หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ..................

รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน                                                               รหัสวิชา ท ๓๑๑๐๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔                                                                         ภาคเรียนที่ ๒

เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี                                                      จำนวน     ชั่วโมง

 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  ท ๑.

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนิน
                ชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน
ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/ ๒  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

 

๒. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

                     การศึกษาวรรณกรรมเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี และการอ่านบทกวีเรื่อง เปิบข้าว  เป็นการใช้กระบวนการอ่านสร้างองค์ความรู้และความคิดในการตีความถ้อยคำสำนวนที่มีความหมายโดยนัย  แปลความหมายของคำศัพท์  และขยายเนื้อความจากเรื่องที่อ่าน แล้วเขียนถ่ายทอดความรู้ ความคิด ที่ได้ พร้อมทั้งอภิปรายกลุ่มและนำเสนออย่างมีมารยาท หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อสร้างสรรค์งานสารคดีเกี่ยวกับชาวนา และศึกษางานเขียนของผู้อื่น เพื่อนำมาพัฒนางานเขียนของตนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสังเกตการใช้คำและการสร้างประโยคในบทกวี

 

๓. สาระการเรียนรู้
                สาระการเรียนรู้แกนกลาง

-                   การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น บทร้อยกรองร่วมสมัย สารคดี

-                   การเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น ย่อความ เรียงความ

-                   การประเมินคุณค่างานเขียนในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดของผู้เขียน การใช้ถ้อยคำ การเรียบเรียง สำนวนโวหาร กลวิธีในการเขียน

-                   การพูดในโอกาสต่างๆ เช่น การพูดอภิปราย

-                   มารยาทในการฟัง การดู และการพูด

-                   การใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยค การร้อยเรียงประโยค    

 

 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

              การรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนสารคดี โดยการสอบถามปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้รู้ในท้องถิ่น เกี่ยวกับอาชีพชาวนา การทำนา และปัญหาเกี่ยวกับการทำนา

 

๔. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

-                   ความสามารถในการสื่อสาร

-                   ความสามารถในการคิด

 

๕. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

-                   ใฝ่เรียนรู้

-                   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

-                   รักความเป็นไทย

๖. กิจกรรมการเรียนรู้

          ä นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (ใช้เวลา ๕-๑๐ นาที)   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

                ชั่วโมงที่ ๑

            ๖.๑ ครูเปิดแถบบันทึกเสียงหรือคาราโอเกะ เพลง เปิบข้าว ให้นักเรียนฟัง  แล้วซักถามนักเรียนเกี่ยวกับเพลงนี้ว่ากล่าวถึงสิ่งใด  ผู้แต่งต้องการแสดงให้เห็นถึงเรื่องใด

            ๖.๒ ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาถึงความรู้เกี่ยวกับการทำนา และชาวนา ว่าชาวนามีหน้าที่อย่างไรและมีผลต่อชีวิตของคนไทยอย่างไร 

          ๖.๓.ให้นักเรียนเข้ากลุ่มๆ ละ ๔ คน เลือกประธานและเลขานุการกลุ่ม  ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี   จากหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ตามประเด็นที่กำหนด คนละ ๑ ประเด็น  ดังนี้

                         คนที่ ๑  ศึกษา  ความเป็นมาของเรื่อง

                         คนที่ ๒ ศึกษา  ประวัติผู้แต่ง

                         คนที่ ๓  ศึกษา  ลักษณะคำประพันธ์

                         คนที่ ๔  ศึกษา  เนื้อเรื่อง

            ๖.๔    ให้สมาชิกในกลุ่มสรุปสาระสำคัญของประเด็นที่ศึกษาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันในกลุ่ม   และมอบหมายการบ้านให้เขียนบันทึกความรู้ตามหัวข้อทั้ง ๔ หัวข้อจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากใบงานที่ ๑ เรื่อง บันทึกความรู้ที่ได้จากการศึกษา เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี   นัดหมายการตรงต่อเวลาเรื่องการส่งงาน

 

 

            ชั่วโมงที่ ๒

            ๖.๖ ครูนำภาพการทำนา มาให้นักเรียนดูหน้าชั้นเรียน  เช่น ภาพการปักดำ  ภาพเกี่ยวข้าว ภาพน้ำท่วมทุ่งนา ภาพนาแล้ง ฯลฯ พร้อมทั้งสนทนากับนักเรียนถึงเรื่อง การทำนาที่นักเรียนเคยพบเห็น

       

 

         

           

            ๖.๗ นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น  ๕ กลุ่มใหญ่  ให้แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี  จากหนังสือเรียนภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากนั้นจับสลากหัวข้อให้แต่ละกลุ่มศึกษา สรุปความรู้ และหาคำตอบ กลุ่มละ ๑ หัวข้อ ดังนี้

                   -        กลุ่มที่ ๑    สาระสำคัญของบทความเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี คืออะไร

                   -       กลุ่มที่ ๒  เหตุใดชาวนาจึงละทิ้งอาชีพเกษตรกรรมไปทำงานภาคอุตสาหกรรม

                                                หรือภาคบริการ

                   -        กลุ่มที่ ๓    บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน มีเนื้อหาที่เหมือนหรือแตกต่างกัน

                                                อย่างไร จงอธิบาย

                   -        กลุ่มที่ ๔    ให้นักเรียนอธิบายกลวิธีการแต่งบทกวีของหลี่เชินและจิตร ภูมิศักดิ์

                                                ด้วยสำนวนภาษาของตนเอง

                   -       กลุ่มที่ ๕ จากบทพระราชนิพนธ์ที่ว่า เวลานี้สภาพบ้านเมืองก็เปลี่ยนไป ให้

                        ยกตัวอย่างการเปลี่ยนไปของบ้านเมืองที่นักเรียนเห็นได้จริงในขณะนี้

            ๖.๘ ให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลของการศึกษา ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายหน้าชั้นเรียน 

ครูคอยเพิ่มเติมตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ 

            ๖.๙ ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

 

 

๗. สื่อ/แหล่งเรียนรู้

            ๗.๑     สื่อการเรียนรู้

                   ๑.  หนังสือเรียน  ภาษาไทย : วรรณคดีวิจักษ์  ม.๔

             ๒. แถบบันทึกเสียง เพลง เปิบข้าว/คาราโอเกะ

                         ๓. ใบงานที่ ๑  เรื่อง บันทึกความรู้ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

                   . ภาพการทำนา

            ๗.๒    แหล่งการเรียนรู้

                         ๑. ห้องสมุด                                                               

                         ๒.   ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ

                         . ผู้ปกครอง / ชาวนา

 

๘. การวัดและการประเมินผล

๘.๑ การประเมินก่อนเรียน

                   -     นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

๘.๒    การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

           ๑.  ใบงานที่ ๑     เรื่อง บันทึกความรู้ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

           ๒. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน

            ๓. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

                 ๔. ประเมินการเขียนเรียงความ

๘.๓     การประเมินหลังเรียน

           -     นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. ความคิดเห็นของผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

                                                                                  ลงชื่อ……………………………….

              (……………………………………)

ตำแหน่ง  .....................................................

วันที่……..เดือน………………….... ………

 

บันทึกผลหลังการสอน 

ผลการสอน

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

ปัญหา / อุปสรรค

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะ / วิธีแก้ไข

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

ลงชื่อ…………………………………ผู้สอน

(..............................................................)

แบบทดสอบก่อนเรียน   หน่วยการเรียนรู้ที่ 

 

 

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว 

**********

.    เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี มาจากหนังสือรวมบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

        สยามบรมราชกุมารี เรื่องใด

        ก.    ดั่งดวงแก้ว                                                                   

        ข.    บุหงารำไป

        ค.    ความคิดคำนึง                                                              

        ง.    มณีพลอยร้อยแสง

.   ข้อใด ไม่ใช่ พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        ก.    ย่ำแดนมังกร

        ข.    แก้วจอมแก่น

        ค.    ความไม่พยาบาท                                                        

        ง.    ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ

.   บทความแสดงความคิดเห็น มีลักษณะอย่างไร

        ก.    การแสดงความคิดเห็นโดยผ่านการวิเคราะห์  มีเหตุมีผล และสร้างสรรค์

        ข.    การแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล สามารถบอกกล่าวอย่างไรก็ได้

        ค.    การแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ได้รับความสนใจเท่านั้น

        ง.    การแสดงความคิดเห็นที่นำมาจากข้อตกลงของส่วนรวม

.   เรื่องนี้มีวิธีการเปิดเรื่องอย่างไร

        ก.    เล่าเรื่องราวในอดีต

        ข.    แนะนำให้รู้จัก จิตร ภูมิศักดิ์

        ค.    ยกย่องบทกวีที่จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้แต่ง

        ง.    บอกที่มาของบทกวีที่จิตร ภูมิศักดิ์ เป็นผู้แต่ง

.   การที่หลี่เชินสามารถบรรยายความทุกข์ยากของชาวนาได้อย่างชัดเจน  เพราะเขาประกอบอาชีพอะไร

ก.    ค้าขาย                                                                            

ข.    เกษตรกร

ค.    ผู้นำหมู่บ้าน                                                                                                                                                                             

ง.    ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

.    เทคนิคการเขียนของหลี่เชิน  มีลักษณะอย่างไร

        ก.    บรรยายภาพเหมือนจิตรกรวาดภาพ

        ข.    บรรยายสิ่งที่คนพบเห็นมาให้ผู้อ่านเข้าใจ

        ค.    บรรยายแบบอธิบายขั้นตอนในการทำนาของชาวนา

        ง.    บรรยายโดยถ่ายทอดเสมือนชาวนาเป็นผู้มาบรรยายเอง

.   บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ แสดงความรู้สึกใด

        ก.    สงสารชาวนา                                                              

        ข.   เข้าข้างชาวนา

        ค.    เห็นใจชาวนา                                                              

        ง.   เวทนาชาวนา

.   แนวความคิดของจิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน มีความสอดคล้องกัน ดังคำประพันธ์ในข้อใด

        ก.    จิตร ภูมิศักดิ์   :         จากรวงเป็นเม็ดพราว ล้วนทุกข์ยากลำเค็ญเข็ญ

                หลี่เชิน            :         หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่ง

                                                   จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง

        ข.   จิตร ภูมิศักดิ์   :         ข้าวนี้น่ะมีรส                       ให้ชนชิมทุกชั้นชน

                                                  เบื้องหลังสิทุกข์ทน            และขมขื่นจนเขียวคาว

              หลี่เชิน          :          ข้าวแต่ละเม็ดคือความยากแค้นแสนสาหัส

        ค.   จิตร ภูมิศักดิ์   :        เหงื่อหยดสักกี่หยาด ทุกหยดหยาดล้วนยากเย็น

              หลี่เชิน          :          หว่านข้าวในฤดูใบไม้ผลิ ข้าวเมล็ดหนึ่ง

                                                  จะกลายเป็นหมื่นเมล็ดในฤดูใบไม้ร่วง

        ง.    จิตร ภูมิศักดิ์   :       ปูดโปนกี่เส้นเอ็น จึงแปรรวงมาเปิบกิน

              หลี่เชิน          :         รอบข้างไม่มีนาที่ไหนทิ้งว่าง

                                                 แต่ชาวนาก็ยังอดตาย

.              

            น้ำเหงื่อที่เรื่อแดง                   และน้ำแรงอันหลั่งริน

        สายเลือดกูทั้งสิ้น                        ที่สูซดกำซาบฟัน

 

 

 

        คำที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายว่าอย่างไร

        ก.    กลืน                                                                      

        ข.  กระแทก

        ค.  เคี้ยว                                                                               

        ง.  ซึมเข้าไป

๑๐. ในปัจจุบันชาวนาละทิ้งการปลูกข้าว แล้วหันไปประกอบอาชีพอุตสาหกรรมมากขึ้น มาจากสาเหตุใด

        ก.    เป็นอาชีพที่ได้รับความนิยม                                                                                                                                                 

        ข.    มีรายได้แน่นอนทุกเดือน

        ค.    ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ                                                                                                                                                                        

        ง.    ไม่เหนื่อย

 

 

 

 

 

เฉลย

 

 

                       

                       ๑.                           ๒.                        ๓.                                ๔.                        ๕.    

                       ๖.                           ๗.                        ๘.                                 ๙.                        ๑๐.      

          

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบงานที่ ๑

เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

 

คำชี้แจง    บันทึกความรู้ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ม.๔-๖/ ๒  ตีความ แปลความ และขยายความเรื่องที่อ่าน

 

      เรื่องย่อ

  ประวัติผู้แต่ง

  ความเป็นมา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แนวคำตอบ ใบงานที่ ๑

เรื่อง บันทึกความรู้เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี

  ประวัติผู้แต่ง

  ความเป็นมา

พระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี   รวมอยู่ในหมวด "ชวนคิดพิจิตรภาษา" ในหนังสือมณีพลอยร้อยแสง ซึ่งพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน

พระราชานุญาตให้นิสิตอักษรศาสตร์ รุ่นที่๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ   ครบ ๓ รอบ                                                                                   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจหลายประการ เช่น ด้านดนตรีไทย ทรงพระปรีชาสามารถในการขับร้องเพลงและทรงบรรเลงดนตรีไทยได้หลายประเภท ด้านภาษาทั้งวรรณคดี ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      เรื่องย่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงแปลบทกวีจีนของหลี่เชิน  

ที่บรรยายความในใจเกี่ยวกับชาวนาที่มีชีวิตความเป็นอยู่ลำบาก   และบทกวีไทยของจิตร ภูมิศักดิ์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชีวิตของชาวนาไทย และชีวิตของชาวนาจีนต่างมีความทุกข์ยากเหมือนกัน  แม้ว่าสภาพบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป และเป็นเวลามานานแล้ว แต่ปัญหาความทุกข์ยากของชาวนาก็คงไม่แตกต่างกันเลย                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                  

 

 

 

 

 

 

การประเมินระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. เขียนแปลความ ตีความ ขยายความ จากเรื่องที่อ่าน

 

๒. การอภิปรายกลุ่ม

 

 

๓. การนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน

 

๔. ใบงาน การ
      ประเมินค่างาน
      เขียน

 

๕. ใบงาน การใช้คำ
      และการร้อยเรียง
      ประโยค

- ประเมินงานเขียน

 

 

 

- สังเกตพฤติกรรมการอภิปรายกลุ่ม

 

- ประเมินการ

นำเสนอปากเปล่า

- ตรวจใบงาน

 

 

 

- ตรวจใบงาน

 

 

- แบบประเมินงานเขียน

 

 

- แบบสังเกตพฤติกรรมการอภิปรายกลุ่ม

- แบบประเมินการ
  นำเสนอปากเปล่า

 

- ใบงาน การประเมิน
   ค่างานเขียน

 

 

- ใบงานเรื่อง การใช้
  คำและการร้อยเรียง
  ประโยค

- ตั้งแต่ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) ขึ้นไป

 

 

- ตั้งแต่ร้อยละ ๗๐

 

 

- ตั้งแต่ระดับคุณภาพ
   ๓ (ดี) ขึ้นไป

 

- ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐

 

 

 

- ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐

 

 

 

 

 

การประเมินเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียน

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมิน

๑. เขียนเรียงความ

 

- ประเมินงานเขียน
   เรียงความ

 

 

- แบบประเมินงาน
   เขียนเชิงสร้างสรรค์

 - ตั้งแต่ระดับคุณภาพดี
   ขึ้นไป

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินงานเขียน

ประเด็นการประเมิน

ระดับคะแนน

การนำเสนอเนื้อหา

นำเสนอเรื่องราวตามจุดประสงค์ได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ

นำเนอเรื่องราวตามจุดประสงค์ที่ต้องการได้

มีการกำหนดจุดประสงค์แต่ไม่สามารถนำเสนอเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์

พยายามกำหนดจุดประสงค์ แต่ไม่สามารถนำเสนอเรื่องราวตามจุดประสงค์ได้

แนวคิด

แนวคิดตื่นเต้นและน่าสนใจมากต่อผู้อื่น

แนวคิดดีมาก

แนวคิดใช้ได้

แนวคิดน่าเบื่อหน่ายต่อผู้อ่าน

ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม

มีรายละเอียดเพิ่มเติมมากมาย

มีรายละเอียดเพิ่มเติมพอสมควรแต่ควรเพิ่มให้มากกว่านี้

มีรายละเอียดเพิ่มเติมน้อย

ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้คำ

ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกมีความสุข เศร้า ประหลาด

ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกบ้าง

ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกเพียงเล็กน้อย

ไม่ได้ช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกใดๆ

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                                ช่วงคะแนน                                                          ระดับคุณภาพ

                              ๑๔ - ๑๖                                                            ดีมาก

                               ๑๑ - ๑๓                                                               ดี
                               ๘ - ๑๐                                                              พอใช้

                                  ๔ - ๗                                                          ควรปรับปรุง

เกณฑ์การผ่าน                                     ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป                                                        1         ผ่าน                        1    ไม่ผ่าน

 

 

 

แบบสังเกตพฤติกรรมการอภิปรายกลุ่ม

วันที่......เดือน.......…………............ .. ...........ครั้งที่ ........ปีการศึกษา........................

