ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุดการสอน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ และขอแนะนำเกี่ยวกับชุดการสอนนี้พอสังเขป ดังนี้

ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2000-1210 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 นี้ มีเนื้อหาที่เรียบเรียงครบถ้วนตามคำอธิบายรายวิชา และสมรรถนะรายวิชา ซึ่งการที่จะศึกษา และฝึกทักษะให้ได้ประโยชน์สูงสุดครบทุกด้าน อันได้แก่ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เรียนควรใช้สื่อมัลติมีเดียบนเว็บไซต์นี้ ร่วมกับสื่อสิ่งพิมพ์ของชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 2000-1210 และพยายามศึกษาด้วยตั้งใจ

ท่านสามารถเข้าสู่เว็บไซต์นี้ได้โดยพิมพ์ gg.gg/kruan_engcom ที่ URL หรือส่อง QR Code จากใบเนื้อหา หรือแบบฝึกทักษะ เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ที่ท่านต้องการได้ทันที

ชุดการสอนนี้ แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 7 หน่วย ได้แก่ Introduction to Computers, Hardware, Software, Computer Networks, Forms and Work, Computer Maintenance และ Flowcharts

ท่านสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียนี้ได้ ทั้งระบบ online และ offline สามารถใช้สื่อฯ ได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน

ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาและมีทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น สามารถนำภาษาอังกฤษนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ในอนาคต ทั้งด้านการศึกษาต่อและการทำงาน