบ้าน

-   การเลี้ยงสัตว์

           

 

 

 

สาาระที่         การออกแบบและเทคโนโลยี

มาตรฐาน ง  .  เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี  ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์   เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการจัด                             การเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

-

-

ป. ๒

 . บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน

 ๒. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย     โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล

 ๓. นำความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธีไปประยุกต์ใช้ใน    การสร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย

 . มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย

   ลักษณะ  ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

· สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ถูกสร้างมาให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันตามหน้าที่ใช้สอย   เช่น แปรงสีฟัน หม้อหุงข้าว กรรไกร ปากกา ดินสอ เป็นต้น ซึ่งมีประโยชน์ในการทำให้ความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้น  ทำกิจกรรมต่างๆ  ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น   

· การสร้างของเล่น  หรือของใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา  หรือ  ความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง    มิติ   ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

· ภาพร่าง   มิติ   หรือ  ภาพ     มิติ  ประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาว

·  การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ  เช่น  กรรไกร              ไม้บรรทัด    ควรใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและประเภทของการทำงาน   หากนำมาใช้   โดยขาดความระมัดระวัง  ไม่รู้วิธีการใช้          ที่ถูกต้อง  จะทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและความเสียหายกับชิ้นงานที่ทำ   ดังนั้น การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกวิธี   จะทำให้เกิด     ความปลอดภัยในการทำงาน

· ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด ความ

   ยืดหยุ่นในการคิด   และความคิดละเอียดลออ

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  

 ๑. สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย                     โดยกำหนด ปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ                     โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง                ๒ มิติ  ลงมือสร้าง และประเมินผล

 ๒.  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

 ๓. มีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ

· การสร้างของเล่น หรือของใช้ อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือ                       ความต้องการ รวบรวมข้อมูล  ออกแบบ               โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๒ มิติ                ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

· ภาพร่าง  ๒ มิติ หรือภาพ  ๒ มิติ ประกอบด้วย ด้านกว้าง และด้านยาวเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ

· การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์เป็นการเลือกสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นมิตร               กับชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม 

· การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ                     เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

 ป.  

-

-

 

  

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 ป.  

 .  อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี

 ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตาม                ความสนใจอย่างปลอดภัย                     โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ ลงมือสร้าง และประเมินผล

 ๓. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

 . มีความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย            ๒ ลักษณะ ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ

 ๕. เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูป                      แล้วนำกลับมาใช้ใหม่

· ความหมายของเทคโนโลยี คือการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้  ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา  สนองความต้องการหรือ                เพิ่มความสามารถในการทำงาน ของมนุษย์

· เทคโนโลยีมีที่มาที่แตกต่างกันและ                          มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  เรียกว่าวิวัฒนาการ  การศึกษาวิวัฒนาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

· การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ ออกแบบ              โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ   ก่อนลงมือสร้าง  และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

· ภาพร่าง  ๓ มิติหรือภาพ  ๓ มิติ  ประกอบด้วย ด้านกว้าง  ด้านยาว และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ

· ทักษะการสร้างชิ้นงาน  เป็นการฝึกฝนใน              การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ  สร้างชิ้นงาน                       จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว ทำให้เกิดความสามารถพื้นฐาน               ในการสร้างชิ้นงาน

· ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม ความคล่องในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด  และความคิดละเอียดลออ

· การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เป็น                       การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

· การจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการแปรรูปแล้ว                 นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป.  

 . อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี

 ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจ อย่างปลอดภัย โดยกำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ลงมือสร้าง และ ประเมินผล

 ๓. นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไป ประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้

 

· ระบบเทคโนโลยี ประกอบด้วย ตัวป้อน(Input)  กระบวนการ (Process)   และผลลัพธ์(Output)

· การสร้างสิ่งของเครื่องใช้  อย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง  ๓ มิติ  หรือแผนที่ความคิด  ก่อนลงมือสร้าง และประเมินผล ทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นกระบวนการ

· ภาพร่าง  ๓ มิติ  ประกอบด้วย  ด้านกว้าง                ด้านยาว  และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ

· แผนที่ความคิด เป็นการลำดับความคิดให้เห็นเป็นขั้นตอน  และเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการรูปแบบหนึ่ง

· ทักษะการเจาะ เป็นความสามารถพื้นฐานในการสร้างชิ้นงานอีกด้านหนึ่ง  ซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติงานได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว

ม.  

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒

 . อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

 ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ          ตามกระบวนการเทคโนโลยี                      อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ             การรายงานผล เพื่อนำเสนอวิธีการ

 .มีความคิดสร้างสรรค์ใน                        การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ในงานที่ผลิตเอง

 ๔. เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์          ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมี                  การจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยี          ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

· กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอน                       การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์  ประกอบด้วย  กำหนดปัญหาหรือความต้องการ   รวบรวมข้อมูล  เลือกวิธีการ  ออกแบบและปฏิบัติการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไข  และประเมินผล

·  การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ                  ตามกระบวนการเทคโนโลยี จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

· ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

· ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ  ประกอบด้วยความคิดริเริ่ม  ความคล่อง               ในการคิด ความยืดหยุ่นในการคิด                   และความคิดละเอียดลออ

· การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์               โดย การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีพลังงานทดแทน

· การลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีสะอาด

ม. ๓

 

 ๑. อธิบายระดับของเทคโนโลยี

 ๒. สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ         ตามกระบวนการเทคโนโลยี อย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉาย เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบและแบบจำลองของสิ่งของเครื่องใช้ หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและ     การรายงานผล

· ระดับของเทคโนโลยีแบ่งระดับตามความรู้             ที่ใช้เป็น ๓ ระดับ คือ ระดับพื้นบ้านหรือพื้นฐาน   ระดับกลาง   และระดับสูง

· การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ                  ตามกระบวนการเทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

·  ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียดของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔ - ๖

 ๑. อธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ

 ๒. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี

 ๓. สร้างและพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี    อย่างปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็น               ภาพฉายและแบบจำลองเพื่อนำไปสู่

การสร้างชิ้นงาน  หรือถ่ายทอดความคิด ของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลโดยใช้ซอฟท์แวร์ช่วย             ในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน

 ๔.มีความคิดสร้างสรรค์ใน                       การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ในงานที่ผลิตเอง หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผู้อื่นผลิต

 ๕. วิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยี                  ที่เหมาะสมกับชีวิตประจำวัน                    อย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม                     และสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาด

· เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์

· ระบบเทคโนโลยีประกอบด้วย   ตัวป้อน (Input)  กระบวนการ (Process)   ผลลัพธ์ (Output)    ทรัพยากรทางเทคโนโลยี (Resources)   ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวาง              ต่อเทคโนโลยี   (Consideration)

· การวิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีทำให้ทราบเกี่ยวกับปัจจัยในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ             การแก้ปัญหาหรือสนอง ความต้องการ

· การสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยี  จะทำให้ผู้เรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย

· การใช้ซอฟท์แวร์ช่วยในการออกแบบหรือนำเสนอผลงาน มีประโยชน์ในการช่วยร่างภาพ  ทำภาพ  ๒ มิติ และ ๓ มิติ

· การพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ ต้องคำนึงถึง หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

· หลักการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น               เป็นการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของ                  การออกแบบประกอบด้วย  ชิ้นงานนี้ใช้ทำอะไร  ทำไมถึงต้องมีชิ้นงานนี้  ใครเป็นผู้ใช้  ใช้ที่ไหน  เมื่อไรจึงใช้  วิธีการ           ที่ทำให้ชิ้นงานนี้ทำงานได้ตามวัตถุประสงค์

· ภาพฉาย เป็นภาพแสดงรายละเอียด              ของชิ้นงาน  ประกอบด้วยภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านบน แสดงขนาดและหน่วยวัด เพื่อนำไปสร้างชิ้นงาน

· ความคิดสร้างสรรค์มี ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย   ความคิดริเริ่ม  ความคล่องในการคิด  ความยืดหยุ่นในการคิด           และความคิดละเอียดลออ

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔- ๖

(ต่อ)

 

· ความคิดแปลกใหม่ที่ได้ ต้องไม่ละเมิดความคิดผู้อื่น

· ความคิดแปลกใหม่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่อาจนำไปสู่การจดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

· การวิเคราะห์ผลดี  ผลเสีย การประเมิน                              และการตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยี          ที่เหมาะสม

· การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างสร้างสรรค์             โดยการเลือกสิ่งของ  เครื่องใช้ที่เป็นมิตรกับชีวิต  สังคม   สิ่งแวดล้อม 

· เทคโนโลยีสะอาดเป็นการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแบบหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระที่       เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.  เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล             การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

 . บอกข้อมูลที่สนใจและแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว

 

·    ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ บุคคล สัตว์ สิ่งของ เรื่องราว และเหตุการณ์ต่างๆ

·    แหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว เช่น บ้าน ห้องสมุด ผู้ปกครอง ครู หนังสือพิมพ์ รายการโทรทัศน์

 . บอกประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

·    อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น คอมพิวเตอร์ วิทยุ  โทรทัศน์ กล้องดิจิทัล  โทรศัพท์มือถือ

·     ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  ใช้ในการเรียน ใช้วาดภาพ                            ใช้ติดต่อสื่อสาร

ป. ๒

 . บอกประโยชน์ของข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เชื่อถือได้

 

·    ข้อมูลบางอย่างมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต้องพิจารณาก่อนนำไปใช้

·      แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีหลักเกณฑ์          มีเหตุผลและ มีการอ้างอิง  เช่น            

      -   แหล่งข้อมูลของทางราชการ

     -   แหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ  มีประสบการณ์ตรงและศึกษาในเรื่องนั้นๆ  

·    การรวบรวมข้อมูลที่สนใจจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ที่เชื่อถือได้  ช่วยให้ได้ข้อมูล         ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น

 

 

 

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 . บอกประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล 

·      ประโยชน์ของแหล่งข้อมูล

·  การรักษาแหล่งข้อมูล  เป็นการรักษาสภาพของแหล่งข้อมูลให้คงอยู่และใช้งานได้นานๆ  เช่น  ไม่ขีดเขียนตามสถานที่ต่างๆ  ปฏิบัติตามระเบียบการใช้แหล่งข้อมูล และไม่ทำให้แหล่งข้อมูลเกิดความชำรุดเสียหาย

 

 . บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

 

·    คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยรับเข้า                  หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออก                         ซึ่งการประมวลผลเป็นการกระทำ(คำนวณ เปรียบเทียบ)  กับข้อมูลที่รับเข้ามา

·    อุปกรณ์พื้นฐานที่เป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์  มีดังนี้  

-   เมาส์  ทำหน้าที่  เลื่อนตัวชี้และคลิกคำสั่ง   

-   แผงแป้นอักขระ ทำหน้าที่รับข้อความ 

     สัญลักษณ์และตัวเลข   

-   จอภาพ  ทำหน้าที่  แสดงข้อความ ภาพ  

-   ซีพียู  ทำหน้าที่  ประมวลผลข้อมูล

-   ลำโพง  ทำหน้าที่  ส่งเสียง

-   เครื่องพิมพ์ ทำหน้าที่  พิมพ์ข้อความ  ภาพทางกระดาษ

     -   อุปกรณ์เก็บข้อมูล  เช่น แผ่นบันทึก ซีดี 

          หน่วยความจำแบบแฟลช

ป. ๓

 . ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอน และนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ

 

·    ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล  ประกอบด้วย  การกำหนดหัวข้อที่ต้องการค้นหา การเลือกแหล่งข้อมูล   การเตรียมอุปกรณ์  การค้นหาและรวบรวมข้อมูล การพิจารณา                    การสรุปผล

·    การนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้                  หลายลักษณะตามความเหมาะสม  เช่น  นำเสนอหน้าชั้นเรียน  จัดทำเอกสารรายงาน  จัดทำป้ายประกาศ  จัดทำสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 ๒. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

·    วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ    

     -    ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งาน

     -    ปฏิบัติตามระเบียบการใช้และการดูแลรักษา

ป. ๔

 . บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

·      อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น

-         กล้องดิจิทัล  ทำหน้าที่  บันทึกภาพ

-   สแกนเนอร์  ทำหน้าที่ สแกนข้อความหรือภาพที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์ให้อยู่                   ในรูปข้อมูลดิจิทัล    

-        แผ่นซีดี  ทำหน้าที่  เก็บข้อมูล    

 . บอกหลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์

   

·    หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์            มีดังนี้  รับข้อมูลเข้าโดยผ่านหน่วยรับเข้าแล้วส่งข้อมูลไปจัดเก็บไว้ยังหน่วยความจำ  จากนั้นส่งข้อมูลไปยังหน่วยประมวลผลเพื่อผ่านกระบวนการคำนวณและเปรียบเทียบให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ  ผลลัพธ์ ที่ได้           จะถูกส่งไปยังหน่วยแสดงผล

·    การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามหลักการทำงานเบื้องต้น เช่น

 -   อุปกรณ์รับข้อมูล   เช่น  เมาส์  แผงแป้นอักขระ

 -   อุปกรณ์ประมวลผล   ได้แก่  ซีพียู

 -   อุปกรณ์แสดงผล  เช่น จอภาพ   ลำโพง    เครื่องพิมพ์

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๔ (ต่อ)

 . บอกประโยชน์และโทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

·      ประโยชน์จากการใช้งานคอมพิวเตอร์   

-   ใช้สร้างงาน  เช่น  จัดทำรายงาน                สร้างงาน  นำเสนอ

-   ใช้ติดต่อสื่อสารและค้นหาความรู้   เช่น              ส่ง  e-mail   ค้นหาข้อมูล   ศึกษาบทเรียน

-   ใช้เพื่อความบันเทิง  เช่น เล่นเกม         ฟังเพลง  ดูภาพยนตร์  ร้องเพลง

·      โทษจากการใช้งานคอมพิวเตอร์

-   ต่อร่างกาย  เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นผลเสียต่อสุขภาพ

-   ต่อสังคม  เช่น การถูกล่อลวง การสูญเสีย

         ความสัมพันธ์กับครอบครัว

 . ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงาน 

 

·      ประเภทของซอฟต์แวร์  ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

·      การใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การสร้าง  ลบ  เปลี่ยนชื่อ              ย้ายแฟ้มและโฟลเดอร์

 

 . สร้างภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟิกด้วยความรับผิดชอบ

·     การใช้โปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน  เช่น          การวาดภาพ  การระบายสี  การพิมพ์ข้อความ

·    การสร้างภาพหรือชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมกราฟิก  เช่น  การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน  โดยไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น                ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหาย              ต่อผู้อื่น

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๕

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ค้นหา  รวบรวมข้อมูลที่สนใจ  และเป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ    ที่เชื่อถือได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·    การดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์     มีขั้นตอนดังนี้ 

    -   กำหนดวัตถุประสงค์และความต้องการของสิ่งที่สนใจเพื่อกำหนดข้อมูลที่ต้องการค้นหา

   -  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลที่มี                   ความน่าเชื่อถือ

