ห้องรับแขกครูชนาธิป

ห้องเรียนครูชนาธิป

เกร็ดความรู้ด้านเทคโนโลยี

เทคโนโลยีสารสนเทศ-ม.2

    ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และอธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อธิบายหลักการ วิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายการสืบค้นข้อมูลและการใช้โปรแกรมเรียกค้นข้อมูล  (Search engine)

ค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจและการเผยแพร่ 

เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีมารยาท คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและสังคมอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม 

Ċ ง22101-คำอธิบาย.pdf
View Download
  71k v. 1 May 20, 2010, 11:35 PM chanatip patadoung
Ċ ง22101-โครงสร้าง.pdf
View Download
  83k v. 1 May 20, 2010, 11:37 PM chanatip patadoung
Comments