สมบัติการไม่เท่ากัน

 
 
บทนิยาม a < b     หมายถึง    a น้อยกว่า b
  a > b     หมายถึง    a มากกว่า b
     
สมบัติของการไม่เท่ากัน
  กำหนดให้ a, b, c เป็นจำนวนจริงใดๆ
  1. สมบัติการถ่ายทอด     ถ้า a > b และ b > c แล้ว a > c
  2. สมบัติการบวกด้วยจำนวนที่เท่ากัน ถ้า a > b แล้ว a + c > b+ c
  3. จำนวนจริงบวกและจำนวนจริงลบ
    a เป็นจำนวนจริงบวก ก็ต่อเมื่อ a > 0
    a เป็นจำนวนจริงลบ ก็ต่อเมื่อ a < 0
  4. สมบัติการคูณด้วยจำนวนเท่ากันที่ไม่เท่ากับศูนย์
    ถ้า a > b และ c > 0 แล้ว ac > bc
    ถ้า a > b และ c < 0 แล้ว ac < bc
  5. สมบัติการตัดออกสำหรับการบวก ถ้า a + c > b + c แล้ว a > b
  6. สมบัติการตัดออกสำหรับการคูณ
    ถ้า ac > bc และ c > 0 แล้ว a > b
    ถ้า ac > bc และ c < 0 แล้ว a < b
     
บทนิยาม
a ≤ b หมายถึง a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b
a ≥ b หมายถึง a มากกว่าหรือเท่ากับ b
a < b < c หมายถึง a < b และ b < c
a ≤ b ≤ c หมายถึง a ≤ b และ b ≤ c
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  back   
Comments