    - กำหนดหัวข้อของข้อมูลที่ต้องการค้นหา               เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการค้นหา บันทึก และเก็บข้อมูล

    -   ค้นหาและรวบรวมข้อมูล

    -   พิจารณา เปรียบเทียบ ตัดสินใจ

    -  สรุปผลและจัดทำรายงานโดยมีการอ้างอิง         แหล่งข้อมูล

    -   เก็บรักษาข้อมูลให้พร้อมใช้งานต่อไป 

 . สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยความรับผิดชอบ

 

·      การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำขั้นพื้นฐาน  

     เช่น การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  เอกสารการบันทึกงานเอกสาร 

·    การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บัตรอวยพร    ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้คำสุภาพ และ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

 

·      หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

     -   พิจารณาปัญหา

     -   วางแผนแก้ปัญหา

     -   แก้ปัญหา

     -   ตรวจสอบและปรับปรุง

 . ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

 

·    การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล  เช่น ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม

 . เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ

·      การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

-   สำเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน

-   สื่อบันทึก   เช่น เทป แผ่นบันทึก ซีดีรอม 

     หน่วยความจำแบบแฟลช

 .นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม                    โดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

 

·    การจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอต้องพิจารณารูปแบบของข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ

·    การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ  เช่น  การสร้างสไลด์  การตกแต่งสไลด์ การกำหนดเทคนิคพิเศษในการนำเสนอ

·    การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ เช่น   นำเสนอรายงานเอกสารโดยใช้ซอฟต์แวร์                  ประมวลคำ  นำเสนอแบบบรรยายโดยใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ

 . ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึก  และความรับผิดชอบ

·    การสร้างชิ้นงานต้องมีการวางแผนงานและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์

·  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงาน  เช่น             แผ่นพับ  ป้ายประกาศ  เอกสารแนะนำชิ้นงาน  สไลด์นำเสนอข้อมูล โดยมี                การอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพและไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 

 

 . อธิบายหลักการทำงาน บทบาท

    และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

·     การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย                 หน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                 หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง   และหน่วยส่งออก

·    คอมพิวเตอร์มีบทบาทในการช่วยอำนวย                      ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ  และตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลและสังคมมากขึ้น

·    คอมพิวเตอร์มีประโยชน์โดยใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน เช่น แก้ปัญหา  สร้างงาน สร้างความบันเทิง  ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูล

 . อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

·      ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

-   ช่วยให้การทำงานรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

-   ช่วยให้การบริการกว้างขวางขึ้น

-   ช่วยดำเนินการในหน่วยงานต่างๆ 

-   ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน   

·          เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบในด้านต่างๆ  เช่น

-   คุณภาพชีวิต 

-   สังคม

-    การเรียนการสอน  

 

 . ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

 

·      ข้อมูลและสารสนเทศ

      -   ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

      -   การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

·      ประเภทของข้อมูล

·      วิธีการประมวลผลข้อมูล

·      การจัดการสารสนเทศ  มีขั้นตอนดังนี้

-  การรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล  และ             การตรวจสอบข้อมูล

-  การประมวลผลข้อมูล  ได้แก่  การรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูล  การจัดเรียงข้อมูล            การคำนวณ  และการทำรายงาน

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑ (ต่อ)

 

 -   การดูแลรักษาข้อมูล  ได้แก่   การจัดเก็บ  การทำสำเนา   การแจกจ่ายและการสื่อสารข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล

·      ระดับของสารสนเทศ

ม. ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  อธิบายหลักการเบื้องต้นของ                  การสื่อสารข้อมูล  และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

·      การสื่อสารข้อมูล คือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อกลางไปยังผู้รับ

·      พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

·      อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

·      ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 . อธิบายหลักการ  และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

·      กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น                      การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ          การเผยแพร่สารสนเทศ

·      การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย

·      การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทำได้โดยการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือการเขียนโปรแกรม 

·      วิธีการแก้ปัญหา  มีขั้นตอนดังนี้

     -   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา

     -   การวางแผนในการแก้ปัญหาและถ่ายทอดความคิดอย่างมีขั้นตอน

     -   การดำเนินการแก้ปัญหา

     -   การตรวจสอบและปรับปรุง

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๒ (ต่อ)

 . ค้นหาข้อมูล  และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  อย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม

 

·      ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต

·      การใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น

-      ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  

-      blog 

-      การโอนย้ายแฟ้มข้อมูล 

-      การสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล(search engine)  

-      การสนทนาบนเครือข่าย

·      คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

     -    ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตกับสังคม

     -    มารยาท ระเบียบ และข้อบังคับในการใช้อินเทอร์เน็ต

 

 . ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

·      ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา         และโปรแกรมอรรถประโยชน์

·      ซอฟต์แวร์ประยุกต์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป และซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน

·      ใช้ซอฟต์แวร์ระบบช่วยในการทำงาน  เช่น  บีบอัด ขยาย  โอนย้ายข้อมูล  ตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์

·      ใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ช่วยในการทำงาน  เช่น   ใช้โปรแกรมในการคำนวณและจัดเรียงข้อมูล   ใช้โปรแกรมช่วยค้นหาคำศัพท์หรือความหมาย   ใช้โปรแกรมเพื่อความบันเทิง

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

·    หลักการทำโครงงาน  เป็นการพัฒนาผลงาน                   ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า  ดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัด               โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               

 . เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน

 

·      หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม

-   แนวคิดและหลักการโปรแกรม โครงสร้างโปรแกรม ตัวแปร การลำดับคำสั่ง การตรวจสอบเงื่อนไข                     การควบคุมโปรแกรม   คำสั่งแสดงผล  และรับข้อมูล การเขียนโปรแกรม                  แบบง่ายๆ

     -  การเขียนสคริปต์  เช่น  จาวาสคริปต์   แฟลช

 . ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

 

·    การเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน

·    การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ดิจิทัลมาช่วย                  ในการนำเสนองาน

 .ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน ตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

·    การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานตามหลักการทำโครงงานโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า                ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น ใช้คำสุภาพ            และไม่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น

ม. ๔- ๖

 

 

๑.   อธิบายองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

·    องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร               และขั้นตอนการปฏิบัติงาน

๒. อธิบายองค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

·    การทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ ๕ หน่วยได้แก่ หน่วยรับเข้า                      หน่วยประมวลผลกลาง  หน่วยความจำหลัก  หน่วยความจำรอง และหน่วยส่งออก

-  หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยควบคุม  และหน่วยคำนวณและตรรกะ

-  การรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยต่างๆ  จะผ่านระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔- ๖

(ต่อ)

๓.  อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

 

·    ระบบสื่อสารข้อมูล  ประกอบด้วย ข่าวสาร    ผู้ส่ง ผู้รับ  สื่อกลาง  โพรโทคอล

·    เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะสื่อสารและรับส่งข้อมูลกันได้ต้องใช้โพรโทคอล                            ชนิดเดียวกัน

·    วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน                     และแบบอนุกรม

๔. บอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง

·    คุณลักษณะ(specification)ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง  เช่น  ความเร็วและความจุของฮาร์ดดิสก์

๕. แก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

·      แก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนดังนี้

-   การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียด               ของปัญหา

-   การเลือกเครื่องมือ และออกแบบขั้นตอนวิธี

-   การดำเนินการแก้ปัญหา

-   การตรวจสอบ และการปรับปรุง

·    การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา           อย่างมีขั้นตอน

๖.   เขียนโปรแกรมภาษา

·    ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม มี  ๕ ขั้นตอน ได้แก่    การวิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม   และการจัดทำเอกสารประกอบ

·    การเขียนโปรแกรม  เช่น ซี  จาวา  ปาสคาล                วิชวลเบสิก   ซีชาร์ป 

·    การเขียนโปรแกรมในงานด้านต่างๆ   เช่น                   การจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล                          การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์                    และวิทยาศาสตร์   การสร้างชิ้นงาน

 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๔

(ต่อ)

 

๗.  พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์

 

·     โครงงานคอมพิวเตอร์  แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานดังนี้

     -   การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

-   การพัฒนาเครื่องมือ

-   การทดลองทฤษฎี

-   การประยุกต์ใช้งาน

     -   การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

 

 

·      พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

-   คัดเลือกหัวข้อที่สนใจ

-   ศึกษาค้นคว้าเอกสาร

-   จัดทำข้อเสนอโครงงาน

-   พัฒนาโครงงาน

-   จัดทำรายงาน

-   นำเสนอและเผยแพร่

๘.  ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน

 

·      การเลือกคุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เช่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานสื่อประสม ควรเป็นเครื่องที่มีสมรรถนะสูง  และใช้ซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสม

๙.   ติดต่อสื่อสาร  ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

 

·   ปฏิบัติการติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

·    คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต

๑๐.              ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อประกอบ การตัดสินใจ

·   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยใน                      การตัดสินใจของบุคคล  กลุ่ม องค์กร               ในงานต่างๆ   

๑๑.             ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน

·      ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบโดยพิจารณาวัตถุประสงค์ของงาน 

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

๑๒.            ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

·      ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงาน ตามหลักการทำโครงงาน

·      ศึกษาผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานที่สร้างขึ้น เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา

 

๑๓.            บอกข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

·      ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น สื่อสารและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างสุภาพ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ               ที่ใช้งาน ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลธรรม แบ่งปันความสุขให้กับผู้อื่น

 

สาระที่           การอาชีพ                              

มาตรฐาน   .                                                                                        เข้าใจ มีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  เห็นแนวทางในงานอาชีพ  ใช้เทคโนโลยี

                                      เพื่อพัฒนาอาชีพ   มีคุณธรรม  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ป. ๑

-

-

ป. ๒

-

-

ป. ๓

-

-

ป. ๔

 ๑.  อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพ

·  ความหมายและความสำคัญของอาชีพ

         

