วิชาโครงการ

โครงการ


        โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้องการใช้                                         โครงการจัดทำเว็บไซต์ Website Project
โปรแกรมประมวลผลคำด้วยโปรแกรม word 2007
                 
                                                           
                                                                                                  http://pubhtml5.com/gywu/jzhk                                     http://pubhtml5.com/gywu/pehq 


             โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้อง                                                   โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
เรื่องการใช้โปรแกรมวาดภาพ Paint , Word 2007                                    เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน
                                                           
       http://pubhtml5.com/gywu/pzwl                                       http://pubhtml5.com/gywu/elca

     

     โครงการ AR การใช้โปรแกรมตารางคำนวณเบื้องต้น                    โครงการขายสินค้าออนไลน์ แคลตัสและไม้อวบน้ำ

                 
                                                                                     
                                                                 
        http://pubhtml5.com/gywu/hcts                                           http://pubhtml5.com/gywu/akpp
   
       โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่น ภาษาเขมร                                    โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้องการใช้โปรแกรม
                                                                                                                        วาดภาพ Paint , Word 2007 
                  
                                                                                     
                                                                
        http://pubhtml5.com/gywu/ixdc                                            http://pubhtml5.com/gywu/aetz

   โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้องโปรแกรมประมวลผลคำ                      โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้องโปรแกรม
                                                                                                                           ประมวลผลคำ word 2007
                                        
                                                                                    
                                           

       http://pubhtml5.com/gywu/iyhr                                              http://pubhtml5.com/gywu/oyqr

 โครงการปันความรู้จากพี่สู่น้องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ      โครงการปันความรู้สู่น้อง Word PowerPoint Excel
             การรับ-ส่ง จดมายอิเล็กทรอนิกส์    
                                                                                    
       http://pubhtml5.com/gywu/fknk                                                      http://pubhtml5.com/gywu/bxyd


  โครงการจัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ภาษาจีน  

                  

  
   โครงการพี่สอนน้อง โรงเรียนวัดเกาะขวาง                                     โครงการสื่อประสม เรื่อง ตามรอยประวัติของ
                                                                                                                     สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

                                                                                 

         โครงการขายสินค้าออนไลน์ กล้วยฉาบ
                 


Comments