เรีียนรู้นอกห้องเรียน กับครูนาต


การทดลองเสมือน
(Physics Cyber Lab)

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

         ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ บริษัท เพลินซอฟต์ ได้ดำเนินการโครงการ “สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการทดลองทางเคมีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ในครั้งนี้ บริษัท เพลินซอฟต์ ได้รับทุนสนับสนุนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้โครงการ 84 โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน ดั้งนั้น เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศล สำนักงานฯ และบริษัทฯ จึงมีความประสงค์แจกซอฟต์แวร์ สื่อการสอนและการทดลองเสมือนจริง วิชาเคมีพื้นฐาน ให้โรงเรียนที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวไปใช้งานฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข