เครื่องตัดใบสับปะรดแบบใบตัดคู่ AUTO_PKTC

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

อาจารย์ประจำหลักสูตร ปริญญาตรี (ทล.บ.สาขาเทคโนโลยียานยนต์)