 

ที่

 

ชื่อ สกุล

รายการสังเกต

รวม

ความสนใจ

ในการเรียน

ความร่วมมือ

มารยาทใน

การฟัง  การพูด

การซักถาม

การตอบคำถาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

                                ช่วงคะแนน                                                          ระดับคุณภาพ

                              ๗-๘                                                                                  ดีมาก

                               ๕-๖                                                                                     ดี
                               ๓-๔                                                                                    พอใช้

                                 ๑-๓                                                                    ควรปรับปรุง

                                                                                            ไม่ให้ความร่วมมือ

เกณฑ์การผ่าน                                     ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป                                                        1         ผ่าน                        1    ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

การนำเสนอผลการอภิปรายหน้าชั้นเรียน

เกณฑ์การประเมินการนำเสนอปากเปล่า

 

ระดับคุณภาพ

รายการพฤติกรรม

๕ - ยอดเยี่ยม

นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาอย่างชัดเจน พร้อมให้เหตุผลที่หนักแน่น ชี้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงสนับสนุนข้อสรุป การนำเสนอมีความต่อเนื่อง มีการสบสายตาผู้ฟังโดยตลอด มีการเตรียมการอย่างดี มีการจัดลำดับระบบระเบียบในการนำเสนออย่างดี มีความกระตือรือร้น มีการใช้สื่อในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ ตอบคำถามของผู้ฟังได้ชัดเจน ตรงประเด็น และเหมาะสม  

๔ - ดีมาก

นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษาพร้อมให้เหตุผลที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของเรื่องที่ศึกษา มีข้อมูลเพียงพอที่สนับสนุนข้อสรุป การนำเสนอถูกต้อง มีการเตรียมการก่อนนำเสนอ และมีการจัดลำดับการนำเสนอ มีการใช้สื่อ และตอบคำถามผู้ฟังได้ชัดเจน

๓ - ดี

นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาพร้อมกล่าวถึงข้อสรุป แต่ข้อมูลสนับสนุนข้อสรุปไม่มากพอเหมือน ๔ กับ ๕ การนำเสนอถูกต้อง มีการเตรียมการก่อนนำเสนอและมีการจัดลำดับการนำเสนอ มีการใช้สื่อและตอบคำถามผู้ฟัง

๒ - พอใช้

นักเรียนอธิบายเรื่องที่ศึกษามาแต่ไม่ค่อยสมบูรณ์ ไม่มีการกล่าวถึงข้อสรุป ลำดับการนำเสนอที่ทำให้เข้าใจได้ แต่มีข้อผิดพลาดบางจุด เตรียมการไม่ดี จัดระบบระเบียบไม่ดี มีการตอบคำถามได้บางคำถาม

๑ - ควรปรับปรุง

นักเรียนนำเสนอโดยไม่ได้เริ่มที่คำถามหรือความสำคัญ หัวข้อที่นำเสนอไม่ชัดเจนและมีข้อสรุปไม่เพียงพอ การนำเสนอนั้นยากต่อการติดตามฟัง ขาดการเตรียมตัวหรือขาดการจัดระบบระเบียบ มีการตอบคำถามเฉพาะบางคำถามหรือไม่ตอบ

ไม่นำเสนอ

 

เกณฑ์การผ่าน                                   ตั้งแต่ระดับคุณภาพ ๓ (ดี) ขึ้นไป

 

สรุป                                                        1         ผ่าน                        1    ไม่ผ่าน

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมินการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์

ระดับคะแนน

แนวคิด

การจัดระบบ

การเลือกคำ

โครงสร้างของประโยค

กลไกใน

การเขียน

- แนวคิด
  ทั้งหมดริเริ่ม
  ใหม่

- จุดเน้น
   สอดคล้องกับ
   ชื่อเรื่อง

- มีรายละเอียด
   สนับสนุน
   แนวคิด

- แนวคิดทังหมดมี
  ความต่อเนื่อง

- มีจุดเริ่ม
  ส่วนกลาง
  ส่วนท้าย

- มีการจัดลำดับ
  อย่างมีเหตุผล

- เลือกใช้คำ

  หลากหลาย

  ได้อย่าง

  เหมาะสม

- คำที่ใช้ขยาย

  แนวคิดได้

  อย่างชัดเจน

 

- เขียนได้ชัดเจน

- เขียนประโยค

  ได้ครบถ้วน

  สมบูรณ์

- มีความ

  หลากหลาย

  ของความยาว

  ของประโยค

  ที่ใช้

- ผิดน้อยมาก

  หรือไม่มีเลย

 

- แนวคิดใหม่

  มีอยู่บ้าง

- จุดเน้น

  สอดคล้องกับ

  ชื่อเรื่อง

- มีรายละเอียด

  สนับสนุน

  แนวคิดเป็น

  ส่วนใหญ่

 

- แนวคิด

  ส่วนใหญ่มี

  ความต่อเนื่อง

- มีจุดเริ่ม

  ส่วนกลาง

  ส่วนท้าย

- มีการจัดลำดับ

  อย่างมีเหตุผล

 

- การเลือกใช้คำ

  หลากหลาย

  มีอยู่บ้าง

- ส่วนใหญ่ใช้คำ

  ที่เหมาะสม

- คำที่ใช้

  สนับสนุน

  แนวคิด

 

- ประโยค

  ส่วนใหญ่

  เขียนได้ชัดเจน

- เขียนประโยค

  ง่าย ๆ

- ความยาวของ

  ประโยคที่ใช้

  มีความ

  หลากหลาย

  บ้าง

- มีที่ผิดพลาด

  บ้าง

 

- แนวคิดใหม่

  มีน้อย

- จุดเน้นไม่

  สอดคล้องกับ

  ชื่อเรื่อง

- มีรายละเอียด

  สนับสนุน

  แนวคิด

  ค่อนข้างน้อย

- บางแนวคิดมี

  ความต่อเนื่อง

- มีจุดเริ่ม

  ส่วนกลาง

  ส่วนท้าย

- มีการจัดลำดับ

  อย่างมีเหตุผล

  น้อยมาก

 

- การเลือกใช้

  คำพื้น ๆ

  ขาดความ

  หลากหลาย

- บางคำมีความ

  เหมาะสม

- คำที่ใช้ไม่ค่อย

  สนับสนุน

  แนวคิด

- บางประโยค

  ไม่ชัดเจน

- ใช้ประโยค

  ย่อย ๆ

- มีความ

  หลากหลาย

  น้อยมาก

- ไม่มีความ

  หลากหลาย

- มีที่ผิดพลาด

  ค่อนข้างมาก

 

 

เกณฑ์การประเมินการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (ต่อ)

 

ระดับคะแนน

แนวคิด

การจัดระบบ

การเลือกคำ

โครงสร้างของประโยค

กลไกใน

การเขียน

- แนวคิด

  ไม่สมบูรณ์

- ไม่มีจุดเน้น

- ไม่มี

  รายละเอียด

 

- บางแนวคิดมี

  ความต่อเนื่อง

  น้อยมาก

- ไม่มีจุดเริ่ม

  ส่วนกลาง

  ส่วนท้าย

- ไม่มีการจัด

  ลำดับอย่าง

  มีเหตุผล

- การเลือกใช้คำ

  ไม่เหมาะสม

- คำที่ใช้ไม่

  สนับสนุน

  แนวคิด

 

- ประโยคไม่

  ชัดเจน

- ใช้ประโยค

  ย่อย ๆ

  น้อยมาก

- ไม่มีความ

  หลากหลาย

 

- มีที่ผิดพลาด

  อย่างร้ายแรง

 

 

 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ

ช่วงคะแนน                                          ระดับคุณภาพ

            ๑๗ - ๒๐                                   ดีมาก

            ๑๓ - ๑๖                                                       ดี

            ๙ - ๑๒                                                 พอใช้

                 ๕-๘                                               ควรปรับปรุง

 

เกณฑ์การผ่าน                                     ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

สรุป                                                        1         ผ่าน                        1    ไม่ผ่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระดาษคำตอบ แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน

 

ชื่อ-สกุล.....................................................................................เลขที่.................ชั้น.......................

 

ข้อ

ก่อนเรียน

หลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้ตรวจ

                                                                 (...................................................)

 

 

Comments