หน้าแรก

เว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ครูดาราวรรณ  นนทวาสี ครู คศ.๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี