วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดำเนินโครงการนิเทศส่งเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยของครู โดยได้รับเกียรติจาก อ.สุดสาย ศรีศักดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ อ.จารุณี มรีขัตย์ ศึกษานิเทศก์
อ.สายฝน แสนใจพรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประเมินการวิจัย และ อ.นนทภรณ์ พุทธรักษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ในวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


๙ มีนาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีรับใบประกาศนียบัตรของผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2559 รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการระบบทวิศึกษา ได้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 และโรงเรียนแม่แจ่ม และทางวิทยาลัยการอาชีพจอมทองขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง