การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Web Editor

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจ    คำสั่งเบื้องต้นของการสร้างเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น สามารถสร้างเว็บไซต์ ที่มีตัวอักษรลักษณะต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิกต่าง ๆ การเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ รูปลักษณะของเว็บเพจ แบบพื้นฐานต่าง ๆ การแก้ไขรหัสของเว็บเพจปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์   เว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ และคำสั่งพื้นฐานโดยใช้โปรแกรมประมวลคำ โดยมีการเชื่อมโยง กราฟิก รูปแบบพื้นฐานต่าง ๆ ของเว็บเพจ การติดต่อระหว่างผู้ดูแลเว็บไซต์กับผู้เยี่ยมชม

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จ และคำสั่งพื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ใช้โปรแกรมสำเร็จสำหรับการสร้างเว็บไซต์

 มีเจตคติที่ดีทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้

 

ผลการเรียนรู้

. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจ เบื้องต้น

๒.  เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาหรือกระบวนการ การใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ

๓.  สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม

๔.  มีทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ

๕.  มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

Comments