คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี                     สาระการเรียนรู้      เพิ่มเติม

             รายวิชา   ง 40269 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร                    ช่วงชั้นที่  4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

                จำนวนเวลา        40 ชั่วโมง / ภาคเรียน                                                         1  หน่วยการเรียน

 

                 ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องวัดไฟฟ้า การอ่านแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการเดินสายไฟ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน 

การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                            ปฏิบัติฝึกทักษะเกี่ยวกับการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ  การเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสายการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ  การอ่านแบบ  ปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนด และซ่อมแซมเหตุขัดข้อง

                ทางไฟฟ้า 

                            เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการเดินสายไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์และต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆ สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เหมาะสมกับงาน  สามารถอ่านแบบและปฏิบัติงาน

                ตามแบบได้  สามารถให้บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมเหตุขัดข้องทางไฟฟ้า และเดินสายไฟฟ้าในอาคาร รวมทั้งมีความเข้าใจและรู้จักวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยให้กับตนเองและบุคคลอื่น

                และใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างประหยัดและรู้คุณค่า