ข้อสอบ

ข้อสอบวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ หน่วยที่ 1

จำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน


คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว
 1. โครงงานคืออะไร
  1. การเรียนรู้โดยไม่อาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
  2. กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาสิ่งที่สนใจอย่างลึกซึ้ง
  3. สิ่งที่ถูกบังคับ กำหนดให้ศึกษา
  4. การเรียนรู้โดยไม่มีการวางแผน

 1. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีลักษณะเช่นใด
  1. มุ่งเน้นให้เรียนด้านเดียว
  2. ไม่ช่วยในการฝึกฝนทักษะต่างๆ
  3. สร้างมนุษย์สัมพันธ์
  4. เป็นการจัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่เด็ก

 1. การจัดการเรียนการาสอนแบบโครงงานมุ่งเน้นด้านใด ถูกที่สุด
  1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
  2. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเอาสิ่งที่ได้มาไปหารายได้
  3. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามัคคี
  4. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนหาเลี้ยงชีพเพียงลำพัง

 1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ มีลักษณะเช่นใด
  1. เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  2. เป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ไปด้านที่ตนเองสนใจ
  3. เป็นการนำความรู้ด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ด้วยกัน
  4. เป็นการให้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้

 1. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
  1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้รักสามัคคี
  2. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความเป็นไทย
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ผลประโยชน์จากกิจกรรม

 1. ส่วนประกอบสำคัญของโครงงานสิ่งใดจัดอยู่ในลำดับที่ 3
  1. เอกสารอ้างอิง
  2. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
  3. ชื่อโครงงาน
  4. วิธีดำเนินการ

 1. ข้อใดเป็นหลักการที่สำคัญของกิจกรรมโครงงาน
  1. เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้เบื้องต้น
  2. หาเพื่อนแท้
  3. สามารถช่วยตัวเองได้ จากสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่
  4. อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย


 1. ขั้นตอนของการทำโครงงานขั้นตอนแรก คือ ข้อใด
  1. ออกแบบศึกษาค้นคว้าและทดลอง
  2. ลงมือปฏิบัติ
  3. กำหนดปัญหา  หัวข้อเรื่อง
  4. หาผลการทดลอง หรือข้อสรุปก่อน

 1. ในการทำโครงงาน ความรู้เพิ่มเติมในข้อใดที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องมี
  1. ปัญญาประดิษฐ์
  2. ฐานข้อมูล
  3. การสืบค้นข้อมูล
  4. การบูรณาการ

 1. เว็บไซต์ใดที่ครูกำหนดให้นักเรียนต้องรู้
  1. bit.ly/project_m3
  2. www.ครูบุญสร้าง.co.cc
  3. bit.ly/techno_m3
  4. www.google.co.th


***************************


Comments