ป. ๕

 ๑. สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ        ในชุมชน

 ๒. ระบุความแตกต่างของอาชีพ

·  อาชีพต่าง ๆ ในชุมชน

-  ค้าขาย

-   เกษตรกรรม

-   รับจ้าง

-   รับราชการ  พนักงานของรัฐ

-  อาชีพอิสระ           

·  ความแตกต่างของอาชีพ 

-  รายได้

-   ลักษณะงาน

-   ประเภทกิจการ               

·  ข้อควรคำนึงเกี่ยวกับอาชีพ

-  ทำงานไม่เป็นเวลา

-  การยอมรับนับถือจากสังคม

-  มีความเสี่ยงต่อชีวิตสูง             

ป. ๖

 ๑.  สำรวจตนเองเพื่อวางแผนในการเลือกอาชีพ

  ๒. ระบุความรู้  ความสามารถ   และคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจ

 

 

 

·  การสำรวจตนเอง

-  ความสนใจ  ความสามารถ และทักษะ

·  คุณธรรมในการประกอบอาชีพ  เช่น

-  ความซื่อสัตย์

-  ความขยัน  อดทน

-   ความยุติธรรม

-  ความรับผิดชอบ              

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๑

 ๑. อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

 ๒. มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

 . เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

 

 

 

 

 

·  แนวทางการเลือกอาชีพ

-  กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพ                

·  เจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

- การสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต                   

·  ความสำคัญของการสร้างอาชีพ

-  การมีรายได้จากอาชีพที่สร้างขึ้น

-   การเตรียมความพร้อม          

ม. ๒

 ๑. อธิบายการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ

 ๒. ระบุการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

 ๓. มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

 

 

 

 

 

 

·  การจัดประสบการณ์อาชีพ

-   สถานการณ์แรงงาน

-   ประกาศรับสมัครงาน

-  ความรู้ความสามารถของตนเอง

-  ผลตอบแทน

·  การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ

-   การหางาน

-   คุณสมบัติที่จำเป็น

·  ทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ

-  ทักษะกระบวนการทำงาน

-   ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

-  ทักษะการทำงานร่วมกัน

-  ทักษะการแสวงหาความรู้

-  ทักษะการจัดการ

 

 

ชั้น

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

ม. ๓

 ๑. อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย

 . วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

 .  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

 

 

 

 

 

 

·   การหางานหรือตำแหน่งที่ว่าง 

-  สื่อ  สิ่งพิมพ์

-  สื่ออิเล็กทรอนิกส์

·   แนวทางเข้าสู่อาชีพ

-   คุณสมบัติที่จำเป็น

-   ความมั่นคง

-  การประเมินทางเลือก

·  การประเมินทางเลือกอาชีพ

-  แนวทางการประเมิน

-   รูปแบบการประเมิน

-   เกณฑ์การประเมิน

ม.  ๔- ๖

 ๑. อภิปรายแนวทางสู่อาชีพที่สนใจ

 ๒. เลือก  และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

 ๓. มีประสบการณ์ในอาชีพที่ถนัดและสนใจ

 ๔. มีคุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

 

 

·  แนวทางสู่อาชีพ

-  เตรียมตัวหางานและพัฒนาบุคลิกภาพ

-  ลักษณะความมั่นคงและความก้าวหน้าของอาชีพ

-  การสมัครงาน

-  การสัมภาษณ์

-  การทำงาน

-  การเปลี่ยนอาชีพ

·  การเลือกและใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับอาชีพ

-          วิธีการ

-          หลักการ

-          เหตุผล

·  ประสบการณ์ในอาชีพ 

-   การจำลองอาชีพ

-   กิจกรรมอาชีพ             

·  คุณลักษณะที่ดีต่ออาชีพ

-          คุณธรรม

-          จริยธรรม

-          ค่านิยม


อภิธานศัพท์

สาระที่ ๑    การดำรงชีวิตและครอบครัว

กระบวนการกลุ่ม   

                  กระบวนการในการทำงานกลุ่ม  มีขั้นตอน  ดังนี้  การเลือกหัวหน้ากลุ่ม  การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของงาน  วางแผนการทำงาน  แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่  ประเมินผล  และปรับปรุงการทำงาน

การดำรงชีวิต   

                                                                                                เป็นการทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคม ที่ว่าด้วย              งานบ้าน  งานเกษตร  งานช่าง  งานประดิษฐ์   งานธุรกิจ  และงานอื่น ๆ

การทำงานเพื่อการดำรงชีวิต  

                  เป็นการทำงานที่จำเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว               และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจพอเพียง  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ  และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของตนเอง

คุณธรรม  จริยธรรม  เจตคติ  และลักษณะนิสัยในการทำงาน  

                  ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์  เสียสละ  ยุติธรรม  ประหยัด  ขยัน  อดทน    รับผิดชอบ  ตรงเวลา  รอบคอบ  ปลอดภัย  คุ้มค่า   ยั่งยืน  สะอาด  ประณีต มีเหตุผล  มีมารยาท    ช่วยเหลือตนเอง ทำงานบรรลุเป้าหมาย  ทำงานถูกวิธี  ทำงานเป็นขั้นตอน   ทำงานเป็นระบบ   มีความคิดสร้างสรรค์  มีประสิทธิภาพ  รักษาสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา    

เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน             การสังเกต  การวิเคราะห์   การสร้างทางเลือก   และการประเมินทางเลือก

ทักษะการจัดการ 

                  ความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงาน (ทำงานเป็นรายบุคคล) และจัดระบบคน (ทำงาน     เป็นกลุ่ม)  เพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ทักษะกระบวนการทำงาน   

                  การลงมือทำงานด้วยตนเอง  โดยมุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งการทำงาน              เป็นรายบุคคล  และการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อให้สามารถทำงานได้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่  การวิเคราะห์งาน  การวางแผนในการทำงาน  การปฏิบัติงาน   และการประเมินผลการทำงาน

ทักษะการทำงานร่วมกัน   

                  การทำงานเป็นกลุ่ม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน           ได้ทำงานอย่างมีกระบวนการตามขั้นตอนการทำงาน  และฝึกหลักการทำงานกลุ่ม โดยรู้จักบทบาทหน้าที่ภายในกลุ่ม  มีทักษะในการฟัง - พูด  มีคุณธรรมในการทำงานร่วมกัน  สรุปผล  และนำเสนอรายงาน

ทักษะการแสวงหาความรู้  

                  วิธีการและกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องหรือเนื้อหา  นั้น ๆ ได้แก่  การศึกษาค้นคว้า  การรวบรวม การสังเกต  การสำรวจ  และการบันทึก

สาระที่ ๒   การออกแบบและเทคโนโลยี

กระบวนการเทคโนโลยี 

เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการของมนุษย์ประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ  รวบรวมข้อมูลเพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เลือกวิธีการ   ออกแบบและปฏิบัติการ ทดสอบ ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล

การถ่ายทอดความคิด  

เป็นการถ่ายทอดแนวคิดที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการให้เป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้แก่ แผนที่ความคิด ภาพวาด 2 มิติ ภาพวาด 3 มิติ  ภาพฉายเพื่อการสร้างชิ้นงาน

 

การออกแบบ (ทางเทคโนโลยี) 

เป็นการลำดับความคิดหรือจินตนาการเป็นขั้นตอน นำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ 

การออกแบบและเทคโนโลยี

เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของมนุษย์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการอย่างสร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์

การเลือกใช้เทคโนโลยี 

เป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

เป็นความสามารถทางสมองมนุษย์ที่คิดได้กว้างไกล หลายแง่มุม หลายทิศทาง นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งของ และแนวทางการแก้ปัญหาใหม่  ลักษณะการคิดอย่างสร้างสรรค์ มี 4 ลักษณะ ประกอบด้วย

๑. ความคิดริเริ่ม (originality) คือ ลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ แตกต่างจากความคิดเดิม ประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น ที่ไม่ซ้ำกับของเดิม ไม่เคยปรากฏมาก่อน  

๒. ความคล่องในการคิด (fluency) คือ ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีปริมาณที่มากในเวลาจำกัด  เช่น  ให้ผู้เรียนวาดภาพต่อเติมรูปที่กำหนด ให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 10 นาที

๓. ความยืดหยุ่นในการคิด (flexibility) คือ ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้หลายประเภท และหลายทิศทาง ดัดแปลงจากสิ่งหนึ่งไปเป็นหลายสิ่งได้  เช่น ให้ผู้เรียนบอกวิธีการนำขวดน้ำพลาสติกที่เหลือใช้ นำไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์ ได้บ้าง

๔. ความคิดละเอียดลออ (elaboration) คือ ความคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่ง หรือขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยในการทำงาน  

เป็นการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในการทำงานเพื่อสร้างชิ้นงานอย่างปลอดภัย และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการใช้งานของอุปกรณ์และเครื่องมือนั้น

เทคโนโลยี 

เป็นการนำความรู้ ทักษะและทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ 

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน 

เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบันโดยไม่ทำให้ประชาชน   รุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการที่จะสนองความต้องการ     ของเขาเอง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

 

เทคโนโลยีสะอาด 

เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ ที่นำมาใช้พัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์  วิธีการ กระบวนการ  หรือการบริการ อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้เกิดผลกระทบ หรือความเสี่ยงต่อมนุษย์                   และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 4R (reuse, repair, reduce, recycle) เป็นต้น

แบบจำลอง 

เป็นแบบหรือวัตถุสามมิติที่จำลองรูปแบบ รายละเอียด วิธีการ ตามแนวคิดที่ได้ออกแบบไว้      เพื่อนำเสนอรูปแบบของชิ้นงานหรือรูปแบบของวิธีการ

แผนที่ความคิด (Concept Mapping)  

เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม เพื่อแสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยนำเสนอเป็นข้อความ สัญลักษณ์ หรือภาพ  โดยใช้ สี  และเส้น

ภาพฉาย    

เป็นภาพแสดงรายละเอียดของแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  ประกอบด้วย ภาพด้านหน้า ภาพด้านข้าง และภาพด้านบน แสดงขนาด และหน่วยในการวัด  เพื่อสามารถนำไปสร้างแบบจำลอง หรือชิ้นงานได้

ภาพร่าง 2 มิติ 

เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง  และ ด้านยาว เพื่อนำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา  หรือสนองความต้องการ

ภาพร่าง 3 มิติ 

เป็นภาพที่ประกอบด้วย ด้านกว้าง  ด้านยาว และด้านสูง เพื่อนำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา  หรือสนองความต้องการ

ออกแบบและสร้าง  

หรือออกแบบและปฏิบัติการ หมายถึง ขั้นตอนการลำดับความคิดเพื่อสร้างแนวทางการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการและถ่ายทอดความคิดเป็นภาพที่มีรายละเอียด เพื่อนำไปสร้างในกระบวนการเทคโนโลยี โดยเป็นขั้นตอนที่ให้มีการออกแบบก่อนการสร้างชิ้นงาน

 

 

สาระที่ ๓    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

                                เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การตรวจสอบความถูกต้อง การจัดเก็บ การจัดการ การกระทำกับข้อมูลข่าวสาร โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้สารสนเทศหรือความรู้ที่นำมาใช้ในการตัดสินใจหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

ข้อมูล

ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ฯลฯ โดยอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการสื่อสาร การแปลความหมาย  การประมวลผลและการใช้งาน   ข้อมูลอาจเป็นตัวเลข ตัวอักขระ หรือสัญลักษณ์ใด

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

                การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน

ซอฟต์แวร์

ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์อย่างมีลำดับขั้นตอน เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน   

ซอฟต์แวร์ประยุกต์

เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ โดยสามารถนำไปใช้กับงาน                ด้านต่างๆ ที่ทำอยู่เป็นประจำได้อย่างรวดเร็ว  เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางการทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล   ซอฟต์แวร์นำเสนอ   และซอฟต์แวร์ของระบบงานธนาคาร

ซอฟต์แวร์ระบบ

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการควบคุมการทำงานร่วมกันของระบบการทำงาน                       ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการด้านอุปกรณ์รับเข้าข้อมูล และแสดงผล การแสดงผลลัพธ์บนจอภาพ การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงทางเครื่องพิมพ์      การบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในหน่วยความจำรอง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในการรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน ส่งต่อ หรือสื่อสารระหว่างกัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวข้องโดยตรงกับ 2 สิ่ง คือ

1) เครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดการสารสนเทศ เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง และอุปกรณ์สื่อสารและโทรคมนาคม

             2) ขั้นตอนวิธีการดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ ข้อมูล บุคลากร และกรรมวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ข้อมูลนั้นเกิดประโยชน์มากที่สุด            

โปรแกรมอรรถประโยชน์

เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ หรือช่วยโปรแกรมใช้งานอื่นๆ ให้มีความสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บางโปรแกรมยังออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดการหน่วยความจำ จัดการเนื้อที่ในการเก็บข้อมูล ช่วยทำสำเนาและค้นคืนข้อมูล ช่วยซ่อมการชำรุดของหน่วยเก็บข้อมูล ช่วยค้นหาป้องกัน  และกำจัดไวรัส 

โพรโตคอล

                                                                                ข้อกำหนด ระเบียบ พิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย                      เครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โพรโตคอลชนิดเดียวกัน   จึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลระหว่างกันได้

สารสนเทศ

ข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความจริงของคน สัตว์ สิ่งของ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม                 ที่ได้รับการจัดเก็บรวบรวม ประมวลผล เรียกค้น และสื่อสารระหว่างกัน นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

ระบบสารสนเทศ

เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน  การจัดการ  และการปฏิบัติการทั้งในระดับบุคคล  ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร เพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้องค์ประกอบของระบบสารสนเทศในการดำเนินการ

สาระที่ ๔    การอาชีพ

การจำลองอาชีพ  

                  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สถานศึกษาจัดทำให้เสมือนจริงเพื่อให้ผู้เรียน      มีทักษะการทำงานอาชีพ  เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ  เช่น     การจัดนิทรรศการ  บทบาทสมมติ  ฯลฯ

การประเมินทางเลือกอาชีพ 

                                                                                                                                                                  เป็นการรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ   ทัศนคติ  ศักยภาพ  วิสัยทัศน์ แนวโน้ม                  ด้านอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงาน  ที่เหมาะสมกับความสนใจ  ความถนัด และทักษะทางด้านอาชีพ              ก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพ              

การอาชีพ  

                  เป็นสาระที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ  เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม            และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต และเห็นแนวทาง                 ในการประกอบอาชีพ

ทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ 

                  ประกอบด้วย   ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ  ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา   ทักษะการทำงานร่วมกัน  และทักษะการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์ในอาชีพ   

                  เป็นการจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้   ได้เห็น  และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาชีพ ที่ตนเองถนัดและสนใจ

สถานการณ์แรงงาน 

                                                ประกอบด้วย  การมีงานทำ  การจ้างงาน  การคุ้มครองแรงงาน และการประกันสังคม  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

     

                        

 

      

 

      

                     

 

     

 

   

 

 

 

      

 

     

 

   

          

      

 

      

 

 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

Comments